Wniosek o remont drogi gminnej WZÓR doc + PDF

Jak napisać wniosek o remont drogi gminnej? Utrzymywanie dróg publicznych w dobrym stanie technicznym to zadanie zarządcy drogi. W przypadku dróg gminnych ograniczony budżet może wiązać się jednak z zaniedbywaniem ulic, które nie stanowią dla lokalnych władz priorytetu.

W takiej sytuacji warto złożyć wniosek o remont drogi gminnej, który skłoni zarządcę do naprawy lub utwardzenia nawierzchni. Jak go napisać?

Do kogo wystąpić z wnioskiem o utwardzenie drogi gminnej?

Wniosek o utwardzenie drogi gminnej należy skierować do właściwego podmiotu, w przeciwnym razie podanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Za stan techniczny drogi zawsze odpowiada jej zarządca, zatem do zarządcy drogi należy:

 • budowa dróg,
 • przebudowa dróg,
 • remontowanie dróg,
 • przebudowa dróg,
 • utrzymanie dróg,
 • ochrona dróg.

Wniosek o remont drogi gminnej wzór

wniosek-o-remont-drogi-gminnej-wzor-doc-pdf

Wniosek o remont drogi gminnej wzór

Do zarządcy należy także obowiązek przeprowadzania robót interwencyjnych, utrzymaniowych oraz robót zabezpieczających nawierzchni drogi.

W przypadku dróg gminnych wniosek o wyasfaltowanie lub naprawę drogi należy złożyć więc do właściwego urzędu, a dokładniej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Warto podkreślić przy tym, że dbanie o drogi gminne to jedno z zadań własnych gminy, dlatego mieszkańcy mają prawo zgłaszać urzędom potrzebę utwardzenia lub wyremontowania nawierzchni zaniedbanej przez jej zarządcę.

Kto może złożyć pismo do gminy w sprawie remontu lub utwardzenia drogi?

Obowiązek bieżącego kontrolowania stanu technicznego dróg i reagowania na uszkodzenia nawierzchni spoczywający na zarządcy wynika z zapisów Ustawy o drogach publicznych oraz z Prawa budowlanego.

W praktyce ograniczony budżet zawsze przekłada się na dokonywanie remontów przede wszystkim na drogach najczęściej uczęszczanych, czyli na drogach publicznych. Pozostałe odcinki zgłaszają mieszkańcy, którzy mają prawo złożyć pismo do gminy w sprawie drogi nawet jeśli przy niej nie mieszkają.

Krótko mówiąc, wniosek o naprawę drogi gminnej ma prawo złożyć każda osoba, która posiada w tym jakiś interes. Pismo może dotyczyć drogi dojazdowej do pracy, do przedszkola, do żłobka czy do własnego domu.

Należy jednak mieć na uwadze, że wniosek sporządzony przez jednego mieszkańca nie będzie miał takiej samej siły przebicia, jak zbiorowe podanie o remont lub utwardzenie nawierzchni. Jeśli na dokumencie podpisze się większa liczba mieszkańców, władze gminy będą zdawały sobie sprawę z tego, że odmowa przeprowadzenia wymaganych prac nie przejdzie bez echa.

Pismo do gminy w sprawie budowy lub utwardzenia drogi

Pismo do zarządcy drogi nie zawsze ma na celu przeprowadzenie jej remontu. Zadaniem zarządcy dróg jest bowiem również utrzymanie przejezdności i dobrego stanu technicznego nawierzchni, gwarantującego bezpieczny przejazd pojazdów, stąd do urzędów spływają także pisma, takie jak wniosek o budowę drogi gminnej czy też wniosek o wyasfaltowanie drogi gminnej.

Takie pisma sporządzają zwykle mieszkańcy nowych osiedli, gdzie mamy do czynienia głównie z drogami nieutwardzonymi. We wnioskach tego typu zarządcę drogi możemy poprosić o wysypanie drogi żwirem, gruzem czy kruszywem.

Takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne niż wylanie drogi asfaltem czy wyłożenie kostką – istotne są bowiem przede wszystkim koszty inwestycji, które muszą zmieścić się w budżecie remontowym gminy.

Kiedy można liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku w sprawie drogi gminnej?

Wniosek o remont drogi gminnej powinien zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli będzie wskazywał na naprawdę zły stan techniczny nawierzchni. Nie każdy rodzaj uszkodzeń wymaga jednak natychmiastowych działań.

Gmina może więc uwzględnić planowany remont w budżecie na kolejne lata. Jeśli zarządca naprawdę nie będzie dysponował środkami niezbędnymi do przeprowadzenia wymaganych prac, nacisk ze strony mieszkańców w niczym nie pomoże.

Władze gminy prawdopodobnie jedynie obniżą dozwoloną na danym odcinku prędkość poruszania się po jezdni i oznaczą drogę odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.

Pismo w sprawie złego stanu drogi musi bardzo dokładnie opisywać jej wygląd i wszelkie uszkodzenia. Jeśli będą to jedynie zniszczone krawężniki, niewielkie spękania czy niezbyt głębokie koleiny, droga nie zostanie zakwalifikowana do remontu priorytetowo.

Skuteczne uzasadnienie remontu drogi gminnej powinno wskazywać bowiem na tak zły stan techniczny nawierzchni, że może on wiązać się z zagrożeniem zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego. Na konieczność przeprowadzenia jak najszybszej naprawy wskazują między innymi głębokie koleiny, liczne ubytki w asfalcie i wykruszenia przy krawędziach.

Co powinien zawierać wniosek o remont lub utwardzenie drogi gminnej?

We wniosku o utwardzenie drogi gminnej mieszkaniec lub mieszkańcy danej miejscowości powinni uwzględnić:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane zarządcy drogi,
 • dane wnioskodawcy,
 • treść wniosku ze wskazaniem drogi lub odcinka drogi, którego dotyczy pismo.

Nawet jeżeli wniosek o remont lub utwardzenie drogi składa wielu mieszkańców, najlepiej jeśli w piśmie uwzględniony zostanie tylko jeden reprezentant całej grupy.

Znacząco ułatwi to bowiem kontakt pomiędzy wnioskodawcami a władzami gminy. Pozostałe osoby popierające przeprowadzenie inwestycji powinny jedynie podpisać się czytelnie pod treścią wniosku.

Sporządzając podanie o remont lub budowę drogi, warto zadbać o utrzymanie rzeczowego charakteru pisma. Dokument musi wskazywać dokładnie, o jaki odcinek nawierzchni chodzi, a także precyzyjnie opisywać, czego dotyczy problem.

Bardzo ważne jest uzasadnienie wniosku, w którym wskazane zostaną wady nawierzchni lub argumenty przemawiające za jej utwardzeniem/budową/naprawą.

Z pisma musi wynikać, że korzystanie z drogi wiąże się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego nawet przy dostosowaniu prędkości jazdy do panujących na niej warunków.

Do wniosku nie musimy dołączać fotografii ani innych dowodów dokumentujących faktyczny stan nawierzchni. Częścią procedury rozpatrywania takiego pisma do gminy jest bowiem inspekcja stanu technicznego zgłoszonej do remontu drogi.

Oznacza to, że urząd z pewnością przyśle na miejsce swoich pracowników, odpowiedzialnych za kontrolowanie aktualnego stanu dróg podlegających pod zarząd gminy. Załączniki do wniosku są więc zbędne.

Podsumowanie

Dróg w złym stanie technicznym jest w Polsce niemało, z pewnością byłoby ich mniej, gdybyś szybko raportowali takie drogie drogi do właściwych zarządców i żądali naprawy drogi, powołując się na kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Oczywiście wniosek o remont drogi gminnej powinien spełniać pewne wymagania formalne, dlatego postanowiliśmy przygotować gotowy do wypełnienia wzór wniosku, dzięki któremu naprawę drogi gminnej znacznie przyspieszysz.

O naprawę drogi gminnej należy starać się bez zbędnej zwłoki, bo być może okaże się, że na remont drogi czeka więcej zgłoszonych przez mieszkańców dróg.

We wniosku o remont drogi warto dokładnie określić, na jakim pasie drogowym znajduje się uszkodzenie nawierzchni, a jeśli remont powinien dotyczyć całego odcinka drogi, należy jasno wskazać to we wniosku.

Podobne:

4.6/5 - (21 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl

1 Komentarz do Wniosek o remont drogi gminnej WZÓR doc + PDF

 1. Napisałem pismo do gminy w sprawie drogi, trzeba ją najpierw utwardzić, bo w czasie ulewy robi się błoto takie głębokie, że nie da się przejechać zwykłą osobówką, później drogę trzeba czymś wysypać, np. kamieniem albo jakimś innym kruszywem.

Komentowanie jest wyłączone.