Wzór pismo do Prezydenta Miasta o umorzenie długu

Jak napisać wniosek o umorzenie długu za mieszkanie? Problem z zadłużeniem czynszowym dotyczy wielu osób zajmujących mieszkania komunalne. Tacy najemcy mogą skorzystać jednak z szansy na umorzenie swojego długu, sporządzając w tej sprawie odpowiednie pismo, spełniające wszystkie formalne wymagania.

Wniosek o umorzenie zadłużenia czynszowego składa się w pierwszej kolejności do działu rozliczeń i windykacji administracji budynku (spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa), a jeśli to okaże się nieskuteczne – pismo można złożyć bezpośrednio do prezydenta miasta.

Wstęp

W zależności od sytuacji finansowo-materialnej i życiowej lokatora, pismo do administracji budynku może przynieść oczekiwany efekt w postaci umorzenia zadłużenia czynszowego w części lub w całości. Administracja może też umorzyć narosłe odsetki, lub rozłożyć dług czynszowy na raty. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz poniżej:

Wniosek o umorzenie długu za mieszkanie wzór

wniosek-o-umorzenie-dlugu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie długu za mieszkanie wzór

Wzór pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu

wzor-pismo-do-prezydenta-miasta-o-umorzenie-dlugu-pdf-doc

Wzór pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu

Na co można liczyć składając wniosek o umorzenie długu za mieszkanie?

Wniosek o umorzenie zadłużenia mieszkania nie jest złotym środkiem, który automatycznie anuluje wszelkie długi czynszowe. Stanowi jednak rozwiązanie, które pozwala uniknąć popadania w jeszcze większe zadłużenie.

Z reguły osoba, która wnioskuje o umorzenie długu za mieszkanie, może liczyć między innymi:

  • na częściowe umorzenie długu,
  • na rozłożenie długu na raty,
  • na obniżenie stawki miesięcznego czynszu,
  • na przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wniosek o umorzenie długu za mieszkanie świadczy o tym, że dłużnik wyraża chęć uregulowania swoich zobowiązań, a to bardzo często traktowane jest przez administrację jako szansa na odzyskanie przynajmniej większej części należnych środków.

Z tego względu, zamiast decydować się na długotrwały proces komorniczy, administratorzy budynków często przystają na prośbę o częściowe umorzenie długu lub rozłożenie go na dogodne raty. Dla dłużnika jest to natomiast szansa, aby łatwiej „wyjść na prostą”.

Czy zadłużenie czynszowe ulega przedawnieniu?

Niektóre osoby liczą na to, że ich zadłużenie czynszowe ulegnie przedawnieniu i nie będą już musiały regulować takiego zobowiązania. Należy wiedzieć więc, że roszczenie o zapłatę czynszu najmu to roszczenie o świadczenie okresowe, które podlega 3-letniemu terminowi przedawnienia. Mówi o tym artykuł 118. Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Należy podkreślić jednak, że należność z tytułu czynszu za mieszkanie komunalne przedawnia się za każdy osobny miesiąc we własnym terminie. Z kolei termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg w dniu wymagalności roszczenia (tj. czynszu), czyli w następnym dniu po upływie terminu płatności za czynsz.

Przykładowo, jeśli płatność czynszu przypada na 10. dzień miesiąca, to bieg przedawnienia zaczyna biec od 11. dnia miesiąca i ulega przedawnieniu po 3 latach.

Fakt przedawnienia nie oznacza jednak, że dług całkowicie znika. Nadal istnieje on jako zobowiązanie naturalne. Administrator budynku może dochodzić więc spłaty długu czynszowego, dopóki dłużnik nie podniesie zarzutu przedawnienia i nie doprowadzi do umorzenia długu.

Kiedy można złożyć wniosek o umorzenie długu czynszowego?

Umorzenie zadłużenia za mieszkanie komunalne możliwe jest na każdym etapie postępowania, choć największe szanse na całkowite umorzenie zadłużenia ma ten najemca, który stosowne pismo złoży jeszcze zanim administracja wystąpi ze sprawą do sądu i odda dług do komornika.

Dłużnik w każdym momencie może jednak podjąć próby negocjacji ze swoim wierzycielem. Oznacza to, że sądowy nakaz zapłaty nie przekreśla szans na uzyskanie przynajmniej częściowego zwolnienia z obowiązku uregulowania należności czynszowych.

Do kogo zaadresować pismo w sprawie umorzenia długu czynszowego? W pierwszej kolejności najemca występuje z takim wnioskiem do administracji budynku, a dokładniej do działu rozliczeń i windykacji czynszów.

Jeżeli to okazuje się nieskuteczne, dłużnik nie powinien się poddawać. Może bowiem sporządzić pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu. Wystąpienie z takim wnioskiem jest całkowicie bezpłatne, a nierzadko pozwala dłużnikowi uwolnić się ze spirali zadłużenia.

Jak sporządzić wniosek o umorzenie długu czynszowego?

Jak zostało wspomniane, podanie o umorzenie długu można złożyć w każdym czasie istnienia wierzytelności. Z takim pismem występuje się do wierzyciela, a w przypadku najemców mieszkań komunalnych będzie to najpierw administracja budynku, a później prezydent miasta.

W obu przypadkach pomocnym drukiem w sporządzeniu stosownego pisma powinien okazać się wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego. Jak wygląda taki dokument?

List do prezydenta o umorzenie długu oraz wniosek do administracji o anulowanie zadłużenia to pisma, które mają na celu przekonanie wierzyciela, aby ten złożył oświadczenie o odstąpieniu od dochodzenia wierzytelności.

Warto pamiętać jednak, że podanie o umorzenie długu nie stanowi wniosku nakazującego określone zachowanie. Wierzyciel zawsze jest dysponentem swojego roszczenia, dlatego może, ale nie musi zgadzać się na umorzenie długu mieszkaniowego.

Zarówno odpowiedź negatywna, jak i brak odpowiedzi należy uznać więc za brak zgody na umorzenie zadłużenia z tytułu czynszu.

Co musi zawierać pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu? Jak każdy wniosek również takie podanie powinno informować o:

  • dacie i miejscu sporządzenia,
  • danych wnioskodawcy,
  • o danych adresata,
  • o przedmiocie wniosku (prośba o częściowe lub umorzenie całkowite posiadanego zadłużenia),
  • o przyczynach złożenia wniosku.

Podanie o umorzenie długu musi zawierać oznaczenie dłużnika, wysokość długu i wyraźną prośbę o jego umorzenie (całościowe lub częściowe) czy też rozłożenie zadłużenia na raty.

Uzasadnienie wniosku

Bardzo ważnym elementem takiego pisma jest też uzasadnienie prośby dłużnika o anulowanie długu – to od argumentów wnioskodawcy zależeć będzie czy wierzyciel umorzy dług czynszowy. Jak więc uzasadnić swoją prośbę o umorzenie długu czynszowego?

Z pewnością naturalnym uzasadnieniem dla takiego wniosku będzie opisanie swojej trudnej sytuacji materialnej, która stała się powodem zadłużenia.

Można wskazać więc zarówno na fakt utraty źródła dochodów, jak i na zwiększenie wydatków, na przykład w związku z chorobą wymagającą kosztownego leczenia.

We wniosku warto podkreślić też chęć uregulowania zadłużenia, jednak na dogodniejszych warunkach, czyli w formie przystępnych rat, które dłużnik jest w stanie spłacić.

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl