Jak napisać wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu?

Jak napisać wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu? Bezumownie zajmowany lokal to lokal zajmowany bez tytułu prawnego, takiego jak akt własności nieruchomości czy chociażby ważna umowa najmu mieszkania.

Najczęściej wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu sporządza się w stosunku do lokatorów, którzy po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu im umowy najmu nadal pozostają w mieszkaniu, nie chcąc go opuścić.

Wstęp

Oficjalne wezwanie ich do opróżnienia lokalu jest niezbędne w celu podjęcia dalszych kroków, czyli złożenia pozwu sądowego o eksmisję. Aby ułatwić Ci sporządzenie wezwania do opuszczenia lokalu mieszkalnego przez lokatora, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz poniżej:

Wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu wzór

wezwanie-do-opuszczenia-bezumownie-zajmowanego-lokalu-wzor-pdf-doc

Wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu wzór

Kiedy lokal może być zajmowany bezumownie?

Jak sama nazwa wskazuje, z bezumownym zajmowaniem lokalu mieszkalnego mamy do czynienia wtedy, kiedy lokal jest zajmowany przez osoby, które nie dysponują żadnym tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości.

Poza przykładem zajmowania mieszkania po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu, z taką sytuacją właściciel nieruchomości może mieć do czynienia również w przypadku:

 • zajęcia lokalu, który długo był niezamieszkały i pozbawiony opieki,
 • braku możliwości wykonania wyroku eksmisyjnego przez komornika, na przykład ze względu na konieczność znalezienia lokalu zastępczego lub ze względu na okres ochronny, który trwa od 1 listopada do 31 marca,
 • nieuregulowania stanu prawnego mieszkania po śmierci jego właściciela (chodzi o osoby, które zamieszkiwały z właścicielem w lokalu przed śmiercią właściciela).

Zdecydowanie najczęściej jednak wezwanie do opuszczenia lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego dotyczy nieuczciwych najemców, którzy odmawiają opróżnienia mieszkania po wygaśnięciu umowy najmu, na jaki ta została zawarta lub po wypowiedzeniu im tejże umowy.

W przypadku umów najmu zawartych na czas nieoznaczony, wypowiedzenia można dokonać w każdej chwili z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Z reguły do takiego wypowiedzenia dochodzi na skutek zalegania z czynszem czy też używania mieszkania niezgodnie z jego przeznaczeniem/postanowieniami umowy.

Jak pozbyć się niechcianego lokatora?

wezwanie-do-opuszczenia-bezumownie-zajmowanego-lokalu-wzor-pdf-docWezwanie do opuszczenia i zwrotu wynajmowanego lokalu nie zmusi lokatora do fizycznego opróżnienia mieszkania. Nakaz tego typu może bowiem wydać jedynie sąd. Pisemne wezwanie do opróżnienia lokalu ma jednak na celu:

 • upomnienie najemcy, czyli przypomnienie mu, że umowa wygasła, a okres wypowiedzenia dobiegł końca,
 • ostrzeżenie go przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Poza tym właściciel lokalu potrzebuje potwierdzenia wezwania lokatora do opuszczenia mieszkania, aby wystąpić do sądu z pozwem w tej sprawie. Dokument świadczy bowiem o podjęciu próby pozasądowego rozwiązania problemu. Jak więc – zgodnie z prawem – doprowadzić do eksmisji trudnego lokatora?

Po pierwsze, wypowiedzenie umowy najmu lokalu musi zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Przy wypowiedzeniu strony obowiązuje okres wypowiedzenia. Nie obowiązuje on jednak w przypadku wygaśnięcia umowy, czyli upłynięcia czasu, na jaki zawarto umowę najmu.

Co do zasady, zarówno po wygaśnięciu umowy, jak i po upływie okresu wypowiedzenia lokator powinien dobrowolnie opróżnić mieszkanie. Jeśli tak się nie dzieje, należy wezwać go do podjęcia takiego działania stosownym pismem, czyli sporządzić wezwanie do opuszczenia nieruchomości.

Dokument powinien zostać prawidłowo doręczony najemcy. Oznacza to, że należy przekazać mu go osobiście i uzyskać potwierdzenie doręczenia na osobnej kopii lub przesłać pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Co ważne, wezwanie musi wskazywać konkretną datę opróżnienia lokalu, ponieważ dopiero po jej upływie można skierować sprawę do sądu.

Pozew o opróżnienie lokalu, opuszczenie i wydanie lokalu właściciel nieruchomości powinien złożyć w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania najemcy, czyli pozwanego.

W pozwie należy wskazać wartość sporu, a jest nią kwota odpowiadającą czynszowi najmu za okres trzech miesięcy. Pozwu nie składa się bezpłatnie – opłata sądowa od pozwu o eksmisję wynosi 200 zł. Jeśli sąd wyda prawomocny wyrok w sprawie, czyli nakaz eksmisji, to przeprowadzi ją już komornik.

Co powinno zawierać wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu?

Odpowiednio sporządzone wezwanie do opuszczenia lokalu często pozwala uniknąć kierowania sprawy na drogę sądową, ponieważ najemca w obawie przed komornikiem samodzielnie wyprowadza się z mieszkania.

Dokument warto sporządzić więc w oparciu o wzór wezwania do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu. Druk wystarczy wypełnić niezbędnymi danymi i doręczyć najemcy.

Zatem jak napisać pismo o opuszczenie lokalu? Wezwanie musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wynajmującego, czyli właściciela nieruchomości,
 • dane lokatora,
 • oznaczenie umowy najmu, która wygasła/została wypowiedziana,
 • wskazanie terminu opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 • ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Zadośćuczynienie za bezprawne zajmowanie lokalu

Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu jest niezbędne, aby złożyć pozew do sądu i doprowadzić do eksmisji niechcianego lokatora z nieruchomości. Warto pamiętać jednak, że poszkodowany (w takim przypadku wynajmujący) ma prawo również do odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

Mówi o tym artykuł 18. ustawy o ochronie praw lokatorów, Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w brzmieniu:

1. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego.

3. Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

Co to oznacza? Wynajmujący jest uprawniony do otrzymania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu przez najemcę w kwocie:

 • potencjalnego czynszu  (takiego, jaki wynajmujący mógłby uzyskać, gdyby wynajmował lokal innym osobom, na podstawie cen rynkowych dla lokali o podobnej charakterystyce), jeśli lokatorowi nie należy się lokal zastępczy ani socjalny,
 • w wysokości czynszu określonego w treści umowy najmu (takiego, jaki lokator musiałby zapłacić, gdyby umowa nadal obowiązywała) w przypadku lokatorów, którzy uzyskali prawo do lokalu socjalnego/zastępczego.

Podsumowanie

Dość często zdarza się, że najemcy pomimo wypowiedzenia umowy najmu lub upływu okresu jej obowiązywania decydują się na bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego. W takim przypadku właściciel mieszkania lub domu musi sporządzić pisemne wezwanie do opuszczenia lokalu przez najemcę, lub najemców.

Jeśli jednak najemca nadal nie chce opuścić zajmowanego lokalu, trzeba zdecydować się na poważniejsze kroki, jakimi są pozew o eksmisję lokatora, czyli zaangażowanie komornika sądowego w sprawie przymusowego opróżnienia lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl