Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu wzór

Kiedy wynajmującemu może przydać się gotowy do wypełnienia druk wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu? Właściciele mieszkań nierzadko spotykają się z problemem rzeczy pozostawionych w lokalu przez byłych najemców. Jeśli strony zawczasu nie ustaliły między sobą statutu takich przedmiotów, przesądzenie o ich losie nie jest łatwe.

Na początek z pewnością warto jednak wystosować do byłego najemcy pisemne wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu.

Wstęp

wezwanie-do-zabrania-rzeczy-z-lokalu-wzor-pdf-docJak przygotować takie wezwanie, aby było ono skuteczne i wywołało oczekiwane skutki? w treści pisma powinny znaleźć się niezbędne elementy – dzięki którym pismo spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, które pobierzesz poniżej:

Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu wzór

wezwanie-do-zabrania-rzeczy-z-lokalu-wzor-pdf-doc

Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu wzór

Porzucenie rzeczy po opróżnieniu lokalu

Pozostawienie rzeczy przez najemcę najłatwiej byłoby uznać wynajmującemu za ich porzucenie, jednak okoliczności sprawy nie zawsze okazują się tak proste. Sytuacja, w której były najemca pozostawia swoje rzeczy w mieszkaniu może wiązać się:

  • z porzuceniem rzeczy z zamiarem wyzbycia się ich,
  • z porzuceniem rzeczy bez zamiaru utraty ich własności. 

Definicję porzucenia rzeczy znajdujemy w artykule 180 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej w taki sposób, że w zamiarze rzecz porzuci.

Jeśli brak jest zamiaru porzucenia, przedmiotów tego typu nie można traktować jako porzuconych – nadal stanowią własność byłego lokatora. 

Rzeczy pozostawione w lokalu a umowa najmu

Rzeczy pozostawione przez lokatora w mieszkaniu to duży problem dla właściciela nieruchomości. Jednak nawet w sytuacji, kiedy przedmiotów nie pozostawiono w lokalu celowo, wynajmujący ma przed sobą kilka możliwości rozwiązania problemu.

Jednym z nich może być odpowiednio skonstruowana umowa najmu.

Coraz częściej dokument zawiera bowiem klauzulę, zgodnie z którą po wygaśnięciu umowy najmu rzeczy pozostawione w lokalu traktowane będą jako porzucone. 

Takie postanowienie w treści umowy może przyjmować postać następującej klauzuli:

  • za porzucone zostaną uznane te przedmioty, których były najemca nie usunie w określonym terminie po wygaśnięciu umowy najmu, 
  • skutek porzucenia wystąpi wtedy, gdy dotychczasowy najemca nie usunie ruchomości z lokalu na wezwanie właściciela.

Dodatkowo umowa może zawierać oświadczenie najemcy, w którym wyraża on zgodę na powstanie takiego skutku – uznania rzeczy za porzucone. 

Wezwanie do opróżnienia lokalu z rzeczy

Jak pozbyć się rzeczy pozostawionych przez najemcę? Jeśli w umowie najmu nie ma klauzuli odnoszącej się do sposobu traktowania rzeczy pozostawionych w mieszkaniu przez lokatora, który je opuścił, najprostszym sposobem na ustalenie ich statusu będzie pisemne wezwanie do opróżnienia lokalu z rzeczy.

Takie wezwanie można sporządzić w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma o zabranie rzeczy.

Dokument powinien wzywać dotychczasowego najemcę do usunięcia pozostawionego w lokalu mienia. Należy zastrzec w nim termin wypełnienia tego zobowiązania, wskazując jednocześnie, że brak działań ze strony byłego najemcy zostanie uznany za zamiar porzucenia rzeczy ruchomych, czyli wyzbycia się ich własności. 

Po wypełnieniu i podpisaniu wzór wezwania do zabrania rzeczy z lokalu należy przesłać na adres byłego najemcy lub doręczyć mu pismo osobiście, przy czym konieczne jest uzyskanie potwierdzenia odbioru z datą doręczenia wezwania, na przykład na osobnej kopii. 

Czym skutkuje porzucenie rzeczy?

Jeśli rzeczy pozostawione przez byłego najemcę w mieszkaniu zostaną uznane za porzucone, będzie to równoznaczne z wygaśnięciem prawa ich własności, przysługującego poprzedniemu właścicielowi.

Jednocześnie nie oznacza to, że przedmioty staną się tym samym własnością wynajmującego. Uzyskają natomiast status rzeczy niczyich. 

Kiedy przedmioty pozostawione w mieszkaniu uzyskają status rzeczy niczyich, w posiadanie samoistne może objąć je każda osoba, w tym również właściciel nieruchomości.

Posiadaniem samoistnym jest stan, w którym posiadacz uważa się za właściciela i rozporządza rzeczami. Jeśli więc właściciel mieszkania stanie się właścicielem pozostawionych przez byłego najemcę rzeczy, może zrobić z nimi, co zechce.

Co więcej, nie jest przy tym zobowiązany do jakiegokolwiek rozliczenia się z ich poprzednim właścicielem. W takiej sytuacji nie ma bowiem mowy o relacji gospodarczej pomiędzy nowym a poprzednim właścicielem rzeczy.

Prawo zastawu na rzeczach pozostawionych przez najemcę

Czasami zdarza się, że na wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu najemca opuszcza mieszkanie, ale pozostawia w nim swoje rzeczy. Jeśli jest to sytuacja, w której lokator zalega wynajmującemu z płatnościami, właściciel nieruchomości ma prawo zastawu na rzeczach pozostawionych w lokalu.

Jak czytamy w artykule 670 Kodeksu cywilnego:

Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu. 

I dalej w artykule 671 Kodeksu cywilnego:

Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony.

Czy rzeczy pozostawione przez najemcę można przenieść?

Kiedy właściciel nieruchomości zajmuje ruchomości byłego najemcy, przejmuje za nie odpowiedzialność. Zakłada się, że wyniesienie owych rzeczy z lokalu jest dopuszczalne – wygaśnięcie prawa zastawu następuje jedynie wskutek usunięcia przedmiotów z lokalu przez najemcę.

Jeśli jednak wynajmujący zdecyduje się przenieść rzeczy w inne miejsce, odpowiada za ich zniszczenie lub utratę. Dotyczy to nawet utraty czy zniszczenia przy zachowaniu należytej staranności.

Dodatkowo wynajmujący ponosi też odpowiedzialność odszkodowawczą za nieuprawnione zatrzymanie rzeczy najemcy – dotyczy sytuacji, w której nie istnieje wierzytelność, jaką rzeczy miały zabezpieczać.

Wynajmujący, który zajmuje rzeczy byłego najemcy, może wezwać go do odbioru przedmiotów za zapłatą czynszu. Ma on również prawo przenieść rzeczy w inne miejsce i wskazać byłemu lokatorowi lokalizację ich odbioru.

Niestety, naraża się on jednocześnie na oskarżenia o uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów.

Podobne:

3.3/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl