Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nieruchomości WZÓR

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nieruchomości? i czy można zrzec się praw do nieruchomości zgodnie z prawem?

O możliwości zrzeczenia się własności nieruchomości mówią przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi właściciel może wyzbyć się własności nieruchomości przez to, że się jej zrzeknie, wtedy też od razu następuje przeniesienie własności nieruchomości.

Wstęp

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-praw-do-nieruchomosci-wzor-pdf-docZrzeczenie się nieruchomości wymaga jednak formy aktu prawnego. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego oświadczenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który spełnia wszystkie formalne wymagania stawiane dla tego typu pism:

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nieruchomości wzór

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-praw-do-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nieruchomości wzór 

Czym jest zrzeczenie się praw do nieruchomości?

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nieruchomości jest jednostronnym oświadczeniem woli właściciela. Przedmiotem takiego oświadczenia może być każda nieruchomość, w tym nieruchomość budowlana, lokalowa, gruntowa, czy nawet udział we własności. Przepisy Kodeksu cywilnego do instytucji zrzeczenia się prawa własności odnoszą się w następujący sposób:

§ 1. Właściciel może wyzbyć się własności nieruchomości przez to, że jej się zrzeknie. Zrzeczenie się wymaga formy aktu notarialnego. (art. 179)

Ten sam artykuł mówił również o możliwości jednostronnego zrzeczenia się praw do nieruchomości na rzecz gminy:

§ 2. Nieruchomość, której właściciel się zrzekł, staje się własnością gminy, na obszarze której nieruchomość jest położona, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze kilku gmin, nieruchomość staje się własnością gminy, na obszarze której znajduje się jej większa część. Gmina ponosi odpowiedzialność z nieruchomości za jej obciążenia, ograniczoną do wartości nabytej nieruchomości według stanu w chwili nabycia, a według cen rynkowych w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Później jednak zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2005 r. (K 9/04, Dz. U. Nr 48, poz. 462), przepis ten uchylono, a zatem nie ma już możliwości jednostronnego zrzeczenia się prawa własności nieruchomości na rzecz gminy lub Skarbu Państwa.

Można natomiast przenieść prawa własności na te podmioty, za sprawą instytucji przekazania, usankcjonowanej w artykule 902 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości.

2. Skarb Państwa może zawrzeć umowę przekazania nieruchomości, gdy gmina miejsca położenia całej albo części nieruchomości nie skorzystała z zaproszenia do jej zawarcia w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zaproszenia przez właściciela nieruchomości.

Oświadczenie o zrzeczeniu wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności – można sporządzić je na podstawie dokumentu, jakim jest wzór oświadczenia o zrzeczeniu się praw do nieruchomości, a później podpisać w obecności notariusza.

Notariusz, który sporządził lub zatwierdził akt notarialny zawierający w swej treści zrzeczenie się własności nieruchomości, jest obowiązany przesłać z urzędu wypis tego aktu gminie, która staje się właścicielem nieruchomości na skutek zrzeczenia.

Skutek zrzeczenia się własności nieruchomości następuje z chwilą złożenia oświadczenia, czyli z chwilą sporządzenia aktu notarialnego zawierającego zrzeczenie  – dotychczasowy właściciel traci prawo własności, a gmina je nabywa. 

Należy pamiętać, że dzisiaj jednostronne zrzeczenie się nieruchomości nie obowiązuje i zostało zastąpione przez umowę przekazania. Właściciel nie zrzeka się zatem nieruchomości, lecz przekazuje ją gminie, jeśli ta wyraża zgodę.

W przypadku, kiedy gmina takiej zgody nie wyraża, umowę można zawrzeć ze Skarbem Państwa za pośrednictwem starosty. 

Czy można zrzec się nieruchomości na rzecz innej osoby?

W obecnym stanie prawnym zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz innej osoby, na przykład na wybranego członka rodziny nie jest możliwe. Przeniesienia praw własności nieruchomości można dokonać jednak poprzez:

 • darowiznę,
 • umowę o dożywocie,
 • testament. 

Umowa o dożywocie polega na tym, że osoba, która otrzymuje nieruchomość, jest zobowiązana utrzymywać dożywotnika aż do jego śmierci. Ma on prawo otrzymywać od niej również stosowną opiekę lub rentę.

Z kolei testament to przepisanie nieruchomości ze skutkiem w momencie śmierci spadkodawcy. Najpopularniejsza jest jednak darowizna, która zastępuje zrzeczenie się nieruchomości na rzecz rodziny. 

Jak przenieść własność nieruchomości na członka rodziny?

Ponieważ formalnie zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz brata, siostry czy małżonka jest niemożliwe, właściciel może zdecydować się na przekazanie darowizny.

Należy pamiętać, że taka czynność wymaga dopełnienia pewnych formalności. Jak zrzec się nieruchomości na rzecz członka rodziny krok po kroku?

 1. Konieczne jest oszacowanie wartości nieruchomości. Od wartości rynkowej domu czy mieszkania zależy wysokość ewentualnego podatku. W oszacowaniu wartości nieruchomości pomocny będzie rzeczoznawca majątkowy.
 2. Aby dokonać darowizny, należy przygotować: dokument stwierdzający nabycie nieruchomości i odpis z księgi wieczystej. 
 3. Niezbędne jest też określenie kwestii podatkowych. Podatek od darowizny nie zawsze jest obowiązkowy. Niektóre grupy podatkowe są zwolnione z podatku, choć darowiznę nadal należy zgłosić w urzędzie. 

Czy zrzeczenie się mieszkania na rzecz siostry lub małżonka będzie obciążone podatkiem? Zwolnienie z podatku od darowizn dotyczy najbliższego kręgu rodzinnego, czyli:

 • małżonka, 
 • zstępnych: dzieci, wnuki, prawnuki,
 • wstępnych: rodziców, dziadków, pradziadków,
 • rodzeństwa,
 • pasierba,
 • macochy/ojczyma.

Jest to tak zwana zerowa grupa podatkowa, zwolniona od podatku, o ile w ciągu 6 miesięcy od daty przekazania darowizny złożony zostanie formularz SD-Z2. Zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz małżonka, dzieci, siostry czy brata nie będzie zatem obciążone podatkiem niezależnie od wartości nieruchomości będącej przedmiotem darowizny. 

Jeśli chodzi zaś o współwłasność, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby „zrzec” się jej poprzez darowiznę lub sprzedaż ułamkowego prawa własności nieruchomości.

Wnioskować można też o spłatę udziałów przez innych współwłaścicieli lub o sprzedaż całej nieruchomości i sprawiedliwy podział zysków. O sposobie zniesienia współwłasności decyduje ostatecznie sąd w swoim orzeczeniu, nawet wbrew stanowisku współwłaścicieli. 

Podstawa prawna:

Art. 246. – Oświadczenie o zrzeczeniu się – Kodeks cywilny.

§ 1.Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej.

§ 2.Jednakże gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej.

Podobne:

4.9/5 - (7 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl