Wypowiedzenie umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości? Zarówno sprzedający, jak i kupujący nieruchomość może nawiązać współpracę z biurem nieruchomości, które pośredniczy w transakcji kupna-sprzedaży domów, mieszkań czy działek. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami musi przyjmować formę pisemną, pod rygorem nieważności.

Wstęp

wypowiedzenie-umowy-posrednictwa-z-biurem-nieruchomosci-wzor-pdf-docDo jej wypowiedzenia stosuje się zapisy zawarte zarówno w samej umowie, jak i te znajdujące się w Kodeksie cywilnym. Jak wypowiedzieć umowę pośrednictwa z biurem nieruchomości? najważniejsze jest prawidłowe sporządzenie wypowiedzenia, aby ułatwić Ci jego przygotowanie, stworzyliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości, który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości wzór

wypowiedzenie-umowy-posrednictwa-z-biurem-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości WZÓR

Czym jest umowa pośrednictwa z biurem nieruchomości?

Przez zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pośrednik nieruchomości zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego (właściciel nieruchomości lub poszukujący nieruchomości) czynności zmierzających do zawarcia umowy (np. kupna lub sprzedaży nieruchomości), a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi wynagrodzenia.

Umowa tego typu jest umową cywilno-prawną o świadczenie usług.

Jej postanowienia ustalane są zgodnie z zasadą wolności umów. Dotyczy to również ustalania wysokości wynagrodzenia za czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przyjmuje formę pisemną lub elektroniczną pod rygorem nieważności, zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ten sam akt prawny wprowadza obowiązek ubezpieczenia i wymóg niekaralności w stosunku do osób, które kierują i pośredniczą w obrocie nieruchomościami. 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami narzuca na pośrednika obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem.

Kopia dokumentu ubezpieczenia jest niezbędnym załącznikiem do umowy pośrednictwa (polisa musi być aktualna w dniu zawarcia umowy pośrednictwa). Pośrednik ma również obowiązek na bieżąco informować drugą stronę o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Poza tym pośrednik powinien świadczyć usługi z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi pośredników i zasadami etyki zawodowej. 

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest odpłatną usługą polegającą na wykonywaniu czynności, które zmierzać będą do zawarcia umowy przez inne osoby, a więc do:

  • nabycia lub zbycia nieruchomości
  • nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • najmu nieruchomości
  • dzierżawy nieruchomości
  • oraz innych umów, których podstawą będą prawa do nieruchomości lub części tych nieruchomości.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1999 roku w sprawie II CKN 530/98:

Bezpośrednim celem działań pośrednika nie jest wywołanie określonego skutku prawnego, lecz stworzenie warunków, w których zawarcie umowy jest możliwe z udziałem samych zainteresowanych

Rodzaje umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Osoba chcąca sprzedać nieruchomość może podpisać z biurem nieruchomości:

  • umowę otwartą pośrednictwa sprzedaży, 
  • umowę pośrednictwa sprzedaży na wyłączność, 
  • umowę pośrednictwa sprzedaży na zasadach wyłączności typu bezpośredniego.

Umowa pośrednictwa otwarta polega na zawarciu umowy pośrednictwa typu otwartego z kilkoma biurami. Zwykle jest zawierana na czas nieoznaczony – aż do znalezienia nabywcy.

Wynagrodzenie dla pośrednika płaci przy takiej umowie pośrednictwa zarówno sprzedający, jak i kupujący. 

Umowa pośrednictwa na wyłączność polega na tym, że sprzedający (zamawiający) zobowiązuje się nie powierzać innym czynności zmierzających do zbycia nieruchomości.

Z reguły sprowadza się ona do wypłacenia pośrednikowi wynagrodzenia, jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana klientowi, który oglądał ją w okresie trwania umowy. Jeśli sprzedający dokona transakcji bez udziału pośrednika, przysługuje mu odszkodowanie.

Umowa tego typu zawierana jest zazwyczaj na czas określony.

Umowa pośrednictwa bezpośrednia to rodzaj umowy na wyłączność, w której wynagrodzenie płaci tylko sprzedający. Zwykle przy takiej umowie pośrednictwa sprzedawana nieruchomość wprowadzana jest do specjalnego systemu i oferowana klientom poszukującym domów czy działek przez innych pośredników. 

Jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości?

Aby wycofać się z umowy z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, należy złożyć pisemne wypowiedzenie umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości.

Wypowiedzenie jest oświadczeniem jednostronnym, które dla swojej skuteczności nie wymaga akceptacji drugiej strony. Możliwość wypowiedzenia umowy wynika z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z zapisów umowy.

Ponieważ umowa pośrednictwa opiera się na stosunku wzajemnego zaufania, można wypowiedzieć ją nawet bez ważnego powodu.

Zgodnie z jednym z orzeczeń sądowych:

„Unormowanie umowy pośrednictwa zbliża ją najbardziej do umowy agencyjnej, nie zaś do umowy zlecenia. Chodzi w niej bowiem o dokonywanie czynności faktycznych, a nie prawnych, jak ma to miejsce w umowie zlecenia, a poza tym pośrednik działa samodzielnie i nie ma obowiązku stosowania się do zaleceń zlecającego, bezpośrednim celem jego działań nie jest wywołanie określonego skutku prawnego, lecz stworzenie warunków, w których zawarcie umowy jest możliwe z udziałem samych zainteresowanych, a prawo do wynagrodzenia nabywa tylko wtedy gdy stworzone przez niego warunki doprowadzą do zawarcia umowy.

Stosownie do przepisu KC art. 764 2 § 1, umowa agencyjna, chociażby była zawarta na czas oznaczony, może być wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia z powodu niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.”

W przypadku umowy pośrednictwa zawartej na czas określony rozwiązanie umowy następuje dopiero po upłynięciu terminu jej obowiązywania.

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa nieruchomości na czas oznaczony możliwe jest w przypadku rażącego naruszenia postanowień kontraktu. O zasadności takiego wypowiedzenia może zdecydować sąd.

Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy pośrednictwa kupna nieruchomości lub sprzedaży nieruchomości przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta, może wiązać się z karami finansowymi (kary umowne).

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa na czas nieokreślony wymaga zachowania okresu wypowiedzenia. Okres ten może być przewidziany w umowie, wynikać z ustawy lub ze zwyczaju. 

Każdą umowę pośrednictwa można rozwiązać również w dowolnym momencie za porozumieniem stron. 

Jak wypowiedzieć umowę z pośrednikiem?

Wypowiedzenie umowy na wyłączność z biurem nieruchomości wymaga zachowania formy pisemnej. Dokument powinien zawierać dane adresowe i podpis zlecającego, a także treść wypowiedzenia, czyli oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy pośrednictwa sprzedaży/kupna.

Stosowne pismo najłatwiej jest sporządzić, wykorzystując do tego wzór wypowiedzenie umowy z biurem nieruchomości.

Do pisma nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. Wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości wywołuje skutek z chwilą doręczenia.

Pismo najlepiej przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przekazać pośrednikowi osobiście, uzyskując przy tym poświadczenie odbioru na osobnej kopii.

Podobne:

4.8/5 - (9 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl