Upoważnienie do odbioru pozwolenia na budowę WZÓR

Jak napisać upoważnienie do odbioru pozwolenia na budowę? Proces ubiegania się o pozwolenie na budowę jest długotrwały, dlatego inwestor zostaje niekiedy zmuszony, aby upoważnić inną osobę do załatwiania spraw budowlanych w jego imieniu.

Pełnomocnikiem inwestora może być architekt, członek rodziny lub każda inna osoba, która dysponuje upoważnieniem.

Wstęp

upowaznienie-do-odbioru-pozwolenia-na-budowe-wzor-pdf-docCo powinno zawierać upoważnienie do odbioru pozwolenia na budowę? aby pismo było ważne i honorowane przez pracowników urzędu, w jego treści powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje i elementy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia, które pobierzesz poniżej:

Upoważnienie do odbioru pozwolenia na budowę wzór

upowaznienie-do-odbioru-pozwolenia-na-budowe-wzor-pdf-doc

Upoważnienie do odbioru pozwolenia na budowę wzór

Kto może być pełnomocnikiem w sprawach budowlanych?

Pełnomocnictwo do spraw budowlanych może dotyczyć uzyskania lub odbioru pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub innych postępowań legalizacyjnych. Pełnomocnik, czyli osoba która reprezentuje inwestora przed organami państwowymi, musi posiadać jego imienne upoważnienie.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Nie można upoważnić do załatwiania spraw budowlanych biura projektowego jako firmy czy kancelarii prawnej. 

Jako pełnomocnik może wystąpić natomiast:

 • żona, mąż,
 • syn, córka (pełnoletni),
 • inni członkowie rodziny,
 • prawnik,
 • architekt.

Możliwe jest też ustanowienie więcej niż jednego pełnomocnika. Warto zauważyć również, że jak stanowi ustawa:

W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.”

Kiedy jednak w grę wchodzi prawo budowlane i związane z nim sprawy formalne, organy w większości przypadków będą żądać okazania pełnomocnictwa.

W jakiej formie udzielić pełnomocnictwa do załatwiania spraw budowlanych?

Zgodnie z treścią kodeksu postępowania administracyjnego (art. 33):

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Najczęściej jednak, pełnomocnictwo do pozwolenia na budowę udzielane jest na piśmie. Dokument nie musi przyjmować żadnej szczególnej formy. Nie trzeba też sporządzać go przed notariuszem.

Co ważne, pisemne pełnomocnictwo – w wersji oryginalnej lub w postaci urzędowo poświadczonego odpisu – należy dołączyć do akt sprawy. Urzędowego poświadczenia odpisu, czyli potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem, może dokonać notariusz, adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy. 

Organ administracji publicznej może również, w razie wątpliwości, zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Chodzi o to, że jeśli urzędnicy będą mieli wątpliwości, czy osoba udzielająca pełnomocnictwa złożyła na upoważnieniu własnoręczny podpis, mogą zażądać potwierdzenia autentyczności podpisu przez notariusza lub przez wójta (burmistrza/prezydenta miasta).

Kiedy można udzielić pełnomocnictwa?

Aby upoważnić kogoś do załatwienia spraw związanych z budową, można wypełnić gotowy wzór upoważnienia do odbioru pozwolenia na budowę. Pełnomocnictwa w takich sprawach można udzielić na każdym etapie postępowania.

Inwestor ma więc możliwość złożenia upoważnienia wraz z wnioskiem o zgłoszenie czy pozwolenie na budowę. Może jednak takie pismo przygotować również później. 

Takie same zasady dotyczą wycofania złożonego wcześniej upoważnienia. W tym celu trzeba dostarczyć do organu inne pismo – oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa.

Zakres pełnomocnictwa

Należy wiedzieć, że udzielając pełnomocnictwa, mocodawca powinien określić jego zakres. Upoważnienia można udzielić do załatwienia konkretnej sprawy lub wszystkich spraw danego rodzaju. 

Jeśli więc inwestor udziela pełnomocnictwa jedynie w celu odbioru decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, będzie to pełnomocnictwo szczególne.

Z kolei w przypadku upoważnienia do załatwiania spraw danego rodzaju – spraw budowlanych – będzie to pełnomocnictwo rodzajowe. 

Co powinno zawierać upoważnienie do odbioru pozwolenia na budowę?

Jak napisać upoważnienie do odbioru decyzji? Dokument tego typu musi zawierać kilka wymaganych danych formalnych, w tym przede wszystkim:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane mocodawcy – w tym imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
 • dane osoby upoważnionej (takie same jak mocodawcy),
 • określenie rodzaju pełnomocnictwa: do odbioru decyzji,
 • określenie terminu obowiązywania pełnomocnictwa,
 • podpis mocodawcy.

Warto pamiętać, że udzielenie pełnomocnictwa nie jest bezpłatne. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w stałej kwocie. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa w urzędzie. 

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa wpłaca się w kasie organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy. Organem podatkowym w tej sytuacji jest wójt (burmistrz/prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa. 

Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane najbliższemu członkowi rodziny: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

Podobne:

5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl