Protokół badania wyłącznika ppoż. wzór

Jak sporządzić protokół badania wyłącznika ppoż? przeciwpożarowe wyłączniki prądu służą do odłączenia zasilania w zagrożonym budynku. Z takiego wyłącznika korzysta straż pożarna w trakcie gaszenia pożaru. Dzięki odłączeniu prądu – wyeliminowane zostaje bowiem ryzyko porażenia w trakcie gaszenia ognia wodą lub pianą.

Wyłącznik przeciwpożarowy musi być sprawny, dlatego należy regularnie kontrolować sposób jego działania. Prawidłowo funkcjonujący wyłącznik gwarantuje bezpieczeństwo zarówno gaszącym pożar strażakom, jak i osobom ewakuującym się z budynku.

Wstęp

protokol-badania-wylacznika-ppoz-wzor-pdf-docJak często należy przeprowadzać kontrole wyłącznika przeciwpożarowego i co powinien zawierać protokół z takiej kontroli? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego dokumenty, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór protokołu badania wyłącznika p.poż, który pobierzesz poniżej:

Protokół badania wyłącznika ppoż wzór

protokol-badania-wylacznika-ppoz-wzor-pdf-doc

Protokół badania wyłącznika ppoż wzór

Jak działa wyłącznik przeciwpożarowy?

Przeciwpożarowy wyłącznik to jedno z urządzeń przeciwpożarowych, których celem jest zapobieganie pożarom, wykrywanie ich lub ograniczanie ich skutków.

Taki wyłącznik ma zapewniać bezpieczeństwo osobom ewakuującym się z płonącego budynku oraz strażakom, którzy gaszą pożar. Jego działanie sprowadza się do odcięcia dopływu prądu do obwodów po to, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, kiedy ogień tłumiony jest z użyciem wody.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu nie odcina jednak zasilania od wszystkich urządzeń i instalacji. Część z nich jest bowiem niezbędna również w trakcie gaszenia pożaru. Chodzi przede wszystkim o:

 • pompy pożarowe,
 • windy wykorzystywane przez strażaków,
 • audiowizualny system ostrzegawczy,
 • wentylację pożarową,
 • system technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ponieważ przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest niezwykle istotnym elementem całej instalacji przeciwpożarowej, przepisy określają dokładnie zarówno jego lokalizację w budynku, jak i częstotliwość obowiązkowych kontroli jego działania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, takie elementy wymagane są w obiektach, których powierzchnia przekracza 1000 m2, a także w budynkach, w których znajdują się strefy zagrożone wybuchem.

Co więcej, przepisy nakazują również, aby:

 • wyłącznik przeciwpożarowy znajdował się w pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza,
 • wyłącznik został właściwie oznakowany.

Kontrola działania wyłącznika przeciwpożarowego

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi być wykonywany regularnie. Sprawne działanie tego elementu jest bowiem podstawą bezpieczeństwa strażaków i osób ewakuujących się z budynku w trakcie pożaru. Dbanie o regularne kontrole wyłącznika jest więc nie tylko kwestią przestrzegania przepisów, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109 z dnia 22.06.2010 r., poz. 719) kontrolę wyłączników przeciwpożarowych należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku.

Z kontroli wyłącznika przeciwpożarowego sporządza się zaś protokół badania wyłącznika ppoż, który potwierdza, czy element działa prawidłowo.

Przegląd wyłącznika przeciwpożarowego to badanie, na które składa się kilka czynności. W trakcie kontroli fachowiec powinien ocenić:

 • sprawdzenie zadziałania samego przycisku,
 • czy wyłącznik jest prawidłowo oznakowany,
 • czy wyłącznik znajduje się we właściwym miejscu,
 • czy wyłącznik działa poprawnie,
 • czy wyłącznik (aparat) jest w dobrym stanie technicznym
 • czy obwody elektryczne systemu wyłącznika są w dobrym stanie technicznym,
 • czy działa podtrzymywanie zasilania urządzeń i systemów, których praca jest niezbędna w czasie pożaru.

Przepisy nie mówią, jak powinna wyglądać kontrola wyłącznika przeciwpożarowego. Oznacza to również, że nie odnoszą się do danych, jakie powinien uwzględniać protokół badania wyłącznika przeciwpożarowego.

Przyjęło się zatem, że to firmy kontrolujące stan techniczny wyłącznika ustalają, w jaki sposób przeprowadza się takie badanie i co zawiera sporządzony po nim protokół kontroli ppoż.

Co zawierają protokoły badania wyłącznika przeciwpożarowego?

Nie istnieje jeden odgórnie obowiązujący wzór protokołu badania wyłącznika p poż. Każda firma posiada zwykle własny druk, który wypełnia w trakcie lub po przeprowadzeniu kontroli.

Kluczowym elementem takiego dokumentu zawsze jest jednak jedno oświadczenie – oświadczenie, że wyłącznik przeciwpożarowy zadziałał, to znaczy, że odciął dopływ prądu do tych urządzeń i instalacji, do których powinien.

Poza tym protokół sprawdzenia działania wyłącznika ppoż często odnosi się również do:

 • opisu stanu technicznego wyłącznika,
 • opisu miejsca położenia i oznakowania wyłącznika,
 • lokalizacji przycisków sterujących i rozdzielni elektrycznej.

Co ważne, choć dokument tego typu nie jest narzuconym odgórnie formularzem, to wypełnić go może tylko osoba do tego uprawniona, czyli elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. Na protokole powinny pojawić się jego dane – podpis i pieczątka, która potwierdza posiadane kwalifikacje.

Kontrola sprawności wyłącznika przeciwpożarowego nie zawsze kończy się pomyślnie. Elektryk nie podpisze się pod protokołem, jeśli wyłącznik okaże się niesprawny.

Nieprawidłowe działanie tego elementu może być spowodowane uszkodzeniem styków, na przykład na skutek działania wilgoci. W takim przypadku fachowiec zaleci wymianę wyłącznika na model ze specjalną obudową wodoszczelną (z zabezpieczeniem IP65).

Zdarza się również, że wyłącznik nie działa, ponieważ jest źle podłączony – dotyczy to nowych, dopiero odebranych budynków. W takim przypadku usterkę powinien wykazać też protokół odbioru instalacji elektrycznej.

Negatywnego wyniku kontroli sprawności wyłącznika przeciwpożarowego nie należy traktować jako czegoś złego – wręcz przeciwnie, wykrycie usterki pozwala usunąć ją, zanim dojdzie do ewentualnego pożaru. Sprawność tego elementu jest bowiem niezwykle ważna z uwagi na fakt, że gaszenie pianą lub wodą urządzeń pod napięciem grozi porażeniem.

Regularne coroczne kontrole pozwalają upewnić się, że wyłącznik działa prawidłowo, a dzięki temu zarządca budynku może być spokojniejszy o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się wewnątrz w trakcie pożaru.

Podobne wzory pism:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl