Jak napisać wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu?

Jak napisać wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu? pozostawione w lokalu rzeczy byłych najemców bywają prawdziwym utrapieniem dla właścicieli nieruchomości, którzy nie mogą ani ich przywłaszczyć, ani wyrzucić z mieszkania.

Jeśli taka sytuacja zdarza się stosunkowo często, warto zadbać o uregulowaniu kwestii statusu rzeczy pozostawionych w lokalu w treści umowy najmu.

Wstęp

Z kolei w przypadku, kiedy właściciel mieszkania chce usunąć takie przedmioty ze swojego lokalu mimo braku odpowiednich ustaleń w treści umowy, powinien wystosować do byłego lokatora wezwanie do usunięcia rzeczy z nieruchomości, którego wzór pobierzesz poniżej:

Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu wzór

wezwanie-do-zabrania-rzeczy-z-lokalu-wzor-pdf-doc

Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu wzór

Czy rzeczy pozostawione w lokalu przez najemcę nadal są jego własnością?

Porzucenie rzeczy to dosyć złożony temat. Fakt pozostawienia różnych przedmiotów w lokalu po wyprowadzce byłego najemcy nie jest jednoznaczny z wyzbyciem się prawa własności do tych rzeczy. Wyróżniamy bowiem dwa rodzaje porzucenia:

  • porzucenie z zamiarem wyzbycia się własności rzeczy,
  • porzucenie bez zamiaru utraty własności rzeczy.

Jeśli były lokator porzucił rzeczy nieświadomie, czyli bez zamiaru utraty ich własności, to nadal stanowią one jego własność w oczach przepisów prawa.

Oznacza to, że wynajmujący nie może tak naprawdę ani ich zatrzymać, ani wyrzucić. Powinien natomiast ustalić ich status prawny z byłym najemcą.

Co można zrobić z rzeczami porzuconymi?

Co do zasady, rzeczy pozostawione w lokalu z zamiarem ich porzucenia, przestają być własnością byłego najemcy. Ich status prawny to wtedy status rzeczy niczyjej. Nie są to ani przedmioty należące do byłego lokatora, ani do właściciela nieruchomości.

Rzeczy pozostawione, czyli rzeczy niczyje można jednak objąć w posiadanie. Ich nowym właścicielem może stać się na przykład wynajmujący lub kolejny lokator. Najważniejsze jest jednak to, że porzucone przez najemcę rzeczy, mogą być rozporządzane w dowolny sposób przez nowego właściciela.

Ten może więc używać ich, wyrzucić je czy nawet sprzedać. Co więcej, nie musi rozliczać się później z ich poprzednim właścicielem, czyli z byłym najemcą.

Najlepiej uregulować status pozostawionych rzeczy w umowie najmu

Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu nie zawsze jest konieczne. Wystarczy bowiem już na etapie zawierania umowy z najemcą zawrzeć w niej postanowienia, które pozwolą zgodnie z prawem uregulować kwestię statusu rzeczy porzuconych w lokalu przez najemcę.

Umowa najmu może zawierać różnie brzmiące klauzule dotyczące rzeczy pozostawionych w lokalu przez najemcę. Czasami zgodnie z jej treścią przedmioty uznawane są za porzucone, kiedy były lokator nie zabiera ich z mieszkania w określonym terminie, na przykład po upływie okresu wypowiedzenia umowy najmu.

Można również zastrzec sobie prawo do uznania rzeczy za porzucone, jeśli najemca nie zabierze ich z mieszkania po otrzymaniu stosownego wezwania od wynajmującego. Dobrze jeśli umowa najmu zawiera też oświadczenie najemcy, w którym ten wyraża zgodę na uznanie jego rzeczy za porzucone w określonych sytuacjach.

Wezwanie do zabrania rzeczy pozostawionych w lokalu

Jeśli jest już za późno, aby uregulować status rzeczy pozostawionych w lokalu przez najemcę po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu w jej treści, należy wystąpić do byłego lokatora z pisemnym wezwaniem do zabrania pozostawionego mienia.

Wynajmujący nie może bowiem przywłaszczyć sobie ani wyrzucić takich przedmiotów bez ustalenia wcześniej ich statusu prawnego. Wezwanie do zabrania pozostawionego mienia pozwala natomiast rozwiązać ten problem zgodnie z przepisami.

Bardzo istotne jest, aby wezwanie do zabrania pozostawionych w lokalu rzeczy wyznaczyło termin na dokonanie takiej czynności. Dopiero po upływie tego terminu wynajmujący lokal może bowiem uznać, że porzucenie rzeczy nastąpiło z zamiarem wyzbycia się ich własności.

Należy dopilnować również prawidłowego doręczenia wezwania byłemu najemcy. Można zrobić to osobiście, uzyskując potwierdzenie odbioru na osobnej kopii lub listownie – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Takie potwierdzenie pełni bowiem rolę dowodową.

Odpowiedź na pytanie „jak zmusić kogoś do zabrania rzeczy” brzmi więc następująco: należy ustalić ich status z właścicielem, czyli byłym lokatorem, a jeśli ten nie odpowie na wezwanie do zabrania rzeczy w terminie, uznać je za niczyje i pozbyć się ich samodzielnie. Odpowiednie pismo można sporządzić w oparciu o wzór pisma o zabranie rzeczy.

Czy można przenieść rzeczy byłego lokatora?

Wypełniając przygotowany przez nas wzór wezwania do zabrania rzeczy z lokalu, wielu wynajmujących zastanawia się, czy do upływu terminu wskazanego w wezwaniu mogą przenieść rzeczy byłego lokatora, na przykład do piwnicy lub na strych.

Należy jednak wystrzegać się takiego rozwiązania, ponieważ przenosząc przedmioty, które do nas nie należą, przejmujemy za nie pełną odpowiedzialność.

Oznacza to, że jeśli zostaną one zniszczone, zagubione czy skradzione, wynajmujący będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz ich właściciela.

Dotyczy to również sytuacji, w których doszło do uszkodzenia lub utraty tych przedmiotów pomimo zachowania należytej staranności.

Pozostawienie rzeczy przez byłego najemcę może okazać się korzystne

Wzór pisma o zabranie rzeczy nie będzie potrzebny, jeśli lokator pozostawił w mieszkaniu własne przedmioty po tym, jak wyprowadził się z niego na skutek wypowiedzenia umowy ze względu na zaległości czynszowe. W takim przypadku wynajmujący ma prawo zająć takie rzeczy w ramach zastawu za długi byłego lokatora.

Jest to zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 670 i 671), zgodnie z którym:

Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu.

Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony.

Oznacza to, że wynajmujący może wziąć takie przedmioty pod zastaw i wydać je byłemu najemcy dopiero wtedy, kiedy ten ureguluje zaległości czynszowe.

Kilka ciekawostek

Jeżeli najemca wyprowadził się z mieszkania, a właściciel miał możliwość doręczenia mu wezwania do odbioru rzeczy, które najemca zignorował, to własność tych rzeczy przechodzi po upływie 1 roku na rzecz właściciela nieruchomości, a w przypadku niemożności wezwania po 2 latach.

Trzeba pamiętać, że wynajmujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za nieuprawnione zatrzymanie rzeczy najemcy – mowa tu oczywiście o sytuacjach, gdzie nie ma między wynajmującym a najemcą żadnych wierzytelności, jakie rzeczy te miałyby zabezpieczać.

Przepisy, które warto znać:

Art. 180. – Porzucenie rzeczy – Kodeks cywilny.

Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci.

Warto też zapoznać się z ustawą o rzeczach znalezionych.

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl