Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

Czym jest nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny? Umowa użyczenia lokalu sprowadza się do tego, że użyczający pozwala na bezpłatne używanie danego mieszkania przez osobę biorącą do używania.

Taka umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony i nie musi mieć formy pisemnej. Jej charakterystyczną cechą jest nieodpłatność.

Wprowadzenie

nieodplatne-uzyczenie-lokalu-czlonkowi-rodziny-wzor-pdf-doc-przykladCo powinna zawierać umowa użyczenia mieszkania w rodzinie? Umowa musi spełniać wszelkie formalne wymagania, aby została uznana za skuteczną i prawidłową, brak któregoś z ważnych elementów oznaczać będzie, że umowa będzie niekompletna, a więc i nieważna. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, postanowiliśmy przygotować gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia lokalu, który pobierzesz poniżej:

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny wzór

nieodplatne-uzyczenie-lokalu-czlonkowi-rodziny-wzor-pdf-doc-przyklad

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny wzór

Czym jest umowa użyczenia lokalu?

O umowie użyczenia lokalu mówimy wtedy, kiedy:

 • użyczający godzi się na bezpłatne używanie przez osobę biorącą do używania lokalu mieszkalnego, a
 • biorący korzysta z danego lokalu mieszkalnego w celach określonych w umowie. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, nawet ustna forma zawarcia umowy użyczenia lokalu będzie miała moc prawną, jednak dla celów dowodowych zawsze warto zachować formę pisemną. 

Art. 710. Istota umowy użyczenia

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Prawa i obowiązki biorącego i użyczającego

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny rodzi pewne obowiązki po obu stronach stosunku prawnego.

Co prawda, użyczający nie ma w tym przypadku wielu obowiązków, jednak wylicza się wśród nich choćby odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które wyrządziły szkodę biorącemu w używanie.

Odpowiedzialność ta powstaje w sytuacji, kiedy użyczający zataił przed biorącym owe wady, a biorący nie mógł dostrzec ich gołym okiem. Jeżeli w związku z nimi biorący w używanie dozna uszczerbku, ma prawo domagać się odszkodowania. 

Użyczenie mieszkania rodzinie rodzi obowiązki również po stronie biorącego. Ten:

 • powinien korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, 
 • nie może przekazywać przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody użyczającego,
 • musi ponosić koszty związane z utrzymaniem użyczonego przedmiotu (koszty eksploatacyjne, opłaty za media: gaz, woda, energia),
 • ma obowiązek pokryć koszty związane z przywróceniem lokalu do stanu właściwego, jeśli został on uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Należy podkreślić przy tym, że biorący w używanie nie odpowiada za zużycie lokalu, będące wynikiem jego właściwego użytkowania. 

Co powinna zawierać umowa użyczenia lokalu?

Do sporządzenia umowy użyczenia lokalu zawierającej wszystkie niezbędne elementy formalne, warto wykorzystać przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia mieszkania.

Taki dokument powinien określać:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • strony umowy (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub nazwę firmy, numer NIP, numer KRS i adres siedziby),
 • przedmiot umowy (adres, powierzchnia, liczba pomieszczeń),
 • stan techniczny (oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu umowy),
 • czas trwania umowy użyczenia lokalu,
 • koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi za lokal.

Umowa użyczenia a podatek dochodowy

Wiele osób zastanawia się, czy użyczenie mieszkania najbliższej rodzinie rodzi obowiązek podatkowy. Warto podkreślić więc, że osoba użyczająca lokal nie musi z tego tytułu odprowadzać żadnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nieco inaczej wygląda sytuacja biorącego w użytkowanie, jeśli w grę wchodzi umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny.

Kiedy przedmiotem użyczenia jest lokal, w którym biorący prowadzi działalność gospodarczą, to ma on prawo zaliczać ponoszone wydatki eksploatacyjne w koszty podatkowe (o ile umowa użyczenia lokalu mówi wprost, jakie opłaty i w jakiej wysokości ponosi), ale jednocześnie powinien zadbać o uregulowanie podatku dochodowego z tytułu korzystania z użyczonego lokalu. 

Bezpłatne używanie lokalu jest bowiem przychodem, a wartość tego przychodu to równowartość czynszu, jaki biorący musiałby płacić za takie samo mieszkanie, korzystając z niego na zasadach najmu. Od tej właśnie kwoty powinien on odprowadzić podatek dochodowy. 

Warto wiedzieć jednak, że z obowiązku podatkowego zwolnione są osoby, które otrzymały nieodpłatne świadczenie od osób należących do pierwszej i drugiej grupy podatkowej. Biorąc w użytkowanie lokal od najbliższej rodziny, biorący nie musi więc odprowadzać podatku dochodowego. 

Użyczenie lokalu na działalność gospodarczą a wpis do CEIDG

Przedsiębiorca planujący prowadzić działalność w użyczonym lokalu powinien postarać się o pisemne oświadczenie o użyczenie lokalu na działalność gospodarczą. Taki dokument może okazać się niezbędny podczas składania wniosku o wpis do rejestru.

Do wpisu dołącza się bowiem oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy wpisuje się do CEIDG, czyli:

 • adresu zamieszkania przedsiębiorcy, 
 • adresu do doręczeń,
 • adresów, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza. 

Takie oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Urząd może wezwać przedsiębiorcę do przedstawienia dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wniosku. Ma on wtedy 7 dni od dnia doręczenia wezwania na przedstawienie takiego dowodu lub dokonanie zmian we wniosku.

Jeżeli mimo wezwania, nie dokona wymaganych czynności,  jego wpis może zostać usunięty z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej.

W takich okolicznościach niezbędne jest zatem sporządzenie dokumentu, którym jest oświadczenie o użyczeniu lokalu, najlepiej z wyszczególnieniem, jaka część tej nieruchomości przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej (dla celów podatkowych).

Kto może zawrzeć umowę użyczenia lokalu?

Umowa użyczenia lokalu może być zawarta przez dowolne osoby, nie ma znaczenia nawet fakt, czy będą to osoby spokrewnione, czy też nie.

Użyczenia nieruchomości dokonać może nawet nie jej właściciel, a osoba będąca w jej władaniu, a więc osoba, która dysponuje lokalem np. na podstawie najmu, czy umowy dzierżawy.

Co istotne, może okazać się, że użyczenie lokalu, którego nie jest się prawnym właścicielem, będzie wymagać uzyskania zgody jego prawowitego właściciela, mowa tu o:

 • spółdzielni mieszkaniowej,
 • czy choćby administracji budynków komunalnych.

Jest to sytuacja całkowicie zrozumiała, gdyż większość umów najmu zabrania najemcy podnajmowania lokalu dalej, bez zgody i wiedzy jego właściciela.

Jak zakończyć umowę użyczenia lokalu?

Tutaj warto sięgnąć do art. 715. Termin zakończenia umowy użyczenia

Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Zatem w przypadku gdy umowa została podpisana na czas określony lub nieokreślony, użyczający może zażądać niezwłocznego zwrotu rzeczy, jeśli biorący w używanie:

 • używa lokalu niezgodnie z umową użyczenia lokalu,
 • powierza lokal osobom do tego nieupoważnionym (osobom trzecim),
 • lub gdy lokal stanie się potrzebny użyczającemu z powodów niezaznaczonych w umowie.

Umowę użyczenia lokalu może zakończyć każda ze stron, a samo rozwiązanie następuje na pisemny wniosek jednej ze stron, czyli użyczającego lub biorącego w używanie.

Najczęściej w umowie użyczenia lokalu znajduje się zapis, który mówi, że każda ze stron może ją wypowiedzieć z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a samo rozwiązanie nastąpi na koniec kolejnego miesiąca.

W przypadku zawarcia umowy użyczenia na czas określony umowa wygaśnie wraz z upływem terminu, na jaki została podpisana. Natomiast w przypadku zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony umowa wygaśnie zgodnie z treścią zapisów niniejszej umowy, a jeśli w umowie nie wskazano warunków jej wypowiedzenia, zastosowanie znajdzie art. 365.1 Kodeksu cywilnego:

Zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Podsumowanie

Umowa użyczenia lokalu jest umową, w której użyczający (czyli właściciel lokalu oddający go w używanie) zgadza się na bezpłatne używanie jego przedmiotu przez biorącego w używanie na czas określony bądź nieokreślony.

Najważniejszą cechą umowy użyczenia lokalu jest to, że jest to czynność nieodpłatna – zatem użyczający lokal nie czerpie żadnych korzyści majątkowych z tego tytułu.

W umowie warto też zaznaczyć, że właściciel nieruchomości nie będzie odpowiadać ze zużycie lokalu będące wynikiem właściwego użytkowania. A więc osoba biorąca lokal w używanie odpowiada nie tylko za jego stan, ale także za koszty związane z utrzymaniem użyczonego lokalu:

 • czynsz,
 • opłaty za media:
  • prąd,
  • woda,
  • gaz,
 • koszty eksploatacyjne,
 • itd.

Aby ułatwić Ci skonstruowanie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia lokalu, którą pobierzesz w górnej części artykułu.

Podobne:

4.8/5 - (6 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl