Aneks do umowy najmu Zmiana właściciela – WZÓR

Jak napisać aneks do umowy najmu – zmiana właściciela? zbycie nieruchomości przez jej dotychczasowego właściciela podczas trwania stosunku najmu nie sprawia, że stosunek ten przestaje obowiązywać. Umowa najmu pozostaje ważna, jednak po stronie wynajmującego zmienia się podmiot – w miejsce poprzedniego właściciela wstępuje nowy.

Przechodzą na niego również wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu, które warto zaktualizować za pomocą aneksu do umowy najmu.

Wstęp

aneks-do-umowy-najmu-zmiana-wlasciciela-wzor-pdf-doc-przykladJak go sporządzić? w treści aneksu muszą znaleźć się wszystkie niezbędne informacje, spełniając tym samym formalne wymogi przewidziane dla tego typu pism, aby ułatwić Ci napisanie aneksu przy zmianie właściciela, przygotowaliśmy gotowy do wypełniania wzór aneksu do umowy najmu, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy najmu zmiana właściciela wzór

aneks-do-umowy-najmu-zmiana-wlasciciela-wzor-pdf-doc-przyklad

Aneks do umowy najmu zmiana właściciela wzór

Czy wymagany jest aneks do umowy najmu po zmianie właściciela?

Niezależnie od tego, czy zmiana właściciela dotyczy lokalu mieszkalnego, czy użytkowego, nie sprawia ona, że obowiązująca umowa najmu automatycznie przestaje obowiązywać. Nowy właściciel nie może twierdzić, że umowa z najemcą lokalu nie istnieje, bo lokator podpisał ją z poprzednim właścicielem.

Umowa najmu po zmianie właściciela obowiązuje na takich samych warunkach, na jakich została zawarta. Z mocy prawa nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce zbywcy nieruchomości jako wynajmujący.

W świetle przepisów prawa nie ma obowiązku zawierania nowej umowy ani sporządzania aneksu. Strony mogą jednak sporządzić taki dokument, aby uregulować na nowo obowiązujący stosunek prawny.

Czym jest aneks do umowy?

Aneks do umowy to dokument, który pozwala modyfikować treść oryginalnej umowy poprzez:

  • zmianę jej zapisów,
  • dodawanie nowych zapisów,
  • uchylanie dotychczasowych zapisów.

Aneks powinien zawierać odniesienie do oryginalnej umowy, której dotyczy. Musi określać także strony stosunku prawnego oraz termin obowiązywania wprowadzonych zmian.

Sporządzenie aneksu polega na wskazaniu postanowień, które ulegają zmianie i oświadczeniu, że pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Na aneksie muszą podpisać się obie strony umowy.

Czy można wykorzystać aneks do umowy po zmianie właściciela?

Zmiana wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu to sytuacja, z którą mamy do czynienia w przypadku zbycia nieruchomości oraz w okolicznościach dziedziczenia. Kiedy zmienia się właściciel lokalu, obowiązująca umowa najmu nie wygasa, lecz obowiązuje dalej na tych samych zasadach.

Chociaż strony nie mają obowiązku zawierania nowej umowy ani aktualizowania bieżącej z pomocą aneksu, to jednak warto je przygotować, aby uporządkować warunki stosunku prawnego pomiędzy nowym wynajmującym a najemcą.

Najprostszy sposób, aby to zrobić stanowi aneks do umowy najmu zmiana właściciela, czyli dokument, który zaktualizuje dane dotyczące stron najmu, a pozostałe postanowienia pozostawi bez zmian.

Oczywiście, za zgodą najemcy, nowy wynajmujący może wykorzystać aneks także w innych celach, w tym między innymi w celu przedłużenia czasu trwania umowy, zmiany wysokości czynszu czy terminu lub sposobu płatności.

Ponieważ aneks do umowy najmu zmiana wynajmującego musi zostać podpisany przez obie strony i dołączony do oryginalnej umowy, zarówno wynajmujący, jak i najemca muszą zgadzać się z jego treścią.

Jak sporządzić aneks do umowy najmu mieszkania po zmianie właściciela?

Aneks do umowy najmu po śmierci wynajmującego będzie wyglądał tak samo, jak aneks do umowy najmu mieszkania po sprzedaży nieruchomości. W obu przypadkach jedyna zmiana warunków umowy dotyczy bowiem wynajmującego.

Jeśli strony nie decydują się na dodanie żadnych nowych postanowień, usunięcie tych istniejących czy dokonanie dodatkowych modyfikacji, aneks do umowy o wynajem mieszkania będzie przytaczał jedynie paragraf dotyczący stron najmu, a dokładnie osoby wynajmującego.

Pismo powinno zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • określenie stron umowy,
  • wskazanie umowy najmu, której dotyczy,
  • wskazanie postanowień, które ulegają zmianie wraz z opisem tych zmian,
  • wskazanie terminu obowiązywania zmian,
  • podpisy obu stron.

Aneks do umowy najmu sporządza się w dwóch egzemplarzach, które należy dołączyć później do kopii umowy dla wynajmującego i dla najemcy.

Wypowiedzenie umowy najmu po zmianie właściciela

Jak zostało wspomniane, zmiana właściciela nieruchomości nie powoduje rozwiązania obowiązującej umowy najmu. Nowy wynajmujący może jednak zdecydować się, rozwiązać trwającą umowę poprzez jej wypowiedzenie i ma szansę zrobić to łatwiej niż dotychczasowy wynajmujący.

Ułatwienie to dotyczy jednak wyłącznie lokali użytkowych, niemieszkalnych. W przypadku lokali mieszkalnych ewentualne wypowiedzenie umowy będzie odbywało się na takich samych zasadach.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której najemca nie zdążył jeszcze zająć lokalu – wtedy nowy właściciel może w łatwiejszy sposób wypowiedzieć mu umowę.

Zgodnie z przepisami, nowy właściciel nieruchomości ma prawo wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia, czyli z terminem trzymiesięcznym, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Dotyczy to zarówno umów zawartych na czas nieoznaczony, jak i umów zawartych na czas oznaczony, w których nie przewidziano możliwości wcześniejszego rozwiązania stosunku prawnego.

Właśnie z tego powodu zmiana właściciela nieruchomości może być dla najemcy ryzykowna – nie gwarantuje mu ciągłości trwania udokumentowanego stosunku prawnego.

Podobne:

4.7/5 - (4 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl