Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego WZÓR doc pdf

Jak napisać aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego? Co do zasady, umowa dzierżawy gruntu rolnego zawierana jest na dłuższy okres, stąd nie dziwi fakt, że strony mogą stanąć w obliczu konieczności zmodyfikowania ustalonych pierwotnie warunków dzierżawy.

Chęć przedłużenia okresu trwania umowy, zmiany ustalonego wynagrodzenia, czy innych postanowień oryginalnego kontraktu nie wymagają jednak każdorazowego sporządzania nowego dokumentu.

Wprowadzenie

aneks-do-umowy-dzierzawy-gruntu-rolnego-wzor-doc-pdfWszelkie modyfikacje może wprowadzić bowiem aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego. Jak go sporządzić? w aneksie muszą znaleźć się wszystkie niezbędne z formalnego punktu widzenia – elementy i informacje. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu do umowy dzierżawy gruntu rolnego, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego WZÓR doc pdf

aneks-do-umowy-dzierzawy-gruntu-rolnego-wzor-doc-pdf

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego WZÓR doc pdf

Czym jest aneks do umowy?

Aneks do umowy to dokument, który pozwala modyfikować treść obowiązującego kontraktu. Z pomocą aneksu strony mogą:

 • zmieniać postanowienia umowy,
 • dodawać nowe postanowienia,
 • uchylać postanowienia.

Aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych pozwala więc w dowolny sposób zmieniać przedmiot dzierżawy, wydłużać czas trwania umowy, korygować błędy w umowie, dodawać nowe warunki dzierżawy, czy zmieniać wysokość lub sposób płatności czynszu.

Strony mogą stworzyć dowolną ilość aneksów do jednej umowy, nie są w tym zakresie ograniczone żadnymi przepisami. Stanowi to wygodne rozwiązanie, pozwalające uniknąć każdorazowego sporządzania nowego kontraktu.

Warto pamiętać jednak, że na aneksie podpisują się obie strony umowy, co oznacza, że zarówno wydzierżawiający, jak i dzierżawca muszą zgadzać się na wprowadzenie zmian w umowie dzierżawy.

Aneks jest bowiem formą końcową wypracowanego pomiędzy stronami porozumienia.

Czym jest umowa dzierżawy gruntu rolnego?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, umowa dzierżawy gruntu rolnego polega na oddaniu przez wydzierżawiającego rzeczy do używania przez dzierżawcę i pobierania z niej pożytków w zamian za umówioną kwotę czynszu.

O dzierżawie można mówić wtedy, kiedy spełnione są następujące warunki:

 • następuje oddanie rzeczy przez jedną stronę,
 • celem drugiej strony jest używanie i pobieranie pożytków z tej rzeczy.

Poza tym, charakterystyczną cechą takiej umowy jest jej odpłatność i fakt, że wydzierżawiający wcale nie musi być jednocześnie właścicielem rzeczy, którą wydzierżawia. Warto odróżnić także dzierżawę gruntu (nieruchomości) od dzierżawy gruntu rolnego, tj. nieruchomości rolnej.

Zgodnie z artykułem 46 KC:

“Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.”

Tymczasem grunty rolne, czyli nieruchomości rolne, to (zgodnie z artykułem 461):

Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Umowa dzierżawy gruntów rolnych nie musi mieć formy pisemnej, jeśli nie jest zawierana na dłużej niż 1 rok. Jeżeli strony zawrą umowę w innej formie, uznaje się, że dzierżawa nieruchomości rolnej (dzierżawa gruntów rolnych) została zawarta na czas nieoznaczony.

Ponadto, umowę dzierżawy terminowo można zawrzeć maksymalnie na 30 lat. Później zostaje ona przedłużona i uznana za umowę zawartą na czas nieoznaczony.

Forma zawartego przez strony kontraktu decyduje o tym, w jakiej formie powinien zostać zawarty aneks umowy dzierżawy gruntów rolnych – o ile w jej postanowieniach nie ustalono innej, szczególnej formy (np. aktu notarialnego).

Co powinna zawierać umowa dzierżawy gruntu rolnego?

W treści takiego dokumentu warto ująć:

 • strony niniejszej umowy – dzierżawcy i wydzierżawiającego,
 • wskazanie przedmiotu umowy, w tym położenie gruntu, jego powierzchnię, numer ewidencji gruntów, numer Księgi Wieczystej,
 • określenie terminu zapłaty czynszu (jeżeli umowa dzierżawy nie będzie określała terminu zapłaty czynszu, dzierżawca będzie musiał uiszczać określoną kwotę z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a jeśli brak jest takiego terminu, to czynsz płacony jest półrocznie z dołu),
 • czas trwania umowy,
 • wypowiedzenie umowy dzierżawy (wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy pobierzesz tutaj),
 • termin, w którym przedmiot dzierżawy zostanie wydany dzierżawcy (jeżeli nie zostanie określony w umowie, przedmiot należy wydać niezwłocznie po jej zawarciu)
 • podpisy obu stron.

Wszystkie te elementy może modyfikować aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego, sporządzony przez strony po osiągnięciu porozumienia w danej sprawie.

Co powinien zawierać aneks do umowy dzierżawy?

Jak powinien wyglądać aneks do umowy dzierżawy gruntu? Wiele osób nie wie, jak skonstruować taki dokument, aby był on prawnie obowiązujący.

Przed przystąpieniem do samodzielnego przygotowania pisma, warto wykorzystać więc przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór aneksu do umowy dzierżawy gruntów rolnych, który wskazuje, jakie elementy stałe powinien zawierać każdy aneks do umowy dzierżawy, czyli:

 • określenie stron umowy,
 • określenie przedmiotu umowy,
 • wskazanie zmian wprowadzanych przez aneks,
 • określenie terminu obowiązywania wprowadzanych zmian, 
 • podpisy obu stron. 

Krótko mówiąc, dokument dotyczy określonej nieruchomości, czyli aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych powinien dokładnie określać, jakiej umowy dotyczy (numer, data i miejsce sporządzenia), wskazywać na strony umowy, a tym samym strony aneksu oraz precyzyjnie opisywać swój cel, czyli wprowadzane modyfikacje.

Zmiany te wprowadza się poprzez przytoczenie konkretnych paragrafów oryginalnego kontraktu i określenie ich nowego brzmienia. Można wykorzystać w tym celu sformułowania typu:

 • strony postanawiają, że w §…pkt… umowy dzierżawy gruntu w miejsce słów „…” wpisuje się „…”,
 • strony postanawiają, że do umowy dodaje się §…pkt…,
 • strony postanawiają, że warunki określone w §…pkt… zastępuje się treścią „….”
 • strony postanawiają skreślić §…pkt… umowy dzierżawy gruntu rolnego. 

Warto na końcu aneksu dodać także postanowienie, że pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie lub pozostają bez zmian. Poza tym, aneks, tak jak umowa pierwotna musi być podpisany przez obie strony i dołączony do oryginalnej umowy.

Należy wiedzieć, że co do zasady aneks obowiązuje od chwili jego podpisania, ale strony w treści dokumentu mogą postanowić inaczej, na przykład, że aneks wchodzi w życie po 2 tygodniach od jego podpisania.

Podstawa prawna:

Art. 693. – Umowa dzierżawy; Czynsz dzierżawny – Kodeks cywilny.

§ 1.Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

§ 2.Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl