Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron WZÓR pdf doc

Jak napisać rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron? Umowa dzierżawy gruntu rolnego to, co do zasady, umowa długoterminowa.

Długi jest także termin jej wypowiedzenia, dlatego chcąc zakończyć współpracę, nieco wcześniej niż przewidują to przepisy, warto wziąć pod uwagę rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron.

Wstęp

rozwiazanie-umowy-dzierzawy-gruntu-rolnego-za-porozumieniem-stron-wzor-pdf-docRozwiązanie umowy dzierżawy powinno zawierać w treści wszystkie niezbędne elementy, dzięki którym pismo spełni wszystkie wymagania formalne. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wypowiedzenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rozwiązania umowy dzierżawy gruntów rolnych, który pobierzesz poniżej:

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór

rozwiazanie-umowy-dzierzawy-gruntu-rolnego-za-porozumieniem-stron-wzor-pdf-doc

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór

Czym jest umowa dzierżawy gruntu rolnego?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przez umowę dzierżawy gruntów rolnych:

 • wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, 
 • dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

O umowie dzierżawy mówimy więc wtedy, kiedy zgodnie z treścią kontraktu:

 • następuje oddanie rzeczy przez jedną stronę,
 • celem drugiej strony jest używanie i pobieranie pożytków z danej rzeczy. 

Poza tym, cechą charakterystyczną umowy dzierżawy jest jej odpłatność. Zawrzeć ją może wydzierżawiający, który nie jest jednocześnie właścicielem przedmiotu umowy.

Forma umowy dzierżawy gruntu nie została określona przez przepisy Kodeksu cywilnego, jeśli jednak dzierżawa ma trwać dłużej niż 1 rok, wymagana jest umowa sporządzona na piśmie.

Kontrakt zawarty w formie ustnej zostanie uznany za umowę na czas nieoznaczony. 

Umowa dzierżawy gruntu narzuca dzierżawcy specyficzne obowiązki. Wyróżniamy wśród nich przede wszystkim:

 • wykonywanie przyznanego mu prawa zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki,
 • zmianę przeznaczenia przedmiotu dzierżawy wyłącznie za zgodą wydzierżawiającego. 
 • podejmowanie działań zgodnie z właściwym używaniem danego gruntu,
 • dokonywanie wszelkich napraw, które pozwolą na zachowanie przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.

Umowa dzierżawy gruntów rolnych powinna zawierać:

 • zobowiązanie wydzierżawiającego do oddania dzierżawcy przedmiotu dzierżawy do używania i pobierania pożytków,
 • obowiązek dzierżawcy do uiszczania umówionego czynszu dzierżawy,
 • określenie strony umowy, czyli wydzierżawiającego i dzierżawcy,
 • przedmiot umowy, tj. położenie gruntu, jego powierzchnię, numer ewidencji gruntów, numer Księgi Wieczystej, 
 • termin zapłaty czynszu (płatny z dołu lub z góry, miesięcznie, półrocznie lub raz na kwartał). Jeżeli umowa dzierżawy gruntów rolnych nie będzie określała terminu zapłaty czynszu, dzierżawca musi uiszczać określoną kwotę z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym. Jeśli nie wskazano takiego terminu, czynsz płacić należy półrocznie z dołu;
 • czas trwania umowy – oznaczony lub nieoznaczony,
 • termin, w którym przedmiot dzierżawy zostanie wydany dzierżawcy (jeżeli nie zostanie określony w umowie, przedmiot należy wydać niezwłocznie po zawarciu umowy),
 • podpisy obu stron.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu rolnego

Wypowiedzenie dzierżawy gruntu rolnego przed upływem terminu, na jaki została zawarta, jest niemożliwe w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, jeśli strony w treści kontraktu nie przewidziały takiej możliwości. 

Z kolei umowy zawarte na czas nieoznaczony można wypowiedzieć z rocznym wyprzedzeniem na koniec roku dzierżawnego lub ze skutkiem natychmiastowych, jednak wyłącznie w określonych okolicznościach, jak zwłoka z zapłatą czynszu dzierżawy lub używanie przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową. 

Jeśli zawarta przez strony umowa wskazuje na dzierżawę gruntu rolnego, wypowiedzenie dzierżawy wiąże się z zachowaniem okresu wypowiedzenia rocznego, który liczy się od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dzierżawy zostało skutecznie doręczone adresatowi.

Wtedy taka umowa wygasa z dniem, który jest jednocześnie terminem końcowym roku dzierżawnego.

Z kolei rok dzierżawny liczy się od dnia wydania przedmiotu dzierżawy dzierżawcy – o ile strony nie umówiły się inaczej. 

Jeżeli przedmiotem dzierżawy nie jest grunt rolny, termin wypowiedzenia umowy wynosi 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu dzierżawy.

Umowa wygasa więc po upływie 6 miesięcy od dnia jej wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego na mocy porozumienia stron

Ze względu na bardzo długi okres wypowiedzenia umowy dzierżawy, zawsze warto rozważyć rozwiązanie umowy dzierżawy gruntów rolnych na mocy porozumienia stron.

W takim przypadku strony umowy mogą ustalić między sobą zadowalający termin rozwiązania umowy dzierżawy tak, aby był on optymalny zarówno dla dzierżawcy, jak i dla wydzierżawiającego.

Chcąc sporządzić dokument, który rozwiąże umowę w wybranym terminie (bez okresu wypowiedzenia) na mocy porozumienia stron, najłatwiej jest wykorzystać przygotowany przez nas gotowy wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu za porozumieniem stron.

Takie pismo powinno zawierać przede wszystkim oświadczenie woli o wcześniejszym rozwiązaniu stosunku prawnego oraz podstawowe elementy tego typu pism, czyli:

 • datę i miejsce zawarcia porozumienia,
 • określenie rozwiązywanej umowy (numer, data, miejsce zawarcia),
 • wskazanie stron umowy,
 • podpisy obu stron.

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu za porozumieniem stron bazuje na zasadzie swobody umów, czyli dowolnego kształtowania treści umowy i możliwości decydowania o rozwiązaniu już istniejącego stosunku prawnego.

Rozwiązanie umowy musi zostać sporządzone w formie pisemnej, a jeśli umowa dzierżawy gruntów rolnych przyjmowała formę aktu notarialnego, to również jej rozwiązanie musi przyjmować taką samą formę. 

Podobne:

Rate this post
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl