Aneks do umowy najmu Dodanie najemcy WZÓR

Jak napisać aneks do umowy najmu dodanie najemcy? W trakcie wynajmu mieszkania zdarzają się sytuacje, w których to najemca pragnie wynajmować lokal wraz z inną osobą. Jeśli wynajmujący zgadza się na taką zmianę, powinien dopilnować zawarcia umowy najmu również z tym drugim lokatorem.

Wprowadzenie

aneks-do-umowy-najmu-dodanie-najemcy-wzor-pdf-docNie musi sporządzać jednak kolejnej umowy najmu lokalu – może bowiem skorzystać z możliwości przygotowania aneksu. Jak dopisać osobę do umowy najmu? Należy jedynie posłużyć się aneksem do umowy najmu lokalu, w którym to dopiszemy do istniejącej umowy najmu nowego lokatora. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy najmu dodanie najemcy wzór

aneks-do-umowy-najmu-dodanie-najemcy-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy najmu dodanie najemcy wzór

Czym jest aneks do umowy najmu?

W trakcie trwania najmu, zwłaszcza długoterminowego, często mamy do czynienia ze zmianami warunków wynajmu. Mogą one poruszać zarówno czas trwania umowy najmu, jak i wysokości czynszu czy nawet samych stron umowy.

Aneks to dokument, który pozwala modyfikować postanowienia umowy, usuwać z niej zapisy i dodawać nowe. Jeśli więc mamy do czynienia z kolejnym najemcą, możemy zdecydować się na sporządzenie aneksu do umowy (lub osobnej umowy).

Aneks do umowy najmu o dodanie najemcy powinien określać umowę, której dotyczy i wskazywać strony umowy najmu. Musi również w precyzyjny sposób opisywać wprowadzane zmiany.

Należy opatrzyć go podpisami stron najmu i dołączyć do pierwotnej umowy jako jej nieodłączny element.

Chociaż umowę najmu można zawrzeć w dowolnej formie, również w formie ustnej, to dla celów dowodowych strony zachowują z reguły formę pisemną, pozwalającą regulować prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy.

Również w takiej samej formie należy sporządzić wtedy aneks do umowy najmu mieszkania dodanie najemcy, o ile w zapisach oryginalnej umowy nie znalazł się nakaz sporządzania aneksów w formie szczególnej, na przykład w formie aktu notarialnego.

Jak sporządzić aneks do umowy najmu?

Dopuszczalne jest dodanie nowego najemcy do umowy najmu mieszkania w formie aneksu sporządzonego do obowiązującej już umowy.

Aby dokument był wiążący w świetle przepisów prawa, warto przygotować go na podstawie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór aneksu do umowy najmu o dodanie najemcy.

Pismo powinno zawierać:

 • określenie dnia podpisania aneksu,
 • określenie stron umowy najmu i aneksu,
 • określenie przedmiotu umowy najmu,
 • opis wprowadzanych zmian,
 • termin obowiązywania zmian,
 • adnotację, że pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian,
 • podpisy stron. 

Dodanie najemcy do umowy najmu lokalu użytkowego lub mieszkalnego wymaga wprowadzenia do dokumentu dokładnych danych nowego najemcy, czyli jego imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego. Jeśli pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianom, warto zamieścić takie sformułowanie na końcu dokumentu.

Jak napisać aneks do umowy najmu mieszkania? Najważniejsze jest tak naprawdę prawidłowe wprowadzenie nowych zapisów. W przypadku dodania nowego najemcy do obowiązującego stosunku najmu można ująć to za pomocą zapisu:

“Strony zgodnie postanawiają…”

Jeżeli aneks ma dodatkowo zmieniać jakieś postanowienia, to należy przytoczyć ich brzmienie i napisać, w jaki sposób ulegają one modyfikacji.

O czym pamiętać zawierając jedną umowę z kilkoma najemcami?

Właściciel nieruchomości podpisując jedną umowę z kilkoma najemcami, powinien dopilnować zawarcia w niej klauzuli solidarności, czyli solidarnej odpowiedzialności najemców za zobowiązania określone w umowie najmu mieszkania.

Chodzi tu przede wszystkim o odpowiedzialność za systematyczne opłacanie czynszu czy dbanie o dobry stan mieszkania, a także przestrzeganie innych obowiązków najemcy.

Umowa najmu mieszkania „wyposażona” w taką klauzulę sprawia, że właściciel nieruchomości ma pewność, że nowy lokator zapoznał się ze swoimi obowiązkami i że zobowiązał się ich przestrzegać.

Co więcej, w przypadku jakichkolwiek problemów nie będzie miało znaczenia, czy zawinił jeden najemca, czy wszyscy. Każdy z nich odpowiada solidarnie, a wynajmujący może pociągnąć do odpowiedzialności dowolnego z nich.

Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania wynika z artykułu 366. Kodeksu cywilnego o istocie solidarności dłużników, zgodnie z którym:

Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczeń od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).​

Nie tylko aneks do umowy

Właściciel wynajmowanej nieruchomości, który ma do czynienia z kilkoma najemcami ma przed sobą trzy możliwości:

 • sporządzenie jednej umowy z wszystkimi lokatorami (aneks),
 • sporządzenie osobnej umowy z każdym lokatorem (czasochłonne),
 • sporządzenie jednej umowy z jednym lokatorem, jednak z możliwością podnajmu (niebezpieczne).

Zawarcie osobnej umowy z każdym najemcą to dobre rozwiązanie, jeśli właściciel mieszkania wynajmuje kilka różnych pokojów. Może wtedy zróżnicować wysokość czynszu najmu, na przykład w zależności od metrażu sypialni czy innych czynników.

W takim przypadku zwiększa się jednak ryzyko pustostanów – rotacja najemców jest większa i trzeba częściej szukać nowego lokatora, a to generuje straty.

Inna możliwość to zawarcie umowy z prawem do podnajmu mieszkania innym lokatorom. Wtedy jeden najemca jest odpowiedzialny za całe mieszkanie, w tym również za terminową zapłatę czynszu czy poszukiwanie nowego najemcy, kiedy jeden z lokatorów postanawia się wyprowadzić.

Takie rozwiązanie ma jedną podstawową wadę – odbiera właścicielowi nieruchomości kontrolę nad tym, kto zamieszkuje jego lokal. Zwykle jest to także mniej opłacalna opcja niż podpisanie umowy z każdym najemcą osobno.

Podsumowanie

Aneks do umowy najmu lokalu dotyczący dodania nowego najemcy jest jednym z częściej używanych aneksów, ponieważ lokatorzy w danym mieszkaniu zmieniają się dość często, szczególnie jeśli mówimy o wynajmowaniu mieszkania na pokoje.

Prawidłowo sporządzonym aneksem można dokonywać zmiany obowiązujących postanowień umowy najmu, może je też usuwać, lub dodawać nowe.

Podobne:

4.5/5 - (6 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl

1 Komentarz do Aneks do umowy najmu Dodanie najemcy WZÓR

 1. Witam, mam pytanie, czy jest jakaś różnica w przypadku umowy najmu okazjonalnego aneksem? czy taki rodzaj umowy też pozwala nam dodać najemcę ankesem?

Komentowanie jest wyłączone.