Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu za porozumieniem stron WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu? umowa dzierżawy gruntów rolnych może zostać zawarta na dowolny czas. W obrocie prawnym występują więc umowy zawarte na czas określony np. lat 10 i czas nieokreślony, czyli umowy, w których nie został określony czas zakończenia dzierżawy.

wypowiedzenie-umowy-dzierzawy-gruntu-za-porozumieniem-stron-wzor-pdf-docTe pierwsze nie mogą być co do zasady rozwiązane przed upływem terminu, na jaki zostały zawarte, chyba że taką wolę prezentują obie strony umowy – dzierżawca i wydzierżawiający (wypowiedzenie za porozumieniem stron). Inaczej jednak funkcjonują umowy dzierżawy zawarte na czas nieokreślony – w tym przypadku umowa może zostać rozwiązana w dowolnym czasie z zachowaniem jednak odpowiednich terminów wypowiedzenia umowy dzierżawy.

Wstęp

Sprawdź, kiedy i jak wypowiedzieć umowę dzierżawy gruntów. Dowiedz się jakich formalności należy dopełnić, rezygnując z dzierżawy oraz pobierz przygotowany przez nas sprawdzony wzór rozwiązania umowy dzierżawy gruntu rolnego:

Rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron wzór

wypowiedzenie-umowy-dzierzawy-gruntu-za-porozumieniem-stron-wzor-pdf-doc

Rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron wzór

Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu rolnego, jakie obowiązują terminy?

Umowę dzierżawy regulują przepisy kodeksu cywilnego w art. 693 i następnych. Natomiast kwestie nieujęte w ustawie, mogą być dowolnie regulowane umową stron.

I tak w przypadku dzierżawy gruntu rolnego, zgodnie z zapisem art. 704 kodeksu cywilnego w razie braku odmiennej umowy, dzierżawę gruntu można wypowiedzieć na jeden rok naprzód, na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód, przed upływem roku dzierżawnego.

Dlatego, jeśli strony nie uzgodniły inaczej, a umowa dzierżawy została zawarta na czas nieokreślony dla jej skutecznego wygaśnięcia dzierżawca lub wydzierżawiający musi złożyć wypowiedzenie dzierżawy zgodnie z zasadami kodeksowymi – na jeden rok naprzód.

Niemniej w myśl obowiązującej w Polsce zasadzie swobody umów, strony mogą rozwiązać dzierżawę przez zawarcie odpowiedniej ugody. Będzie to wypowiedzenie za porozumieniem stron.

W takim porozumieniu strony mogą skrócić termin wypowiedzenia umowy dzierżawy, a także wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony.

Jeśli dzierżawca i wydzierżawiający dojdą do porozumienia w przedmiocie skrócenia dzierżawy, mogą zawrzeć wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu za porozumieniem stron.

Jak wypowiedzieć dzierżawę gruntów?

W myśl obowiązującej regule kodeksowej umowa dzierżawy może zostać zawarta w dowolnej formie, w tym ustnie. Jednakże umowa zawarta na dłużej niż jeden rok powinna zostać sporządzona na piśmie.

W tym miejscu warto dodać, że forma pisemna jest najlepsza dla celów dowodowych – właściwie przygotowany dokument jasno regulować będzie prawa i obowiązki obu stron, przez co może być użyty w razie ewentualnych sporów.

Dla bezpieczeństwa warto sięgnąć po fachowo przygotowany wzór umowy dzierżawy gruntów rolnych – formularz który można wygodnie modyfikować, dostosowując do założeń/ustaleń stron.

Tak samo jak umowa, również wypowiedzenie dzierżawy dla celów dowodowych powinno zostać przygotowane na piśmie. I w tym przypadku również warto sięgnąć po sprawdzony wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu za porozumieniem stron.

Wypowiedzenie dzierżawy to dokument, który należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Po wypełnieniu pobranego wzoru odpowiednimi danymi, porozumienie w dwóch egzemplarzach powinien podpisać zarówno wydzierżawiający jak i dzierżawca, i każdy z nich powinien zachować dla siebie oświadczenie o wypowiedzeniu dzierżawy.

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu za porozumieniem stron – formalności

Zawierając umowę dzierżawy gruntu rolnego, należy fakt ten zgłosić właściwym organom. Dzierżawa podlega bowiem rejestracji w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwa Powiatowe – Wydział Katastru.

Dodatkowo dzierżawę należy zgłosić we właściwym Urzędzie Gminy. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz przepisami dotyczącymi uzyskiwania rent strukturalnych podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Dzierżawy nie trzeba jednak zgłaszać w Urzędzie Skarbowym, ponieważ dzierżawa gruntów rolnych przeznaczonych na działalność rolniczą nie jest objęta podatkiem VAT.

Kończąc dzierżawę – rozwiązanie umowy dzierżawy gruntów rolnych za porozumieniem stron również należy zgłosić we właściwym Urzędzie Gminy oraz Starostwie Powiatowym, celem zaktualizowania danych, na podstawie których naliczane są m.in. podatki od gruntów rolnych.

Podsumowanie

Rozpoczęcie dzierżawny gruntu liczymy od dnia wydania przedmiotu dzierżawy dzierżawcy, wyjątek stanowią odrębne zapisy w umowie dzierżawy, na podstawie których grunt zostanie wydany w późniejszym terminie.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy za zgodnym porozumieniem obu stron to najlepsze rozwiązanie nie tylko dla dzierżawcy, ale i dla wydzierżawiającego w sytuacji, gdy umowa z jakichś przyczyn nie może być dalej kontynuowana.

Jednak należy zaznaczyć, iż istnieją sytuacje, w których powodem wypowiedzenia umowy dzierżawy jest nieprzestrzeganie przez jedną ze stron postanowień umowy, może to być np.:

  • dzierżawca używa przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową,
  • dzierżawca dopuścił się lub nieustannie dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu,
  • przedmiot dzierżawy został oddany osobie trzeciej bez zgody wydzierżawiającego,
  • odkrycie przez dzierżawcę istotnych wad przedmiotu dzierżawy.

Najczęściej dochodzi do używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub warunkami zawartymi w umowie.

Podobne:

4.4/5 - (7 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl