Wniosek o wykreślenie zmarłego właściciela z księgi wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o wykreślenie zmarłego właściciela z księgi wieczystej? brak aktualnych danych w księdze wieczystej może zablokować nowego właściciela w możliwości swobodnego dysponowania nieruchomością. Odpis z księgi wieczystej potrzebny jest bowiem przy sprzedaży nieruchomości, obciążeniu ją hipoteką, a nawet przy umowie najmu.

Wstęp

wniosek-o-wykreslenie-zmarlego-wlasciciela-z-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-docZ uwagi na powyższe nabywca nieruchomości w spadku powinien zadbać o ujawnienie w księdze wieczystej przejścia prawa własności. Sprawdź jak wykreślić osobę zmarłą z księgi wieczystej, dowiedź się gdzie i kiedy złożyć przedmiotowy wniosek oraz jaką opłatę uiścić. Dodatkowo, aby ułatwić Ci złożenie w sądzie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej wzór

wniosek-o-wykreslenie-zmarlego-wlasciciela-z-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej wzór

Kiedy złożyć wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej?

Wykreślenie osoby nieżyjącej z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która stanowiła własność lub współwłasność tej osoby, może mieć miejsce dopiero po uzyskaniu formalnego potwierdzenia nabycia spadku.

Dokumentem, który uprawnia zainteresowanego/spadkobiercę do złożenia wniosku będzie prawomocne orzeczenie sądu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia przygotowany przez notariusza, przed którym spadkobierca złożył oświadczenie spadkowe.

Posiadając odpowiednie dokumenty, spadkobierca może udać się do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości nabytej w spadku, by tam w wydziale ksiąg wieczystych uregulować sprawy związane z wykreśleniem zmarłego właściciela.

Warto dodać, że wykreślenie zmarłego właściciela z księgi wieczystej powinno nastąpić niezwłocznie po uregulowaniu spraw spadkowych. Obowiązkiem spadkobierców jest bowiem niezwłoczne złożenie wniosku o ujawnienie nowych/ aktualnych danych w księdze wieczystej.

Powyższe wynika z przepisów ustawy o księgach wieczystych, zgodnie z którymi spadkobierca, który nie złoży wniosku o aktualizację księgi wieczystej, naraża się na karę grzywny.

Jak złożyć wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej?

Ujawnienie nowych danych w księdze wieczystej następuje na wniosek zainteresowanego. Dlatego po przejściu prawa własności nabywca powinien wystąpić do Sądu Rejonowego Wydział ksiąg Wieczystych, który prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości z wnioskiem, który sporządza się na formularzu urzędowym dostępnym pod nazwą KW-WPIS.

Formularz wniosku dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz większości Sądów Rejonowych w wersji PDF, którą można pobrać i wydrukować. Gotowe druki posiada też Wydział ksiąg wieczystych – Sąd Rejonowy.

Formularz wniosku trzeba wypełnić zgodnie z instrukcją.

Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające prawo własności nabywcy (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

W sprawach spadkowych wykreślenie zmarłego właściciela z księgi wieczystej nastąpi po załączeniu do wniosku odpisu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dodatkowo do wniosku dołączyć należy dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 200 zł.

Ile trwa wykreślenie z księgi wieczystej osoby zmarłej?

Na początku trzeba wyjaśnić, że sądy nie obowiązują żadne terminy do załatwienia spraw z wniosku o wpis w księdze wieczystej. Trudno więc z góry założyć, ile w danej sprawie zainteresowany czekać będzie na wykreślenie osoby zmarłej z księgi wieczystej.

Niemniej zaznaczyć trzeba, że w małych sądach i w mniejszych miejscowościach, załatwienie spraw wieczystoksięgowych przebiega znacznie sprawniej. Często więc wnioski rozpoznawane są w ciągu kilkunastu dni od wpływu do sądu.

Niestety w dużych miastach, w tym w stolicy naszego kraju na wpis do księgi wieczystej czekać często trzeba nawet sześć miesięcy.

Z uwagi na powyższe osoby, którym zależy na uzyskaniu szybkiej aktualizacji danych w księdze wieczystej własności, powinny bez zbędnej zwłoki zająć się sprawami spadkowymi, składając w pierwszej kolejności wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub przed notariuszem oświadczenie spadkowe, a następnie do ksiąg wieczystych wniosek KW-WPIS.

Następnie dla przyspieszenia rozpoznania wniosku o wpis w KW złożyć można wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy, powołując się na ważne okoliczności np. umówioną transakcję kupna-sprzedaży danej nieruchomości.

Podsumowanie

Księgę wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy, a dokładniej Wydziały Ksiąg Wieczystych. Natomiast zmiany w księdze wieczystej dokonuje sędzia bądź referendarz sądowy na wniosek osoby zainteresowanej.

Osobą zainteresowaną jest przeważnie właściciel nieruchomości, który zobowiązany jest przez prawo do natychmiastowego ujawnienia wszelkich zmian w KW, jedną z takich zmian jest np. śmierć właściciela nieruchomości.

Wpis odnośnie służebności osobistej mieszkania umieszczono w dziale III księgi wieczystej (Prawa – roszczenia i ograniczenia). Wykreślenie takiego wpisu dokonuje się w 2 przypadkach:

  • na podstawie aktu zgonu osoby uprawnionej do służebności (należy do wniosku dołączyć akt zgonu lub odpis aktu zgonu).
  • lub na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej do służebności o zrzeczeniu się służebności i zgodą na wykreślenie tej osoby z księgi wieczystej.

Od wniosku pobierana jest opłata w kasie sądu w wysokości 200 zł. Natomiast można starać się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym, wniosek taki jednak należy złożyć jeszcze przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej lub wykreślenie zmarłego z KW.

Zatem najpierw wnioskujemy o zwolnienie od kosztów sądowych, a dopiero gdy uzyskamy zwolnienie, dołączamy je do wniosku w postępowaniu wieczystoksięgowym, procedura taka tyczy się wszelkich spraw wieczystoksięgowych, a więc nie tylko wykreślenie zmarłego z KW (wykreślenie służebności osobistej), ale też np. o wpis do księgi wieczystej, wpis hipoteki łącznej, czy założenie księgi wieczystej.

Podobne:

 

4.8/5 - (5 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl