Waloryzacja o wskaźnik inflacji WZÓR do wypełnienia

Czym jest waloryzacja o wskaźnik inflacji? podpisując długoterminową umowę najmu, warto dopilnować, aby wysokość czynszu pozostawała korzystna zarówno dla najemcy, jak i dla wynajmującego. W zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej – czynsz powinien rosnąć lub maleć, czyli zmieniać się w zależności od wybranego wskaźnika – najlepiej wskaźnika inflacji.

Wstęp

waloryzacja-o-wskaznik-inflacji-wzor-pdf-docKiedy możliwa jest waloryzacja czynszu? zasady podwyżki czynszu powinny znaleźć się już w umowie najmu, którą podpisujemy z najemcą, tzw. klauzula waloryzacyjna w której uczciwie uprzedzamy najemcę, że będziemy waloryzować czynsz o wskaźnik inflacji.

Co więcej, aby mogło dojść do podwyżki czynszu o wskaźnik inflacji (czy będzie to umowa najmu lokalu użytkowego, czy mamy na myśli umowę najmu lokalu mieszkalnego) przed podwyżką należy pisemnie poinformować najemcę o planowanej podwyżce.

Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który znacznie ułatwi Ci dopełnienie wszystkich formalności jakie narzuca prawo:

Waloryzacja o wskaźnik inflacji wzór

waloryzacja-o-wskaznik-inflacji-wzor-pdf-doc

Waloryzacja o wskaźnik inflacji wzór

Czym jest waloryzacja czynszu?

Waloryzacja to uzależnienie wysokości czynszu od wybranej wartości, czyli konkretnego wskaźnika wybranego przez wynajmującego i najemcę.

Cel waloryzacji to natomiast utrzymanie wartości ekonomicznej zysków z tytułu najmu na tym samym poziomie.

Waloryzacja czynszu o wskaźnik inflacji sprowadza się zatem do zachowania dochodu na stałym poziomie w nawiązaniu do siły nabywczej pieniądza.

Czynnikiem waloryzacyjnym może być między innymi cena złota lub inflacja. Polskie prawo nie ogranicza w tym aspekcie stron najmu – mogą one dowolnie ustalać między sobą zasady waloryzacji i sam przelicznik.

Najczęściej mamy jednak do czynienia z waloryzacją wysokości czynszu o wskaźnik inflacji, czyli wskaźnik cen i usług dla strefy waluty, w której opłacany jest czynsz.

Zatem jeśli najemca płaci czynsz w złotówkach, zastosowanie znajdzie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak podnieść czynsz o wskaźnik inflacji? Podwyżka tego typu może zostać dokonana raz w roku pod warunkiem, że w umowie najmu znajdzie się tak zwana klauzula waloryzacyjna czynszu.

Czym jest klauzula waloryzacyjna?

Klauzula waloryzacyjna czynszu to element umowy najmu, który określa możliwość podwyższenia wysokości czynszu o wskaźnik inflacji oraz szczegółowe warunki takiej podwyżki.

Należy wiedzieć, że wzrost czynszu o wskaźnik inflacji nie nastąpi automatycznie, jeśli w kontrakcie zawartym pomiędzy stronami nie znajdą się stosowne zapisy.

Co więcej, wynajmujący nie będzie miał prawa do podwyższenia czynszu poprzez waloryzację, jeśli nie uwzględni waloryzacji w umowie zawartej z najemcą.

Waloryzacja o wskaźnik inflacji pozwala ustalić pomiędzy stronami między innymi:

  • rodzaj wskaźnika waloryzacji,
  • prawo wynajmującego i/lub najemcy do wystąpienia z żądaniem waloryzacji czynszu,
  • wysokość stawki czynszu, która podlega waloryzacji,
  • wartość wskaźnika waloryzacji i datę rozpoczęcia i datę zakończenia waloryzacji (dokładny dzień, miesiąc, rok),
  • nazwę wybranego wskaźnika waloryzacji, wybranego dowolnie (z reguły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za ubiegły rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa GUS, ze wskazaniem daty obowiązywania zmian – wskaźniki ogłaszane są w różnych terminach),
  • wartość wskaźnika waloryzacji – ze względu na interes wynajmującego, niekorzystna jest waloryzacja przy ujemnym lub zerowym wskaźniku, dlatego w umowie najmu warto zastrzec, że waloryzacji dokonuje się przy dodatniej wartości wskaźnika.

Przy każdorazowym obliczaniu nowej stawki czynszowej należy pamiętać, że podniesienie czynszu o wskaźnik inflacji zawsze dotyczy kwoty już zwaloryzowanej, czyli tej po podwyżce dokonanej w poprzednim roku.

Czy waloryzacja wysokości czynszu jest korzystna?

Waloryzacja wysokości czynszu o wskaźnik inflacji korzystna jest przede wszystkim z perspektywy właściciela lokalu, który przy pomocy waloryzacji podwyższa stawkę czynszu i gwarantuje sobie utrzymanie dochodów na tym samym poziomie ekonomicznym.

Waloryzację dopuszcza się zarówno w przypadku wynajmu lokalu użytkowego, jak i mieszkalnego.

W obu przypadkach zawarcie w umowie najmu zapisów, które dopuszczają podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji, jest korzystne także dla najemcy, ponieważ daje mu pewne poczucie bezpieczeństwa – możliwość przewidzenia terminu i wysokości podwyżki.

Podwyżka czynszu najmu

Zasady podwyższania czynszu najmu określa w głównej mierze zawarta między stronami umowa najmu, dlatego bardzo ważne jest sporządzenie jej w sposób bardzo szczegółowy.

W przypadku najmu lokalu mieszkalnego lokatorzy chronieni są w tym zakresie przez zapisy ustawy lokatorskiej, natomiast w przy najmie użytkowym zastosowanie znajdują jedynie postanowienia Kodeksu cywilnego.

Jeśli strony umowy najmu nie dopilnują uregulowania między sobą takich kwestii, jak podwyżka czynszu o wskaźnik inflacji, wynajmujący będzie miał możliwość podwyższenia stawki czynszowej poprzez wypowiedzenie dotychczas obowiązującego czynszu i zaproponowanie najemcy zawarcia umowy na nowych warunkach.

Po upływie terminu wypowiedzenia w życie wejdzie wtedy nowa wysokość czynszu, przy czym jeśli najemca nie wyraża na to zgody, może jedynie rozwiązać umowę i znaleźć sobie inne lokum.

W nieco lepszej sytuacji są osoby wynajmujące lokal mieszkalny. W tym przypadku ustawa o ochronie praw lokatorów ogranicza zarówno częstotliwość podwyżek, jak i ich wysokość.

Wynajmujący nie może podnosić czynszu częściej niż co 6 miesięcy, a najemca ma prawo żądać od niego uzasadnienia podwyżki i jej kalkulacji.

Jeśli właściciel mieszkania nie ustosunkuje się do takiej prośby w ciągu 14 dni lub jeżeli odpowiedź wyda się najemcy bezzasadna, może wystąpić na drogę sądową o anulowanie podwyżki, bądź jej zmniejszenie.

Podsumowanie

Aby można było podwyższyć czynsz o wskaźnik inflacji, umowa najmu lokalu powinna zawierać klauzulę waloryzacyjną, która niejako uprzedza najemcę, że będziemy waloryzować czynsz najmu z pierwotnie ustalonego poziomu o konkretny wskaźnik waloryzacyjny.

W przypadku stawki czynszu inwestor (właściciel nieruchomości) będzie mógł utrzymać swój dochód z wynajmowanego lokalu mieszkalnego bądź lokalu użytkowego stały dochód, uwzględniający siłę nabywczą pieniądza.

Jeśli natomiast chodzi konkretnie o waloryzację czynszu wyrażonego w PLN o wskaźnik inflacji, przede wszystkim stosuje się: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS. Dodatkowo najczęściej wykorzystuje się wskaźnik roczny.

Wskaźnik waloryzacji coraz częściej stosuje się w umowach najmu, aby zabezpieczyć się na wypadek szybko rosnącej inflacji.

Zwrócić jednak należy uwagę, że aby podwyższenie czynszu o inflację było w ogóle możliwe, w treści umowy najmu musi znaleźć się stosowana klauzula która poinformuje najemcę, że zamierzamy „uaktualniać dotychczasową wysokość czynszu” wraz ze wzrostem inflacji.

Przedmiotem waloryzacji zawsze będzie kwota już wcześniej zwaloryzowana!

Podobne:

4.6/5 - (5 votes)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl