Aneks do umowy najmu ZMIANA CZYNSZU wzór

Jak napisać aneks do umowy najmu przy zmianie czynszu? Postanowienia umowy najmu – niezależnie od tego, czy zawartej na czas oznaczony, czy nieoznaczony – można zmienić. Zmiany te dotyczą zwykle okresu trwania umowy najmu, opłat związanych wynajmem, a także wysokości czynszu.

Wstęp

aneks-do-umowy-najmu-zmiana-czynszu-wzor-pdf-docAby wprowadzane przez obie strony modyfikacje obowiązywały również w świetle prawa pod rygorem nieważności, należy sporządzić aneks dotyczący podwyższenia czynszu. Gotowy do pobrania wzór aneksu do umowy najmu przy zmianie czynszu – pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy najmu zmiana czynszu wzór

aneks-do-umowy-najmu-zmiana-czynszu-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy najmu zmiana czynszu wzór

*powyższy wzór można także użyć w przypadku zmiany opłat innych niż czynsz.

Czym jest aneks do umowy najmu?

jak-napisac-aneks-do-umowy-najmuAneks do umowy – w tym przypadku aneks do umowy najmu dotyczący zmiany czynszu – to dokument będący nieodłączną częścią tej umowy. Z jego pomocą strony mogą zmieniać jej postanowienia, dodawać kolejne, poprawiać błędy lub usuwać wybrane zapisy.

Zmian tego typu nie można dokonywać samodzielnie. Wymagane jest porozumienie obu stron, bowiem bez ich podpisów na aneksie, nie będzie on prawomocny.

Modyfikacje mogą dotyczyć czasu trwania umowy, a nawet stron, na przykład przy zmianie właściciela lokalu.

Aneks do umowy najmu podwyżka czynszu musi odnosić się do oryginalnego dokumentu i wskazywać na konkretne zmiany. Pismo powinno zawierać:

 • określenie miejsca i czasu zawarcia,
 • określenie strony umowy,
 • określenie przedmiotu umowy: „Strony zgodnie ustalają, iż…
 • wskazanie zmian, w tym przypadku: określenie kwoty czynszu po podwyższeniu jego wysokości,
 • wskazanie terminu obowiązywania zmian: „Aneks wchodzi w życie…
 • podpisy obu stron umowy.

Tak sporządzony aneks o podwyższenie czynszu staje się nieodłączną częścią oryginalnej umowy najmu nieruchomości, którą aktualizuje. Należy zatem zadbać o dołączenie kopii do każdego egzemplarza tej umowy.

Jakie zasady obowiązują przy podwyższaniu czynszu najmu?

wazneAneks do umowy najmu mieszkania podwyżka czynszu to dokument, który wynajmujący lokal mieszkalny może sporządzić tylko w określonych warunkach. Najemcy takich mieszkań są bowiem chronieni przez zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów, która opisuje sposób dokonywania podwyżek, ich maksymalną wysokość czy częstotliwość.

Zgodnie z tą ustawą, właściciel lokalu mieszkalnego:

Może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

Wynajmujący ma zatem możliwość wypowiedzenia obowiązującej stawki i zaproponowania najemcy stawki wyższej, przy czym będzie ona obowiązywała dopiero po upływie okresu wypowiedzenia.

Zasadniczo termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące, o ile strony w umowie nie uzgodniły terminu dłuższego. Poza tym należy pamiętać, że wypowiedzenie wysokości czynszu lub innych opłat za używanie lokalu musi być dokonane na piśmie.

Maksymalna kwota takiej podwyżki nie powinna przekraczać w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokalu (poza określonymi ustawowo przypadkami uzasadnionymi).

Co więcej, wynajmujący ma obowiązek uzasadnić podwyższenie stawki czynszu, a lokator może żądać od niego pisemnego wyjaśnienia przyczyny podwyżki i jej kalkulacji pod rygorem jej nieważności. Właściciel ma wtedy 14 dni na sporządzenie odpowiedniego pisma.

Prawie wszystkie wymienione wyżej zasady nie dotyczą wynajmujących lokale użytkowe (w tej kwestii zachęcam przeczytać artykuł: Jak podwyższyć czynsz lokalu użytkowego wzór). Właściciele takich nieruchomości mają znacznie większą swobodę w podnoszeniu opłat czynszowych, a aneks do umowy najmu lokalu użytkowego zmiana czynszu może być przez nich sporządzany nawet kilka razy w roku.

Aby podnieść opłaty dla najemcy, wynajmujący zobligowany jest wypowiedzieć dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na koniec miesiąca, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

Z kolei jego lokator może zaakceptować taką zmianę lub ją odrzucić, a wtedy umowa najmu automatycznie ulegnie rozwiązaniu.

Najemcy lokali użytkowych nie są chronieni przed podwyżkami czynszu. Prawo nie ogranicza nawet wysokości czy częstotliwości tych podwyżek. Jedyne regulacje mogą wprowadzać w tym przypadku zapisy samej umowy.

Umowa najmu lokalu użytkowego pozwala:

 • wykluczyć całkowicie możliwość podnoszenia czynszu,
 • ograniczyć częstotliwość podnoszenia czynszu,
 • określić warunki podnoszenia czynszu,
 • określić maksymalną podwyżkę czynszu.

Jeśli takie zapisy nie znajdą się w treści umowy, wynajmujący zachowuje pełną swobodę.

Tymczasem najemca, który nie zgodzi się na podwyżkę, może jedynie rozwiązać umowę najmu z zachowaniem okresu wypowiedzenia, co oznacza, że przez kilka miesięcy i tak będzie zmuszony do płacenia wyższej stawki czynszu.

Okres wypowiedzenia umowy najmu określa Art. 673. Terminy wypowiedzenia najmu Kodeksu cywilnego.

Uzasadnienie podwyżki czynszu najmu

wazneSporządzenie aneksu do umowy najmu musi zawierać również uzasadnienie. Wynajmujący lokal mieszkalny nie może podnosić stawki czynszu w sposób dowolny. Ma prawo zmienić wysokość opłat nie częściej niż co 6 miesięcy.

Wysokość podwyżki nie może przekroczyć w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokalu, a sama podwyżka wymaga uzasadnienia.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o ochronie praw lokatorów uzasadnienie to może być związane jedynie z podwyższeniem czynszu lub innych opłat za używanie lokalu.

Przyczyną podwyżki nie może być natomiast wzrost opłat niezależnych od właściciela.

Jeśli najemca nie zgodzi się na nowe warunki wynajmu i uzna uzasadnienie podwyżki za błędne lub bezzasadne, może skierować sprawę do sądu. Wyrok pozwoli mu natomiast całkowicie odwołać się od podwyżki czynszu lub zmniejszyć je wymiar, zgodnie z przepisami.

Podstawa prawna: Art. 8a. Zasady podwyższania czynszu (opłat za korzystanie z lokalu)

1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

2. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.

3. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

4. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

Podsumowanie

wazneAneks stosuje się, aby nie musieć sporządzać nową umowę najmu, bowiem dzięki niemu można bez problemu wprowadzić nowe postanowienia umowy.

W jakiej formie aneksować umowę najmu? mowę najmu zgodnie z art. 77 ustęp 1 Kodeksu cywilnego należy aneksować, zachowując taką samą formę aneksu, w jakiej została zawarta przedmiotowa umowa najmu.

Jeśli więc umowa najmu została zawarta w formie aktu notarialnego, to w tej samej formie należy sporządzić aneks do tej umowy, jeśli jednak była to zwykła tradycyjna umowa, to wystarczy sporządzić zwykły aneks na piśmie.

Za pomocą aneksu można:

 • dopisać nowe postanowienia,
 • zmienić istniejące warunki,
 • usunąć konkretne zapiski z umowy

Ograniczeniem jest jedynie niemożność zmiany aneksem elementów przedmiotowo ważnych.

Co warto zaznaczać, aneks będzie nieważny, jeśli wprowadzone zmiany odbyły się bez wiedzy i zgody drugiego współwłaściciela mieszkania.

Podobne:

4.7/5 - (6 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl