Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej PDF DOC WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej? po zakupie nieruchomości, jej nowy właściciel ma obowiązek dokonać odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej. Dotyczy to także wpisu hipoteki w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

Wstęp

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-do-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-docWnioski wieczystoksięgowe rozpatrywane są przez sądy w kolejności wpłynięcia, stąd w dużych miastach na prawomocny wpis do księgi wieczystej można czekać nawet rok.

Jest to niekorzystne przede wszystkim ze względu na zaciągnięty kredyt hipoteczny, bowiem do czasu wpisania hipoteki do ksiąg, bank ma prawo naliczać dodatkowe ubezpieczenie dla kredytobiorców. Na szczęście istnieje możliwość przyspieszenia wpisu w księdze wieczystej poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, jego wzór pobierzesz poniżej:

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej wzór

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-do-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej wzór

Jak długo czeka się na wpis do księgi wieczystej?

Czas oczekiwania na założenie księgi wieczystej lub prawomocny wpis do księgi wieczystej jest różny w zależności od sądu rejonowego i obłożenia konkretnego wydziału ksiąg.

czas-oczekiwania-na-wpis-do-kwIm większe miasto, tym dłużej trzeba będzie czekać na rozpatrzenie wniosku i dokonanie wpisu. Średnio, czas oczekiwania na wpis wynosi obecnie od 4 do 9 miesięcy, chociaż zdarza się, że okres ten przekracza nawet 12 miesięcy.

Warto dowiedzieć się zatem, jak napisać wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej lub od razu pobrać przygotowany przez nas wzór wniosku.

Kiedy przydaje się wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej?

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej będzie potrzebny przede wszystkim kredytobiorcom, którzy mieszkanie lub dom kupili na kredyt hipoteczny.

wpis-w-KW-na-hipoteceBrak wpisu w księgach jest przez bank uznawany za sytuację potencjalnie niebezpieczną (dopiero hipoteka gwarantuje przejęcie nieruchomości na wypadek niewypłacalności klienta), dlatego w celu zabezpieczenia się, obciąża kredytobiorcę dodatkowymi kosztami tak zwanego ubezpieczenia pomostowego.

Ze względu na to ubezpieczenie podwyższona zostaje rata kredytu – nawet o kilka procent miesięcznie. Jest to zatem bardzo niekorzystna finansowo sytuacja, na którą można wpłynąć poprzez próbę przyspieszenia wpisu hipoteki do ksiąg.

Podstawa prawna możliwości przyspieszenia wpisu do księgi wieczystej

Prośba o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej to rozwiązanie możliwe dzięki zapisom Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych. Zgodnie z tym dokumentem:

Sprawy powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu do danego referatu, chyba że przepisy szczególne określają termin do ich rozpoznawania lub zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organizacji pracy sądu. W pozostałych sprawach podejmuje się tylko czynności niecierpiące zwłoki.

uwagaDodatkowo, w jednym z podpunktów regulaminu znajduje się zapis mówiący, że:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością.

Oznacza to, że osoba, która uważa, że w jej przypadku zachodzi „szczególnie uzasadniony przypadek”, może złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki.

Dokument należy złożyć do Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Podanie zostanie przeanalizowane przed referendarza lub sędziego, którzy w faktycznie uzasadnionych przypadkach mogą podjąć decyzję o przyspieszeniu wpisu.

Wydanie takiej decyzji trwa z reguły około 2 tygodni. Jeśli decyzja będzie pozytywna, kredytobiorca ma możliwość odebrania odpisu księgi wieczystej i przedstawienia go w banku celem zamknięcia okresu ubezpieczenia pomostowego.

W jakiej sytuacji można złożyć podanie o przyspieszenie wpisu hipoteki?

Nie każde podanie o przyspieszenie wpisu hipoteki zostanie rozpatrzone pozytywnie. Wszystko zależy od tego, czy opisane we wniosku okoliczności zostaną uznane za „szczególnie uzasadniony przypadek”. Termin ten jest niesprecyzowany i podlega uznaniowości.

utrata-pieniedzyWiększość osób składających wniosek do sądu o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej kieruje się względami finansowymi. Nie wystarczy jednak wskazać, że opóźniający się termin wpisu naraża kredytobiorcę na konieczność opłacania ubezpieczenia pomostowego i wyższe raty miesięczne kredytu.

Taki wniosek będzie odrzucony, ponieważ nie wskazuje na zaistnienie wyjątkowej sytuacji, mającej duży wpływ na życiowe plany wnioskodawcy.

Pismo o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej należy uzasadnić tak, aby wniosek wskazywał na negatywną zmianę sytuacji kredytobiorcy z powodu długiego czasu oczekiwania. Szczególnymi okolicznościami mogą być zatem następujące sytuacje:

  • nagłe pogorszenie kondycji finansowej, wynikające z choroby wymagającej kosztownego leczenia czy utraty pracy,
  • zawieszenie lub ograniczenie działalności gospodarczej z niezależnych od wnioskodawcy przyczyn zewnętrznych,
  • nagły wyjazd za granicę,
  • konieczność zapłacenia wysokiej sumy należności, na przykład spłaty odziedziczonego majątku, itd.

Co powinien zawierać wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej?

wzor-wnioskuZ prośbą o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej można wystąpić wraz z wnioskiem o sam wpis hipoteki do księgi wieczystej. Należy jednak złożyć w tym celu osobny dokument.

Podanie musi zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy,
  • dane sądu,
  • treść wniosku z uzasadnieniem,
  • listę załączników, czyli dokumentów, które potwierdzają stan majątkowy (pozwolą ustalić zasadność wniosku).

Sporządzając taką pisemną prośbę, warto wykorzystać wzór wniosku o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej, który należy wypełnić odpowiednimi danymi oraz uzasadnieniem.

Trzeba pamiętać przy tym, że użycie argumentu odwołującego się do konieczności płacenia wyższych rat kredytu hipotecznego nie zostanie uznane za zasadne, bowiem są to normalne, a nie „szczególne” koszty dla każdego kredytobiorcy.

Uzasadnienie przyspieszenia wpisu do KW

W uzasadnieniu wniosku o przyspieszenie wpisu hipoteki należy wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy opóźniającym się wpisem a pogorszeniem sytuacji materialnej wnioskodawcy.

Dopiero tak sporządzony dokument stwarza możliwość rozpatrzenia wniosku o wpis do ksiąg poza kolejnością.

Podanie należy uzupełnić również odpowiednimi dowodami, potwierdzającymi prawdziwość użytych argumentów. Mogą to być rachunki za leczenie, informacje o chorobie, zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej czy informacja o statusie osoby bezrobotnej.

Podsumowanie

Księgi wieczyste prowadzi się, aby różne podmioty w kraju mogły szybko ustalić stan prawny danej nieruchomości, który z kolei jest gwarancją bezpiecznego obrotu nieruchomościami w Polsce, a także należytego zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Aby zapanować nad ciągłością zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym i aktualnym jej stanem prawnym, każdy właściciel ma obowiązek bezzwłocznego ujawnienia prawa w księdze wieczystej (np. dotyczącego wpisu hipoteki na nieruchomości).

Ujawnienie prawa w księdze wieczystej następuje poprzez wpis do księgi wieczystej, a czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej może być różny.

Generalnie księga wieczysta jest jakby kartoteką, którą założona ma każda nieruchomość w Polsce, jest to pewnego rodzaju rejestr którego informacje do księgi wieczystej wprowadza sąd, zatem wiarygodność tych informacji jest gwarantowana przez prawo.

Przyspieszenie wpisu w księgach wieczystych często udaje się skrócić nawet o kilka miesięcy. Oczywiście kluczową rolę przy rozpatrywaniu tego typu próśb determinować będzie aktualne obłożenie sądu (Wydział ksiąg wieczystych) ilością wniosków czekających na rozpatrzenie.

Im mniej ich będzie, tym szanse na przyspieszenie założenia księgi wieczystej lub wpis w księgach wieczystych będą większe.

Wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki do księgi wieczystej należy złożyć w sądzie rejonowym w którym prowadzona jest księga wieczysta dla danej nieruchomości, wniosek składa się do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Warto pamiętać też, że jeśli właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku ujawnienia swojego prawa w księdze wieczystej, sąd może obciążyć właściciela grzywną w wysokości od 500 zł do nawet 10 000 zł.

Kara nałożona przez sąd będzie tym większa, im dotkliwszych szkód doznała osoba trzecia na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, aktualny właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie niezwłocznego złożenia wniosku o wpis w KW.

Podobne:

4.7/5 - (9 votes)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl