Jak napisać potwierdzenie wpłaty kaucji za mieszkanie? WZÓR

Jak napisać potwierdzenie wpłaty kaucji za mieszkanie? Kaucja przy najmie mieszkania często stanowi obowiązkowy warunek zawarcia stosownej umowy najmu mieszkania. Jest ona formą zabezpieczenia interesów wynajmującego, między innymi na wypadek zaległości w płatnościach za czynsz czy strat spowodowanych przez najemcę.

Wprowadzenie

potwierdzenie-wplaty-kaucji-za-mieszkanie-wzor-pdf-docPrzyjmując kaucję, właściciel mieszkania powinien wydać lokatorowi potwierdzenie otrzymania środków. Dokument ten stanowi poświadczenie odbioru kaucji oraz określa jej dokładną wysokość. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego potwierdzenia/pokwitowania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Potwierdzenie wpłaty kaucji za mieszkanie wzór

potwierdzenie-wplaty-kaucji-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Potwierdzenie wpłaty kaucji za mieszkanie wzór

Czym jest kaucja w umowie najmu?

Potwierdzenie wpłaty kaucji za mieszkanie to dokument, który wykorzystuje się podczas zawierania umowy najmu lokalu. Kaucja w umowie jest natomiast rodzajem finansowego zabezpieczenia (gwarancją) przed szkodami, które może wyrządzić najemca, a także przed jego nieuczciwością – nieprzestrzeganiem obowiązków najemcy, wynikających z zawartej umowy najmu.

O zasadach pobierania i zwrotu kaucji mieszkaniowej mówi ustawa o ochronie praw lokatorów. Jej postanowienia dotyczą jednak wyłącznie najmu lokali mieszkalnych.

Tymczasem pokwitowanie odbioru kaucji znajduje zastosowanie także w przypadku najmu lokali użytkowych.

Tutaj sposób jej rozliczania muszą ustalić strony najmu między sobą podczas zawierania umowy. Chociaż kaucja nie jest obowiązkowa, właściciel nieruchomości rzadko z niej rezygnuje. Co do zasady, środki te powinny zostać zwrócone po zakończeniu stosunku najmu.

Jaka wysokość kaucji mieszkaniowej?

Druk, jakim jest potwierdzenie przyjęcia kaucji powinien – dla celów dowodowych – określać wysokość odebranej od najemcy sumy pieniężnej. Ta nie może być jednak zupełnie dowolna.

Wynajmujący ma pewną swobodę podczas określania kwoty kaucji i z reguły ustanawia jej wysokość na równą z kosztem miesięcznego czynszu za mieszkanie.

Niekiedy, przy nieruchomościach o wyższym standardzie, właściciel żąda kaucji w kwocie wielokrotności czynszu, co jest zgodne z prawem tylko do pewnego stopnia.

Zgodnie z przepisami:

Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu

Do kwoty czynszu nie wlicza się przy tym opłat za wodę czy prąd.

Po co wpłacana jest kaucja za mieszkanie?

Kaucja przy umowie najmu zasadniczo podlega pełnemu zwrotowi, jednak może zostać także rozliczona na poczet zaległych opłat czynszowych lub zniszczeń.

Jeśli mieszkanie czy jego wyposażenie zostanie oddane przez najemcę w stanie niepogorszonym (w porównaniu do pierwszego dnia wynajmu), środki powinny zostać wypłacone lokatorowi w całości po zakończeniu stosunku najmu.

Wtedy też korzystnie jest posiadać pokwitowanie kaucji, które stanowi poświadczenie odbioru środków i wskazuje ich konkretną wysokość do zwrotu.

Kaucja mieszkaniowa może zostać rozliczona między innymi na poczet pokrycia kosztów za:

 • zniszczone sprzęty i pogorszenie jakości elementów wyposażenia mieszkania
 • brak płatności za czynsz,
 • nieuregulowane opłaty za media,
 • zniszczenia powstałe przez zwierzęta lokatora. 

Kaucji nie można rozliczyć natomiast w przypadku, kiedy szkody wynikają z normalnego użytkowania lub zużycia. Takie zniszczenia nie są winą najemcy i nie można pociągnąć go za nie do odpowiedzialności.

Wśród nich wyliczamy między innymi:

 • zużyte uszczelki, 
 • blaknące ściany, okna, tapicerki,
 • pęknięcia na ścianach, 
 • poszarzenie ram okiennych. 

Co powinno zawierać potwierdzenie odbioru kaucji?

Pokwitowanie czy potwierdzenie otrzymania kaucji to dokument, który poświadcza wpłatę środków przez najemcę oraz ich odebranie przez wynajmującego. Pismo powinno wskazywać:

 • datę i miejsce płatności,
 • strony transakcji,
 • kwotę kaucji,
 • sposób uiszczenia płatności.

Dokument należy opatrzyć również odręcznym podpisem. Pokwitowanie odbioru kaucji za wynajem mieszkania chroni, wbrew pozorom, obie strony najmu.

Dla lokatora stanowi potwierdzenie pokrycia wymaganej kwoty kaucji mieszkaniowej, a jednocześnie określa sumę środków do zwrotu. Z kolei dla wynajmującego jest poświadczeniem przyjęcia określonej kwoty kaucji, którą należy lokatorowi zwrócić lub którą można rozliczyć na poczet poniesionych strat.

Pokwitowanie chroni właściciela nieruchomości przed roszczeniem wyższej niż faktycznie wpłacona kwoty kaucji zwrotnej.

Kaucja mieszkaniowa podlega zwrotowi lub rozliczeniu

Zgodnie z przepisami, kaucja przy najmie mieszkania podlega zwrotowi. Wpłacone środki najemca powinien otrzymać z powrotem w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stosunku najmu.

Jeśli nie zalega z opłatami i nie wyrządził żadnych szkód w mieszkaniu, kaucja musi zostać mu zwrócona w pełnej kwocie. W innym przypadku właściciel nieruchomości może rozliczyć ją na poczet poniesionych z tytułu szkód kosztów.

Podobnie jak przy wpłacie kaucji, również przy jej zwrocie, warto sporządzić stosowne potwierdzenie transakcji. Taki dokument również zabezpiecza interesy obu stron najmu, w tym zwłaszcza wynajmującego, który nie musi wtedy obawiać się dodatkowych roszczeń ze strony byłego lokatora.

Jeśli kaucja zostanie rozliczona, konieczna będzie kalkulacja kosztów, która wykaże, jakie szkody zostały zrekompensowane danymi środkami.

W sytuacji, kiedy wynajmujący zalega ze zwrotem kaucji po upływie terminu 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, były najemca powinien wystąpić do niego z pisemnym wezwaniem zwrotu.

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl