Zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego WZÓR

Jak napisać zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego? zyski z tytułu wynajmu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie jest to jednak jednoznaczne z obowiązkiem zgłoszenia wynajmu do Urzędu Skarbowego.

Wstęp

zgloszenie-najmu-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-doc-przykladKiedy należy obowiązkowo zgłosić umowę najmu do US? w jakich okolicznościach nie jest to niezbędne? Umowę najmu mieszkania należy zgłosić do US jeśli zdecydowaliśmy się na najem okazjonalny. Aby ułatwić Ci zgłoszenie takiej umowy najmu do US, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgłoszenia, które pobierzesz poniżej:

Zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego wzór

zgloszenie-najmu-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-doc-przyklad

Zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego wzór

Zgłoszenie wynajmu mieszkania do Urzędu Skarbowego a forma opodatkowania

Zgłoszenie wynajmu mieszkania do Urzędu Skarbowego może wiązać się z wyborem formy opodatkowania zysków osiąganych z tego tytułu. Jeśli podatnik chce rozliczać się na zasadach ogólnych, nie musi zgłaszać wynajmu do fiskusa, bowiem taka forma opodatkowania jest przypisywana z urzędu.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania można złożyć natomiast naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, jeśli decydujemy się na formę opodatkowania ryczałt.

Podatnik ma na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu.

Co ważne, oświadczenie tego typu nie jest już obowiązkowe. Podatnik może zdecydować się na wybranie formy ryczałtowej poprzez przesłanie odpowiednio oznaczonego przelewu do US – wpłata na ryczałt jest równoznaczna z wybraniem tej formy opodatkowania.

Ani przepisy ustawy PIT dotyczące zasad ogólnych, ani przepisy ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym nie mówią o tym, że zgłoszenie umowy najmu do Urzędu Skarbowego jest obowiązkowe. Jakie znaczenie ma natomiast sam rodzaj zawartej umowy?

Rodzaj umowy a obowiązek zgłoszenia najmu do Urzędu Skarbowego

Odpowiedzi na pytanie, czy zgłoszenie najmu do US jest obowiązkowe, warto poszukać także w Kodeksie cywilnym. Przepisy nakazują zawieranie umów najmu nieruchomości lub pomieszczeń na piśmie, jeśli najem trwa dłużej niż rok.

Kodeks cywilny nie wymaga więc, aby umowa najmu zawsze zachowywała formę pisemną. Nie nakazuje także zgłaszania jej do naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wyjątkiem jest szczególny rodzaj najmu, mianowicie najem okazjonalny uregulowany w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Najem okazjonalny to najem lokalu mieszkalnego, którego właściciel jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali. Umowa tego typu może być zawarta tylko na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres 10 lat.

Umowa najmu okazjonalnego odróżnia się od zwykłej umowy najmu także niezbędnymi załącznikami.

Wśród nich najważniejsze jest oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on dobrowolnej egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia lokalu w wyznaczonym terminie w przypadku wypowiedzenia umowy przez wynajmującego lub w przypadku jej rozwiązania.

Oświadczenie to w szczególny sposób zabezpiecza interesy właściciela nieruchomości i pozwala mu szybciej pozbyć się najemców, którzy nie chcą opróżnić lokalu.

Zgłoszenie najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego jest obowiązkowe zgodnie z przepisami zawartymi w wymienionej wyżej umowie.

Wynajmujący musi zgłosić zawarcie takiej umowy naczelnikowi US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela wynajmowanego mieszkania.

Ma na to 14 dni, licząc od dnia rozpoczęcia najmu. Co ważne, najemca może zażądać od właściciela lokalu przedstawienia potwierdzenia takiego zgłoszenia.

Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty wydania lokalu (zawarcie umowy najmu).

Pod uwagę nie bierzemy zatem dnia podpisania umowy, ponieważ strony mogą ustalić w niej, że wydanie lokalu nastąpi w terminie późniejszym.

Jeśli wynajmujący nie dopełni obowiązku zgłoszenia umowy do US, nie będzie mógł liczyć na zastosowanie przepisów ochronnych, dotyczących ustalania i wypowiadania czynszu oraz wygaśnięcia i rozwiązania umowy najmu.

Co powinno zawierać zgłoszenie najmu do US?

Aby poinformować US o zawarciu umowy najmu okazjonalnego, podatnik musi samodzielnie sporządzić odpowiednie pismo. Urząd nie udostępnia bowiem żadnego gotowego druku zgłoszenia.

Ułatwieniem tego zadania może okazać się przygotowany przez nas wzór zgłoszenia najmu do US, który należy jedynie wypełnić swoimi danymi.

Co musi zawierać takie zgłoszenie? najważniejsze elementy to:

  • data i miejsce,
  • dane podatnika,
  • dane adresata, czyli naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • dane wynajętego lokalu (adres),
  • wskazanie czasu trwania umowy,
  • określenie kwoty czynszu,
  • podpis podatnika.

Odpowiednio wypełniony wzór zgłoszenia najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego należy złożyć osobiście w oddziale lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Do zawiadomienia warto dołączyć także kopię podpisanej umowy najmu okazjonalnego, która będzie potwierdzeniem danych ujętych w piśmie informacyjnym.

Należy pamiętać o spełnieniu tego obowiązku, jeśli wynajmujący chce korzystać z rozwiązań, jakie przewiduje dla niego ustawa regulująca zasady najmu okazjonalnego.

Jeśli podatnik nie zgłosi wynajmu w terminie, najem okazjonalny automatycznie stanie się najmem zwykłym.

Właściciel lokalu nie będzie miał prawa skorzystać między innymi z uproszczonego procesu eksmisji lokatorów po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy.

Co grozi za niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego?

Zobowiązanie podatkowe (np. umowa najmu okazjonalnego) przedawnia się po upływie 5 lat – to informacja dla osób które nie zgłosiły nigdy wynajmu mieszkania do US.

Zatem po upływie 5 lat urząd skarbowy nie będzie mógł dochodzić zapłaty zaległego podatku z tytułu

Zgodnie z art. 54 KKS:

§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podsumowanie

Wynajem mieszkania można rozliczać na 3 sposoby, jako:

  • ryczałt,
  • podatek liniowy,
  • rozliczania na zasadach ogólnych.

Jedyna sytuacja, w której umowa najmu musi być zgłoszona do US to najem okazjonalny uregulowany w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

i przepis formułujący istotę umowy najmu:

Art. 659. Istota umowy najmu

§ 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

§ 2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Podobne:

4.7/5 - (8 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl