Przyłącze wody Zgoda Sąsiada WZÓR

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe? Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową odbiorcy usług. Przyłącza wodociągowe stanowią własność właścicieli nieruchomości (odbiorców), którzy budują je na własny koszt.

Ponieważ własność rozciąga się nad obszar i pod obszar nieruchomości, w celu wybudowania przyłącza wody biegnącego przez inną nieruchomość niezbędne jest uzyskanie zgody sąsiada na podłączenie się do sieci, która znajduje się na terenie jego posesji.

Wstęp

przylacze-wody-zgoda-sasiada-wzor-pdf-doc-przykladJak sporządzić taką zgodę? aby należycie zabezpieczyć interesy swoje jak i sąsiada, w piśmie powinno znaleźć się kilka niezbędnych informacji i właściwie przygotowane oświadczenie. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody sąsiada na przyłącze wodociągowe:

Przyłącze wody zgoda sąsiada wzór

przylacze-wody-zgoda-sasiada-wzor-pdf-doc-przyklad

Przyłącze wody zgoda sąsiada wzór

Co powinna zawierać zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe?

zgoda-na-przylacze-wodociagoweZ reguły, zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe to oświadczenie woli sąsiada o wyrażeniu zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego. W celu sporządzenia takiej umowy warto wykorzystać przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór pisma zgody sąsiada na przyłącze wodociągowe.

Dokument zawiera przede wszystkim:

 • datę i miejsce,
 • dane sporządzającego oświadczenie sąsiada,
 • określenie działki, która jest własnością sąsiada,
 • wskazanie osoby, której udzielana jest zgoda,
 • określenie działki, do której ma zostać doprowadzona sieć wodociągowa,
 • czytelny podpis sąsiada.

Jeśli zgoda na przyłączenie do sieci wodociągowej ma charakter odpłatny, to dokument musi jak najbardziej zawierać taką informację wraz z podaniem kwoty za dokonanie przyłączy.

Zgoda przypomina wtedy umowę użyczenia lub umowę dzierżawy części nieruchomości i uwzględnia między innymi:

 • datę i miejsce,
 • dane inwestora (przyszłego odbiorcy),
 • dane właściciela nieruchomości sąsiedniej (sąsiada),
 • określenie miejsca budowy przyłącza,
 • dodatkowe postanowienia, na przykład termin budowy przyłącza na terenie działki sąsiada, czas trwania umowy czy jej odpłatność, a także określenie sankcji za brak przestrzegania umowy, na przykład odsetki za zwłokę w wypłacie środków.

Co zrobić, jeśli sąsiad nie wyraża zgody na przyłącze wodociągowe?

brak-zgody-na-przylacze-wodyPisemna zgoda na podłączenie do sieci wodociągowej jest niezbędna, aby podłączyć nowo wybudowany budynek do publicznej sieci wodociągowej. Jeśli sąsiad nie wyraża zgody na budowę przyłącza wodociągowego, jedynym rozwiązaniem pozostaje sądowe ustanowienie służebności przesyłu jako przyłącze wodne.

Służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym, które polega na możliwości ingerencji w czyjąś własność. Służebnością można obciążyć nieruchomość, ale nie jej właściciela.

Na takiej podstawie właściciel nieruchomości władnącej ma prawo korzystać w ograniczonym zakresie w nieruchomości obciążonej.

Ponieważ służebność nie dotyczy właściciela, lecz samej nieruchomości, przysługuje każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości władnącej i ogranicza każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej.

Zgodnie z przepisami, służebność gruntowa może mieć na celu jedynie zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej (czyli np. przyłącze wody, przyłącze prądowe, przyłącze gazowe, itd.).

Służebność przesyłu, czyli służebność dotyczącą budowy przyłącza wodociągowego, gazu czy energii elektrycznej, ustala się z reguły na czas nieokreślony.

Jeśli więc zgoda na podłączenie do prywatnej sieci wodociągowej jest poza zasięgiem inwestora, powinien on wystąpić do sądu o ustanowienie służebności gruntowej i podłączenie się do sieci z pominięciem zgody sąsiada.

Minusem takiego rozwiązania jest jednak czas trwania postępowania. Polubowne uzyskanie zgody sąsiada – nawet odpłatne – może okazać się więc znacznie korzystniejsze dla inwestora.

W podobny sposób może zostać uzyskana zgoda na wejście w teren sąsiedni w celu przeprowadzenia prac budowlanych. W pierwszej kolejności należy spróbować uzyskać ją polubownie, proponując sąsiadowi odpłatne korzystanie z gruntu.

Jeśli porozumienie okaże się niemożliwe do osiągnięcia, inwestor może uzyskać zgodę na wejście na teren sąsiada na podstawie decyzji administracyjnej.

Musi złożyć wtedy stosowny wniosek, w którym opisze prace budowlane i wyjaśni, z czego wynika konieczność wejścia w teren sąsiada oraz jakie czynności zamierza tam wykonać. Stosowny wniosek składa się najczęściej do Starosty, który powinien rozpatrzyć go w ciągu 14 dni.

Budowa przyłącza wodociągowego a zgoda współwłaścicieli

zgoda-wspolwlascicieli-na-wykonanie-przylaczaJeśli sieć wodociągowa ma przebiegać przez teren działki, która jest własnością kilku osób (ma kilku współwłaścicieli), to inwestor, czyli przyszły odbiorca wody powinien uzyskać zgodę od większości z nich, aby zgodnie z prawem wybudować nowe przyłącze.

Wynika to z przepisów dotyczących tak zwanych czynności zwykłego zarządu oraz czynności, które wykraczają poza zakres zwykłego zarządu.

Instalowanie kanalizacji czy wodociągu, budowa przyłącza gazu czy budowa podziemnej linii kablowej służącej zaopatrzeniu w energię zaliczane są do czynności zwykłego zarządu.

Aby przeprowadzić taką inwestycję, potrzebne są zatem zgody większości współwłaścicieli – nie wszystkich, jak ma to miejsce w przypadku czynności, które wykraczają poza zakres zwykłego zarządu.

W przypadku braku uzyskania zgody większości współwłaścicieli na budowę przyłącza wodociągowego, inwestor nie może wykonać takiej inwestycji.

Jeśli wybuduje przyłącze pomimo braku zgody, współwłaściciele mogą bowiem oskarżyć go o naruszenie prawa własności i zażądać usunięcia przyłącza.

Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wystąpienie na drogę sądową – tylko orzeczenie sądu może zastąpić zgodę pozostałych współwłaścicieli.

Podsumowanie

Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe jest koniecznością, jeśli sąsiad wyraża zgodę (odpłatnie lub nieodpłatnie) to sytuację mamy jasną i klarowną, jeśli natomiast nie mamy zgody sąsiada na przyłącze wody, pozostaje nam wstąpienie na drogę sądową i ustanowienie służebności przesyłu.

*Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 z 1964 r., poz. 93 ze zmianami

Niestety ustanowienie służebności może trwać wiele miesięcy, a nawet i rok, dlatego za wszelką cenę warto dogadać się z właścicielem lub właścicielką działki budowlanej do której podłączyć chcemy przyłącze wodne.

Zgoda na wykonanie sieci wodociągowej i przyłącza jest często bagatelizowaną kwestią, która mimo wszystko potrafi wstrzymać budowę domu na wiele miesięcy, dlatego jeśli jesteś jeszcze na wczesnym etapie budowy domu, już teraz zadbaj o podłączenie do sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego, aby nie blokować kolejnych etapów budowy domu.

Ciekawym rozwiązaniem jest wykonanie wspólnego zewnętrznego przyłącza, które mocno minimalizuje ryzyko powstania sporów w kwestii przyłączenia się do sieci wodociągowej!

Podobne tematy:

4.6/5 - (5 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl