Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe WZÓR

Jak powinna wyglądać pisemna zgoda sąsiada na przyłącze gazowe? Podłączenie gazu do działki odbywa się zazwyczaj poprzez doprowadzenie rurociągu z posesji sąsiada.

Oznacza to, że inwestor będzie musiał wejść na jego teren i wykonać tam niezbędne prace, a nie może uczynić tego bez zgody właściciela nieruchomości.

Wprowadzenie

zgoda-sasiada-na-przylacze-gazowe-wzor-pdf-docZanim przystąpi do wnioskowania o przyłączenie gazu przez pracowników gazowni, musi uzyskać więc pisemne oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na przyłączenie gazu, podpisane przez sąsiada. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody sąsiada na przyłącze gazowe, którą pobierzesz poniżej: 

Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe wzór

zgoda-sasiada-na-przylacze-gazowe-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe wzór

Dlaczego inwestor potrzebuje zgody sąsiada na przyłącze?

Pismo wyrażające zgodę na przyłącze gazowe podpisane przez sąsiada pozwala inwestorowi wnioskować o wykonanie przyłącza przez gazownię oraz uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami sąsiada w przyszłości.

Budowa przyłącza wiąże się z wieloma formalnościami. Inwestor musi uzyskać szereg pozwoleń, a także ponieść koszty wykonania przyłącza.

Konieczne jest także uzyskanie zgody sąsiada na budowę przyłącza, ponieważ gaz prowadzony będzie od instalacji znajdujących się na terenie jego nieruchomości do nowej posesji.

Oznacza to, że wykonanie przyłącza wiąże się z koniecznością wejścia na działkę sąsiada i wykonania niezbędnych robót ziemnych. 

Pisemna zgoda sąsiada na przyłącze gazowe ma więc na celu uzyskanie potwierdzenia wyrażenia zgody na budowę przyłącza oraz zaznajomienia się z zakresem planowanych prac. W trakcie wykonywania przyłącza może dojść bowiem do zniszczenia trawnika czy ułożonej na terenie posesji sąsiada kostki. 

Jaką formę powinna przyjmować zgoda sąsiada na przyłącze?

Dla celów dowodowych zgoda sąsiada na przyłącze gazowe powinna przyjmować formę pisemną. Posiadając dokument, którego prawdziwość potwierdza podpis sąsiada, inwestor nie musi martwić się o ewentualne roszczenia czy postępowanie sądowe w sprawie naruszenia mienia. 

Tak naprawdę, zgoda na przyłącze gazowe przyjmuje zwykle formę umowy użyczenia.

Umowa użyczenia polega na tym, że użyczający obowiązany jest zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy – przez czas oznaczony lub nieoznaczony.

Właściciel sąsiedniej nieruchomości może także domagać się z tego tytułu wynagrodzenia – jednorazowego lub w formie wpłat ratalnych. Oczywiście, z perspektywy inwestora, najkorzystniejsze jest uzyskanie zgody na czas nieokreślony oraz nieodpłatnie. 

Co powinna zawierać zgoda sąsiada na podłączenie gazu?

Odpowiednio sporządzona pisemna zgoda sąsiadów na podłączenie gazu jest niezwykle ważna z punktu widzenia inwestora. Zabezpiecza go bowiem przed roszczeniami właścicieli sąsiednich posesji oraz przed żądaniem ewentualnego odszkodowania. 

W piśmie tego typu powinno znaleźć się przede wszystkim oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na wykonanie przyłącza oraz kilka podstawowych danych formalnych, jak:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane właściciela nieruchomości sąsiedniej – imię, nazwisko, adres, numer PESEL,
  • dane nieruchomości obciążonej (tej, na której będą wykonywane prace) – adres, numer, numer Księgi Wieczystej, powierzchnia,
  • określenie prawa do nieruchomości, na przykład użyczenie. 

Bardzo istotne są także klauzule dotyczące:

  • odpłatności lub nieodpłatności użyczenia,
  • okresu obowiązywania użyczenia, 
  • zrzeczenia się dodatkowych roszczeń z tego tytułu,
  • obowiązku zagwarantowania nieodpłatnego dostępu do przyłącza celem eksploatacji, napraw i prac konserwacyjnych. 

Jeżeli wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza gazowego uwarunkowane jest uiszczeniem zapłaty, pisemna zgoda powinna precyzować, czy jest to opłata jednorazowa, czy ratalna, w jakiej kwocie oraz jakim sposobem i z jakim terminem płatności.

Ważnym punktem pisemnej zgody może okazać się także klauzula zobowiązująca właściciela działki obciążonej do przeniesienia wydanej zgody na nabywcę posesji. Pozwoli to nie tylko uregulować kwestię możliwości korzystania z przyłącza, ale także uchronić się przed roszczeniami kolejnego właściciela gruntu. 

Brak zgody sąsiada na przyłącze gazowe

Co zrobić, jeśli sąsiad nie wyraża zgody na budowę przyłącza gazowego? Inwestor może wystąpić wtedy do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej. Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala korzystać z nieruchomości obciążonej tym prawem właścicielowi nieruchomości władnącej, jednak w ściśle określonym zakresie. 

Służebność może zostać ustanowiona przez sąd, jeśli jej celem jest zwiększenie użyteczności drugiej nieruchomości.

Taka forma zastąpienia zgody sąsiada nie jest zazwyczaj bezpłatna – wiąże się z obowiązkiem uiszczenia wynagrodzenia na rzecz sąsiada, czyli właściciela nieruchomości obciążonej.

Wynagrodzenie to może być okresowe lub jednorazowe, a sąd ustala jego wysokość w odniesieniu do stopnia uciążliwości ustanowionej służebności dla właściciela danej nieruchomości. 

Sądowe ustanowienie służebności nie zawsze kończy się pozytywnie dla wnioskodawcy, a samo postępowanie może trwać bardzo długo, dlatego zawsze warto wcześniej wypróbować inne sposoby „dogadania się” z sąsiadem.

Można zaproponować mu na przykład dodatkowe wynagrodzenie, rekompensatę poniesionych strat czy prywatną umowę służebności odpłatnej. 

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl