Adaptacja strychu Zgoda sąsiadów WZÓR

Czy do adaptacji strychu potrzebna jest zgoda sąsiadów? Przyłączenie strychu do mieszkania to rozwiązanie, dzięki któremu właściciel lokalu na ostatnim piętrze może znacząco zwiększyć powierzchnię swojej nieruchomości. Taka inwestycja nie jest jednak zadaniem łatwym. Nie każdy strych nadaje się do adaptacji na cele mieszkaniowe.

Wstęp

adaptacja-strychu-zgoda-sasiadow-wzor-pdf-doc-przykladPoza tym, aby przystąpić do planowanych działań, należy uzyskać odpowiednie zgody, między innymi zgody od sąsiadów zamieszkujących ten sam budynek. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej zgody, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody sąsiada na adaptację strychu, którą pobierzesz poniżej:

Adaptacja strychu Zgoda sąsiadów wzór

adaptacja-strychu-zgoda-sasiadow-wzor-pdf-doc-przyklad

Adaptacja strychu Zgoda sąsiadów wzór

Formalności związane z adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe

Adaptacja strychu na cele mieszkalne wymaga uzyskania zgody na zmianę sposobu użytkowania powierzchni. Co więcej, jeśli planowane czynności wiążą się ze zmianami w:

 • wyglądzie budynku,
 • układzie obciążeń,
 • instalacjach,
 • bezpieczeństwie pożarowym, to niezbędne będzie uzyskanie zatwierdzenia dla projektu architektonicznego przebudowy z odpowiednimi uzgodnieniami, czyli pozwoleniem na budowę oraz zgodą konserwatora, w przypadku obiektów zabytkowych. 

Adaptacja strychu na mieszkanie może wiązać się z obowiązkiem wystąpienia o dodatkowy przydział energii elektrycznej oraz o dodatkowy pobór ciepła, jeśli nieruchomość ogrzewana jest z sieci miejskiej.

Jeżeli skala planowanych prac jest mniejsza, niekiedy wymagane jest tylko zgłoszenie robót w urzędzie, jednak zależy to od uwarunkowań konkretnej sytuacji.

Niezależnie od rangi remontu, na adaptację poddasza muszą zgodzić się wszyscy współwłaściciele nieruchomości, czyli sąsiedzi inwestora.

Zgoda współwłaścicieli na adaptację strychu

Adaptacja strychu we wspólnocie mieszkaniowej możliwa jest wyłącznie po podjęciu przez wspólnotę stosownej uchwały. Zastosowanie znajduje w tym przypadku ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

Dotyczy ona podejmowania decyzji związanych z czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu w nieruchomościach wspólnych i odsyła do artykułu 199. Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli lokali. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych w danym budynku nie jest większa niż 7, to do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Z kolei w przypadku, kiedy lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest więcej niż 7, to niezbędna jest nie tylko zgoda lokatorów na adaptację strychu, ale również podjęcie uchwały, w której właściciele lokali wyrażą zgodę na wykonanie czynności związanych z adaptacją strychu lub udzielą zarządowi pełnomocnictwa.

Zgoda właścicieli lokali musi zostać wyrażona w formie uchwały.

Taka uchwała podejmowana jest na zebraniu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwała zapada większością głosów, liczoną według wielkości udziałów.

Zwykle dzielona jest na dwie części: pierwsza dotyczy wyrażenia zgody na inwestycję i nowy podział udziałów, a druga dotyczy sprzedaży nowo wyodrębnionego lokalu.

Rozliczenie inwestycji ze wspólnotą/spółdzielnią mieszkaniową

Adaptacja strychu na mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej skutkuje stworzeniem dodatkowej powierzchni mieszkalnej, która jest własnością wszystkich współwłaścicieli lokali w danej nieruchomości.

Uchwała w sprawie zmiany przeznaczenia części wspólnych i wyrażenia zgody na nadbudowę lub przebudowę powinna zawierać zgodę wspólnoty na zmianę udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz sposób rozliczenia finansowego inwestycji pomiędzy inwestorem a członkami wspólnoty.

Najczęściej rozliczenia dokonuje się poprzez wycenę wartości powstałego w wyniku adaptacji poddasza lokalu i zmniejszenie tej kwoty o sumę nakładów poczynionych przez inwestora.

W taki sposób oblicza się obiektywną wartość nowo powstałego lokalu, który do czasu wyodrębnienia i sprzedaży jest własnością wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej. (czasem warto sporządzić umowę przedwstępną ustanowienia odrębnej własności lokalu powstałego po przekształceniu i adaptacji strychu).

Tymczasem nakłady poczynione przez wnioskodawcę są własnością inwestora. Różnica pomiędzy tymi kwotami stanowi cenę sprzedaży poddasza.

Adaptacja strychu w bloku mieszkalnym może wiązać się także z innymi nakładami inwestora. Ten, aby przekonać wspólnotę lub spółdzielnię do wyrażenia zgody na inwestycję, niekiedy proponuje wykonanie w budynku dodatkowych remontów i ulepszeń.

Może na przykład odnowić dach, elewację, klatkę schodową, okna czy nawet zainstalować w nieruchomości wspólnej windę. Wszystkie te nakłady podlegają oczywiście odliczeniu od wartości nowo powstałych pomieszczeń.

Jak przekonać spółdzielnię lub wspólnotę do wyrażenia zgody na adaptację strychu?

Adaptacja poddasza w spółdzielni mieszkaniowej nie zawsze wywołuje entuzjazm wśród pozostałych lokatorów, którzy mogą nie zgodzić się na inwestycję i pokrzyżować plany inwestora.

Warto więc sporządzić wniosek o adaptację strychu z odpowiednim uzasadnieniem.

Argumentem, który może przekonać spółdzielnię lub wspólnotę do wyrażenia zgody na adaptację strychu będzie na przykład pozyskanie dodatkowych środków na fundusz remontowy czy obniżenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Stosując takie uzasadnienie, zmiana przeznaczenia strychu jest możliwa ze względu na korzyści finansowe, jakie odniesie zarządca budynku.

Jak sporządzić wniosek o wyrażenie zgody na adaptację strychu?

Wniosek do wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej o wyrażenie zgody na adaptację strychu musi zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym:

 • określenie daty i miejsca sporządzenia,
 • wskazanie danych osobowych i adresu wnioskodawcy,
 • wskazanie danych zarządu spółdzielni/wspólnoty,
 • opis inwestycji ze wskazaniem numeru kondygnacji i planowanej powierzchni nowo wyodrębnionego lokalu,
 • prośba o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na inwestycję,
 • prośba o sprzedaż nowo wyodrębnionego lokalu,
 • podpis wnioskodawcy.

Do wniosku inwestor powinien dołączyć także szkic adaptacji strychu z oznaczeniem granic inwestycji.

Może również zaproponować swoją cenę za metr kwadratowy powierzchni nowego lokalu oraz wspomnieć, że pokryje wszystkie koszty związane z inwestycją, w tym także koszty związane ze zmianą udziałów we wszystkich lokalach.

Podsumowanie

Zmiana przeznaczenia strychu bądź poddasza w budynku wielorodzinnym związana jest z koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez wspólnotę. Jasno o tym mówi ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Zatem zgoda wspólnoty mieszkaniowej jest niezbędna, ponieważ zmiana przeznaczenia poddasza wiąze się z wykonywaniem czynności przekraczających zwykły zarząd nieruchomością.

W wielu przypadkach adaptacja poddasza wymaga docieplenia i/lub wykonania dodatkowej obudowy dachu, która chronić będzie wnętrze przed warunkami atmosferycznymi. Z tego powodu warto przed przekształceniem poddasza sprawdzić, czy konstrukcja dachu wytrzyma takie prace.

Po uzyskaniu zgody na przekształcenie często należy zgłosić roboty budowlane bądź nawet uzyskać na nie zgodę, jeśli będą to poważne przeróbki.

Wtedy też, planując zaadaptować część strychu znajdującą się nad czyimś mieszkaniem, warto porozmawiać z lokatorami i uprzedzić ich o robotach budowlnych, jakie będą wykonywane.

Wyodrębnienie strychu i zaadaptowanie go na mieszkanie jest procesem złożonym, aczkolwiek jak najbardziej możliwym! Temat adaptacji strychu jest często poruszany wśród mieszkańców domów jednorodzinnych, ale nie każdy decyduje się na zaadaptowanie poddasza, ze względu na ogrom formalności, jakich należy dopełnić.

Aby przekonać wspólnotę mieszkaniową do wyrażenia zgody na adaptację warto użyć argumentu, że dzięki sprzedaży strychu, wspólnota otrzyma korzyści majątkowe.

Podobne:

4.5/5 - (8 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl