Wniosek o sprostowanie powierzchni działki w księdze wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o sprostowanie powierzchni działki w księdze wieczystej? Powierzchnia działki to element oznaczenia nieruchomości w dziale I-O księgi wieczystej. Zawarte w tej sekcji dane zawsze należy traktować ostrożnie, ponieważ powierzchnia tam ujawniona nie musi odpowiadać rzeczywistej powierzchni działki. Wpisy w dziale I-O nie są bowiem objęte rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Wstęp

Niemniej jednak nowy właściciel nieruchomości, który chce dopilnować, aby księga wieczysta odzwierciedlała stan faktyczny danej nieruchomości, może złożyć do sądu wniosek o sprostowanie powierzchni działki w księdze wieczystej. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o sprostowanie powierzchni działki w księdze wieczystej wzór

wniosek-o-sprostowanie-powierzchni-dzialki-w-ksiedze-wieczystej-wzor-pdf-doc

Wniosek o sprostowanie powierzchni działki w księdze wieczystej wzór

Oznaczenie działki w księdze wieczystej

Miejsce na oznaczenie działki w księdze wieczystej to dział I-O. Informuje on o następujących danych dotyczących nieruchomości:

 • o numerze nieruchomości,
 • o położeniu nieruchomości, 
 • o oznaczeniu nieruchomości, 
 • o powierzchni nieruchomości,
 • o sposobie korzystania z nieruchomości. 

Podstawą wpisu do ksiąg wieczystych danych na temat powierzchni nieruchomości są odpowiednio:

 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej – dla gruntów,
 • wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków lub wypis z kartoteki budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej zawierający usytuowanie budynku na gruncie – dla budynków, 
 • akt notarialny lub orzeczenie sądu, wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru lokali lub wypis z kartoteki lokali – dla lokali będących przedmiotem odrębnej własności, 
 • zaświadczenie właściwej spółdzielni mieszkaniowej o powierzchni i położeniu lokalu z oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany – dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zaświadczenie właściwej spółdzielni mieszkaniowej o powierzchni i położeniu domu jednorodzinnego oraz wypis z rejestru gruntów – dla spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego. 

Warto wiedzieć, jakie dokumenty stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej, ponieważ należy złożyć je wraz z wypełnionym wnioskiem o sprostowanie powierzchni działki w KW.

Jak sprostować wpis dotyczący powierzchni działki w księdze wieczystej?

Aby sąd skorygował treść KW prowadzonej dla danej nieruchomości, jej właściciel lub użytkownik wieczysty powinni złożyć wniosek o sprostowanie powierzchni działki w księdze wieczystej (wypełniony formularz wniosku KW-WPIS). Mówi o tym artykuł 27, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, w którym czytamy:

”1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.

 1. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości.
 2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.”

Zgodnie z tymi zapisami, to obowiązkiem właściciela lub użytkownika wieczystego jest dążenie do sprostowania treści księgi wieczystej tak, aby oznaczenie nieruchomości było zgodne ze stanem faktycznym.

Sąd może dokonać takiego sprostowania z urzędu, jeśli sam wykryje błędy lub gdy zostanie o nich powiadomiony przez jednostkę prowadzącą kataster nieruchomości (rejestr nieruchomości).

Taki przypadek jest dla właściciela działki korzystniejszy, bowiem wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej w dziale I – O podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.

Podobne:

4.8/5 - (5 votes)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl