Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR PDF DOC

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się służebności? Służebność mieszkania to popularny mechanizm wykorzystywany w celu zabezpieczenia interesów właścicieli nieruchomości, którzy przekazują swój majątek kolejnym pokoleniom.

Polega ona na tym, że dziadkowie lub rodzice zapisują nieruchomość swoim dzieciom, lub wnukom z zastrzeżeniem prawa do dożywotniego korzystania z niektórych pomieszczeń.

Wstęp

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-sluzebnosci-wzor-pdf-docTaka służebność może okazać się problematyczna, na przykład w okolicznościach sprzedaży nieruchomości. Czy można więc znieść służebność osobistą? Oczywiście, że tak. Wystarczy przygotować stosowne oświadczenie. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności wzór

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-sluzebnosci-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności wzór

Czym jest służebność mieszkania?

O służebności mieszkania czytamy w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z artykułem 296 KC:

Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista).

Służebność osobista w szczególny sposób chroni osoby powiązane z mieszkaniem – daje im dożywotnie prawo do użytkowania nieruchomości. Jeśli podczas przekazywania majątku dojdzie do powstania służebności mieszkania, to prawo własności lokalu przejdzie na nabywców.

Ci mogą korzystać z nieruchomości jak jej właściciele: użytkować ją, wynajmować, sprzedać. Jednocześnie ich prawa są ograniczone prawami zbywców (uprawnionych ze służebności). Służebność osobista daje im prawo do korzystania z części nieruchomości, najczęściej jednego pokoju, kuchni, łazienki i korytarza. 

Warto wiedzieć, że służebność mieszkania podlega wpisaniu do księgi wieczystej, dlatego potencjalny kupiec bez trudu dowie się o jej istnieniu, co może zniechęcić go do transakcji. Służebność osobista wygasa wraz ze śmiercią osoby uprawnionej, ale może zostać także zniesiona.

Jak wygląda zrzeczenie się służebności?

Kiedy możliwe jest zniesienie służebności osobistej?

Zniesienie służebności osobistej mieszkania to trudny i skomplikowany proces. Najczęściej następuje ono w następujących okolicznościach:

 • na wniosek właściciela nieruchomości w zamian za rentę, 
 • w związku ze zmianą stosunków,
 • pod warunkiem, że służebność utraciła dla nieruchomości wszelkie znaczenie

Pierwszy przypadek zniesienia służebności mieszkania w zamian za rentę wykorzystywany jest w praktyce najczęściej. Zgodnie z zapisami artykułu 303 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy wykazać więc, że uprawniony do służebności wykorzystuje swoje prawa w sposób naganny – rażąco wykracza poza zasady współżycia społecznego,  narusza mir domowy pozostałych domowników lub sąsiadów. 

Mogą to być przypadki, gdy uprawniony:

 • nadużywa alkoholu lub innych środków odurzających, 
 • stosuje przemoc, agresję, groźby lub innych naganne zachowania.

Dodatkowo, zachowania te muszą mieć charakter powtarzający się i powinny być „obiektywnie rażące”.

Jeśli zniesienie służebności mieszkania nastąpi w takich okolicznościach, sąd orzeknie o wysokości renty w oparciu o wartość nieruchomości i zakres prawa do korzystania z niego w ramach służebności.

Kolejny częsty przypadek zniesienia służebności mieszkania to tak zwana zmiana stosunków. Czytamy o niej w artykule 294 Kodeksu cywilnego:

Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej.

Przyjmuje się, że zniesienie służebności gruntowej bądź służebności mieszkania na podstawie tego przepisu dotyczy zmiany stosunków ekonomicznych, gospodarczych czy dotyczących nieruchomości. Nie odnosi się jednak do pogorszenia relacji osobistych. 

Trzeci przypadek zniesienia służebności mieszkania dotyczy utraty wszelkiego znaczenia służebności. Mówi o tym artykuł 295 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.

W takich okolicznościach z żądaniem zniesienia służebności może wystąpić właściciel mieszkania. 

Zniesienie służebności za zgodą osoby uprawnionej

Właściciel nieruchomości obciążonej służebnością osobistą może pozbyć się jej również za zgodą osoby uprawnionej. Niezbędne będzie wtedy oświadczenie o zrzeczeniu się służebności, sporządzone przez uprawnionego posiadającego aktualnie zdolność do czynności prawnych. 

Aby możliwe było wykreślenie służebności z księgi wieczystej, oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nieruchomości powinno przyjmować formę aktu notarialnego lub pisma z podpisem poświadczonym notarialnie.

Jeśli mieszkanie obciążone służebnością jest sprzedawane, nie trzeba udawać się do notariusza dwukrotnie. Zrzeczenie się służebności osobistej mieszkania oraz sprzedaż nieruchomości mogą zostać uwzględnione w jednym akcie notarialnym. 

Jak sporządzić oświadczenie o zrzeczeniu się służebności?

Z gotowym oświadczeniem o zrzeczeniu się służebności właściciel mieszkania oraz osoba uprawniona mogą udać się do kancelarii notarialnej. Aby przygotować fachowe pismo, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o zrzeczeniu się służebności, w którym uwzględnia się między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane osoby, której przysługuje prawo służebności,
 • określenie nieruchomości, której dotyczy oświadczenie, 
 • treść oświadczenia o zrzeczeniu się służebności.

Jeżeli uprawniony do służebności mieszkania wyraża zgodę na jej zniesienie, sprawa może zostać rozwiązana na trzy sposoby:

 • poprzez przyjęcie pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się praw do nieruchomości przez notariusza,
 • poprzez sporządzenie oświadczenia w formie aktu notarialnego, który zawiera wniosek o wykreślenie służebności z księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości,
 • poprzez przyjęcie oświadczenia o zrzeczeniu się służebności w akcie notarialnym sprzedaży mieszkania.

Warto podkreślić przy tym, że zrzeczenie się służebności nie będzie miało znaczenia, jeżeli służebność nie zostanie wykreślona z księgi wieczystej danej nieruchomości. Należy zadbać więc, aby notariusz przesłał do sądu wieczystoksięgowego wniosek o wykreślenie służebności. 

Podstawa prawna:

Art. 246. – [Oświadczenie o zrzeczeniu się] – Kodeks cywilny.

§ 1.Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej.

§ 2.Jednakże gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej.

Podobne:

4.9/5 - (7 votes)
O Redakcja 422 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl