Wniosek o poprawienie zauważonej omyłki w księdze wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o poprawienie zauważonej omyłki w księdze wieczystej? Księga wieczysta nieruchomości to publiczny rejestr przedstawiający jej stan prawny. Przyjmuje się, że informacje zawarte w KW są zgodne ze stanem faktycznym. Chociaż dokonywanie wpisów do księgi wieczystej ma postać sformalizowanej procedury, to w praktyce zdarza się, że treść rejestru zawiera błędy. Omyłki te dzielimy na usterki zwykłe i błędy merytoryczne.

Wstęp

wniosek-o-poprawienie-zauwazonej-omylki-w-ksiedze-wieczystej-wzorJak napisać wniosek, w którym poprosimy wydział ksiąg wieczystych o poprawienie zauważonej pomyłki w KW? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o poprawienie zauważonej omyłki w księdze wieczystej wzór

wniosek-o-poprawienie-zauwazonej-omylki-w-ksiedze-wieczystej-wzor

Wniosek o poprawienie zauważonej omyłki w księdze wieczystej wzór

Usuwanie usterek z treści księgi wieczystej

Wniosek o poprawienie zauważonej omyłki w księdze wieczystej znajduje zastosowanie w przypadku, kiedy w treści księgi wieczystej pojawią się błędy literowe lub cyfrowe. Takie usterki nie powodują niezgodności stanu ujętego w księdze wieczystej ze stanem faktycznym. Najczęściej pojawiają się na etapie wprowadzania wniosku o wpis do księgi lub podczas dezaktualizacji informacji.

Chociaż zwykłe usterki nie sprawiają, że treść księgi wieczystej jest niezgodna ze stanem faktycznym, to właściciel nieruchomości powinien dążyć do zachowania zgodności dokumentów podstawowych z treścią księgi wieczystej. Wniosek o poprawienie zauważonej omyłki w księdze wieczystej warto złożyć więc nawet wtedy, kiedy dotyczy on zwykłej litrówki w imieniu czy nazwie ulicy.

Z reguły proste błędy pisarskie poprawiane są przez sąd z urzędu. Mówi o tym artykuł 626 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

„Sprostowania usterek wpisu, które nie mogą wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje się z urzędu”.

Jeśli sąd takich poprawek dokona, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie. Sprostowanie usterki zwykłej w treści KW nie jest jednoznaczne z wpisem do księgi, dlatego sąd nie musi wydawać stosownego powiadomienia.

Wniosek o poprawienie zauważonej omyłki w księdze wieczystej może złożyć także właściciel nieruchomości, który sam zauważy błąd w treści rejestru.

Takie pismo należy zanieść lub przesłać do Wydziału Ksiąg Wieczystych sądu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Na skutek złożenia dokumentu, sąd powinien zbadać wniosek poprzez sprawdzenie treści dokumentu podstawowego z treścią wniosku o wpis.

Jeśli potwierdzi istnienie usterki we wpisie, wyda postanowienie o jej sprostowaniu.

Warto zaznaczyć, że złożenie wniosku o sprostowanie omyłki nie jest odpłatne. Nie stanowi bowiem wniosku o wpis, ma jedynie charakter pisma sygnalizacyjnego.

Sprostowanie błędu merytorycznego

W przypadku wystąpienia błędów merytorycznych, sprostowanie wpisu w księdze wieczystej nie jest już tak prostym zadaniem. Wśród błędów tego typu wyliczamy między innymi:

  • błędnie wprowadzone imiona i nazwiska,
  • błędnie wprowadzone daty urodzin,
  • błędnie wprowadzone imiona rodziców.

Jeśli właściciel nieruchomości wykryje takie pomyłki, ma do czynienia z niezgodnością treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

W takim przypadku musi zgłosić się do sądu z wnioskiem o uzgodnienie księgi wieczystej ze stanem faktycznym.

Dodatkowo powinien dołączyć do niego dokumenty podstawowe, które stanowią dla sądu podstawę niezbędną do poprawienia księgi wieczystej. Wniosek o poprawienie błędu merytorycznego jest odpłatny.

Podobne:

4.5/5 - (13 votes)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl