Wniosek o sprostowanie numeru działki w księdze wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o sprostowanie numeru działki w księdze wieczystej? Księga wieczysta działki umożliwia ustalenie jej stanu prawnego i jest rejestrem niezwykle ważnym między innymi w przypadku chęci sprzedaży nieruchomości. Jej aktualny właściciel powinien dbać zatem o zgodność treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym. 

Wstęp

wniosek-o-sprostowanie-numeru-dzialki-w-ksiedze-wieczystej-wzor-pdf-docPodczas zakładania KW oraz sporządzania aktualizujących ją wpisów może dojść do pomyłki. Jeśli błąd w księdze wieczystej dotyczy numeru działki, mówimy o błędnym oznaczeniu nieruchomości. Aby błąd taki naprawić, należy złożyć w sądzie wieczystoksięgowym wniosek o sprostowanie księgi wieczystej, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o sprostowanie numeru działki w księdze wieczystej wzór

wniosek-o-sprostowanie-numeru-dzialki-w-ksiedze-wieczystej-wzor-pdf-doc

Wniosek o sprostowanie numeru działki w księdze wieczystej wzór

Jakich danych dotyczy oznaczenie nieruchomości?

Oznaczenie nieruchomości mieści się w dziale pierwszym księgi wieczystej, określanym także jako „dział I-O”. Ta sekcja rejestru informuje:

  • o numerze nieruchomości, 
  • o jej położeniu, 
  • o oznaczeniu nieruchomości,
  • o powierzchni nieruchomości,
  • o sposobie korzystania z nieruchomości. 

Podstawą oznaczenia nieruchomości w przypadku gruntu (działki) jest wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

Jak wygląda sprostowanie numeru działki w księdze wieczystej?

W przypadku błędów w oznaczeniu nieruchomości w księdze wieczystej zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, artykuł  27. Zgodnie z nim:

1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.

  1. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości.
  2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.”

Oznacza to, że wniosek o sprostowanie numeru działki w księdze wieczystej powinien złożyć właściciel nieruchomości lub jej wieczysty użytkownik. Korekta tego typu błędu może zostać dokonana także z urzędu, jeżeli sąd sam zauważy niezgodność lub zostanie o niej poinformowany przez jednostkę prowadzącą kataster nieruchomości.

Wniosek o sprostowanie numeru działki w księdze wieczystej składa się w formie wypełnionego formularza urzędowego KW-WPIS dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w formie papierowej w wydziale wieczystoksięgowym Sądu Rejonowego).

W treści dokumentu należy opisać, czego dotyczy błąd oraz dołączyć do niego dokumenty potwierdzające opisywane okoliczności, na przykład akt notarialny. Co ważne, jeśli sąd wykryje, że błąd w numerze działki pojawia się już w dokumencie podstawowym, konieczne będzie zawnioskowanie o skorygowanie go u notariusza.

Warto mieć na uwadze, że wniosek o sprostowanie numeru działki w księdze wieczystej jest wnioskiem odpłatnym. Zatem wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej w dziale I – O podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. Wszystkie stosowne dokumenty należy złożyć w sądzie rejonowym odpowiednim ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl