Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej? Księgi wieczyste prowadzone są dla każdej nieruchomości. Jeśli dom, mieszkanie lub działka nie posiadają własnej księgi wieczystej, ich właściciel powinien takową założyć.

Wstęp

wniosek-o-sprostowanie-oznaczenia-nieruchomosci-w-ksiedze-wieczystej-wzor-przyklad-pdf-docJeżeli w trakcie zakładania takiego rejestru lub w okresie późniejszym (wraz z kolejnymi wpisami) w treści księgi wieczystej pojawią się błędy, właściciel nieruchomości ma obowiązek wskazać je i wnioskować o ich sprostowanie. Błędy w treści księgi wieczystej mogą dotyczyć między innymi oznaczenia nieruchomości w KW. Aby ułatwić Ci sporządzenie wniosku o sprostowanie oznaczenia nieruchomości, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej wzór

wniosek-o-sprostowanie-oznaczenia-nieruchomosci-w-ksiedze-wieczystej-wzor-przyklad-pdf-doc

Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej wzór

Czym jest oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej?

Oznaczenie nieruchomości to dział I-O księgi wieczystej, informujący o:

  • numerze nieruchomości, 
  • jej położeniu,
  • oznaczeniu,
  • o powierzchni nieruchomości,
  • o sposobie korzystania z nieruchomości. 

Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej może dotyczyć zatem błędnego numeru, nieprawidłowego położenia, złego oznaczenia, niezgodnej ze stanem rzeczywistym powierzchni lub niewłaściwego sposobu korzystania z nieruchomości.

Najczęściej wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości dotyczy sprostowania danych dotyczących powierzchni nieruchomości, bowiem ta część rejestru KW nie jest objęta rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości (rejestru nieruchomości).

Natomiast podstawą oznaczenia lokalu w księdze wieczystej jest zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu, wydawane przez spółdzielnię mieszkaniową. W przypadku domu jednorodzinnego podstawą oznaczenia jest zaświadczenie wydane przez spółdzielnię oraz dane katastru nieruchomości.

Jak złożyć wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej?

Do tematu sprostowania oznaczenia nieruchomości w KW odnosi się artykuł  27. Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z jego treścią:

W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.

  1. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości.
  2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.” 

Oznacza to, że obowiązkiem właściciela lub wieczystego użytkownika nieruchomości jest zgłoszenie konieczności sprostowania błędnego oznaczenia nieruchomości w KW.

Sąd może jednak dokonać takiego sprostowania także z urzędu, jeśli wykryje błąd podczas sprawdzania danych lub zostanie o nim zawiadomiony przez jednostkę prowadzącą kataster nieruchomości.

Aby sprostować oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej, potrzebny będzie wypełniony druk KW-WPIS oraz wypis z operatu katastralnego.

Prośba o poprawienie błędu w dziale I-O księgi wieczystej podlega stałej opłacie w wysokości 100 zł.

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl