Nieprawidłowości w umowach

Grupy najczęściej spotykanych niedozwolonych postanowień w umowach z TBS

1. Postanowienia dotyczące zmiany świadczenia przedsiębiorcy np. nieprecyzyjne i mogące wprowadzić w błąd zasady zmiany ceny lub innych świadczeń przedsiębiorcy.

2. Postanowienia wyłączające obowiązek zwrotu konsumentom wniesionych opłat, np. kwot partycypacji.

3. Postanowienia, na podstawie których obciąża się konsumentów karami i odsetkami umownymi.

4. Postanowienia ograniczające odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

5. Klauzule narzucające rozpoznanie sprawy przez sąd,który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

6. Klauzule, które uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta albo przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy.

7. Klauzule regulujące prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (art. 3851 § 1 k.c.).

 

5/5 - (1 vote)