Umowa użyczenia pomieszczenia WZÓR

Jak sporządzić umowę użyczenia pomieszczenia? umowa użyczenia pomieszczenia podobnie jak umowa użyczenia lokalu – charakteryzuje się nieodpłatnością korzystania z lokalu. W ramach takiej umowy użyczający godzi się na bezpłatne używanie przez biorącego określonego pomieszczenia przez czas oznaczony w umowie lub nieoznaczony.

Kodeks cywilny nie określa, w jakiej formie należy zawierać umowy użyczenia, dlatego nawet forma ustna umowy będzie miała moc prawną. Dla celów dowodowych umowę użyczenia pomieszczenia warto zawrzeć jednak w formie pisemnej.

Wprowadzenie

umowa-uzyczenia-pomieszczenia-wzor-pdf-docJak przygotować taki dokument, aby spełniał wszystkie formalne wymagania? z pewnością w treści umowy powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje, dzięki którym pismo spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór, który pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia pomieszczenia wzór

umowa-uzyczenia-pomieszczenia-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia pomieszczenia wzór

Co powinna uwzględniać umowa użyczenia pomieszczenia?

Chociaż nie istnieje jeden, narzucony odgórnie wzór umowy użyczenia pomieszczenia, to dokument tego typu powinien zawierać określone elementy.

Umowa użyczenia pomieszczenia musi w pierwszej kolejności określać strony umowy. Jeśli zawierają ją osoby fizyczne, będą to następujące dane:

 • imiona i nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • adresy zamieszkania,
 • numery dokumentów tożsamości,
 • numery PESEL.

Z kolei w przypadku, kiedy umowę zawiera osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokument powinien wskazywać nazwę jej firmy i numer NIP. Natomiast gdy stroną umowy jest spółka, konieczne będzie wskazanie:

 • adresu siedziby,
 • numeru wpisu do KRS,
 • danych osoby uprawnionej do reprezentacji spółki.

Umowa użyczenia pomieszczenia w domu lub w mieszkaniu powinna wskazywać także na sam przedmiot umowy użyczenia i dokładnie go opisywać. Chodzi o określenie:

 • gdzie położony jest lokal (adres),
 • jaka jest jego powierzchnia,
 • jaki jest jego stan techniczny.

Kolejny ważny element umowy to określenie czasu jej trwania. Umowę użyczenia można zawrzeć na czas oznaczony i nieoznaczony. Nie ustala się przy tym żadnych kosztów wynagrodzenia dla użyczającego, gdyż charakterystyczną cechą użyczenia jest jego nieodpłatność.

W umowie można wskazać jednak, kto i na jakich zasadach ponosi koszty utrzymania pomieszczenia, na przykład opłaty za media.

Umowa użyczenia a podatek dochodowy

Umowa użyczenia pomieszczenia nie stanowi źródła dochodów dla użyczającego. Nie ciąży na nim zatem obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak umowa użyczenia pomieszczenia w lokalu użytkowym może rodzić taki obowiązek po stronie biorącego.

Jeśli przedmiotem umowy jest lokal, w którym biorący prowadzi działalność gospodarczą, to ma on możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków eksploatacyjnych, ponoszonych w związku z użytkowaniem pomieszczenia.

Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że umowa użyczenia pomieszczenia na działalność gospodarczą wyraźnie określa, jakie opłaty i w jakiej wysokości ponosi biorący.

Osoba biorąca do używania powinna odprowadzić podatek dochodowy od umowy użytkowania. Jego wysokość uzależniona jest od wysokości przychodu osiągniętego z tytułu korzystania z użyczonego lokalu.

Wartość przychodu określa się jako równowartość czynszu, który biorący musiałby płacić, gdyby korzystał z pomieszczenia na zasadach najmu.

Nie każdy musi odprowadzać jednak podatek dochodowy od umowy użyczenia Jeśli stosunek prawny dotyczy osób należących do pierwszej lub drugiej grupy podatkowej, to umowa użyczenia jest zwolniona od podatku dochodowego.

Prawa i obowiązki stron umowy użyczenia

Chociaż umowa użyczenia pomieszczenia zupełnie jak umowa użyczenia lokalu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty czynszu, to jednak rodzi prawa i obowiązki po obu stronach stosunku prawnego. Użyczający ma obowiązek:

 • bezpłatnego udostępnienia pomieszczenia biorącemu w używanie,
 • przekazania pomieszczenia w odpowiednim stanie technicznym, zgodnym z treścią umowy,
 • ponoszenia nakładów w celu utrzymania pomieszczenia w dobrym stanie technicznym,
 • odbioru pomieszczenia po zakończeniu umowy.

Użyczający ma prawo:

 • odebrać pomieszczenie, jeśli biorący korzysta z niego sprzecznie z umową lub przeznaczeniem,
 • żądać wydania pomieszczenia w niepogorszonym stanie po zakończeniu umowy użyczenia,
 • wnieść dodatkowe zastrzeżenia, na przykład co do sposobu i formy korzystania z pomieszczenia czy zakazu korzystania z niego osobom trzecim bez zgody użyczającego,
 • przeprowadzać kontrole w celu sprawdzenia, czy biorący korzysta z pomieszczenia w sposób zgodny z umową,
 • wypowiedzieć umowę użyczenia w określonych okolicznościach.

Biorący w używanie ma natomiast prawo do:

 • bezpłatnego korzystania z użyczonej nieruchomości w trakcie obowiązywania umowy użyczenia,
 • żądania naprawienia szkody wynikłej z utajonej wady użyczonego pomieszczenia,
 • wypowiedzenia umowy w określonych okolicznościach.

Do obowiązków biorącego zaliczamy natomiast:

 • korzystanie z użyczonego pomieszczenia w sposób zgodny z warunkami umowy,
 • dokonanie zwrotu przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym (nie dotyczy zużycia wynikającego z normalnego użytkowania),
 • ponoszenie bieżących kosztów eksploatacji, a także kosztów związanych z przypadkowym uszkodzeniem i utrzymaniem nieruchomości,
 • wnioskowanie o zgodę użyczającego na oddanie użyczonego pomieszczenia do korzystania przez osoby trzecie.

Zakończenie umowy użyczenia pomieszczenia

Umowa użyczenia pomieszczenia może się zakończyć na dwa sposoby:

 • wraz z upływem terminu, na jaki została zawarta,
 • przed upływem terminu, na jaki została zawarta.

Zgodnie z przepisami, użyczający może wypowiedzieć umowę biorącemu, jeśli ten:

 • niewłaściwie używa rzeczy,
 • powierza rzecz osobie trzeciej, nie będąc do tego upoważnionym przez umowę.

Poza tym umowa użyczenia kończy się w momencie, kiedy:

 • biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie
 • upłynął czas, w którym biorący mógł ten użytek uczynić.

Co ważne, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, użyczający może zakończyć umowę użyczenia (nawet jeśli została zawarta na czas oznaczony) w momencie, kiedy rzecz stanie mu się potrzebna z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy.

Strony umowy użyczenia mogą również dogadać się i zawrzeć porozumienie, w którym określą termin zakończenia użyczenia, na przykład na miesiąc naprzód.

Warto pamiętać też, że w związku z umową użyczenia mogą powstać roszczenia, a termin ich przedawnienia wynosi 1 rok, licząc od dnia zwrotu rzeczy użyczonej. Dotyczy to takich roszczeń, jak:

 • roszczenie użyczającego o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy,
 • roszczenie biorącego o zwrot nakładów na rzecz,
 • roszczenie o naprawienie szkody powstałej na skutek ukrytej wady rzeczy.

Podobne pisma:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl