Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny? Umowa użyczenia lokalu to umowa, w której użyczający oddaje do bezpłatnego używania osobie biorącej własny lokal – na czas określony lub nieokreślony.

Umowę tego typu można zawrzeć nawet w formie ustnej, jednak dla celów dowodowych, zwłaszcza gdy lokal ma służyć działalności gospodarczej, zalecane jest zachowanie formy pisemnej dla celów dowodowych.

Wstęp

umowa-uzyczenia-lokalu-na-dzialalnosc-gospodarcza-czlonkowi-rodziny-wzor-pdf-docWarto pamiętać o zachowaniu formy pisemnej umowy użyczenia nawet wtedy, kiedy osobą biorącą i użyczającą są osoby spokrewnione, czyli członkowie rodziny. Jak zatem sporządzić pełnoprawną i skuteczną umowę? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, który pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

umowa-uzyczenia-lokalu-na-dzialalnosc-gospodarcza-czlonkowi-rodziny-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Czym jest umowa użyczenia?

Umowa o użyczenie lokalu to umowa, w której występują następujące strony: użyczający i biorący. Jej charakterystyczną cechą jest nieodpłatność.

Zawierając umowę użyczenia, użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie rzeczy – w tym przypadku lokalu.

Umowa tego typu może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, a jeśli termin rozwiązania umowy nie zostanie wskazany, to kontrakt rozwiązuje się w chwili, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek lub gdy upłynął czas, w którym mógł użytek uczynić.

Umowa użyczenia części lokalu nakłada na strony pewne obowiązki. Osoba biorąca do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania lokalu – opłaca drobne remonty, rachunki za media.

Ma także obowiązek korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i nie może przekazywać go osobom trzecim bez zgody użyczającego.

Jeśli biorący do używania nie przestrzega swoich obowiązków, na przykład korzysta z lokalu w sposób niewłaściwy z jego przeznaczeniem lub podnajmuje go bez zgody osobom trzecim, użyczający może zaprzestać czynności użyczenia. 

Właściciel nieruchomości nie ma w tym przypadku wielu obowiązków.

Użyczający odpowiada tylko za wady lokalu, które przyczyniły się do szkody po stronie biorącego. Odpowiedzialność ta powstaje jednak dopiero w sytuacji, kiedy użyczający zataił przed biorącym wadę lokalu.  

Użyczenie lokalu a podatek dochodowy

Osoba użyczająca lokal, nawet ten przeznaczony na cel prowadzenia działalności gospodarczej, nie musi odprowadzać w związku z tym żadnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Umowa użyczenia lokalu pod działalność gospodarczą może wiązać się z podatkiem dochodowym z perspektywy biorącego do używania, który prowadząc działalność w takim lokalu, ma prawo zaliczyć swoje wydatki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości do kosztów podatkowych.

Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy użyczenie lokalu na działalność dokładnie określa, jakie opłaty i w jakiej wysokości ponosi biorący. Poza tym biorący do używania ma obowiązek uregulowania podatku dochodowego z tytułu tej czynności.

Powinien w tym celu ustalić swój przychód z tytułu korzystania z użyczonego lokalu – będzie to równowartość czynszu, jaki musiałby uiścić, gdyby korzystał z lokalu na zasadach najmu. Od tej kwoty biorący musi odprowadzić podatek dochodowy.

Opisane zasady znajdują zastosowanie w przypadku osób, które nie należą do pierwszej ani drugiej grupy podatkowej.

Te są bowiem zwolnione od podatku dochodowego. Jeśli więc umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny została zawarta pomiędzy osobami należącymi do I lub II grupy podatkowej, nie powstaje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od tej czynności. 

Przypomnijmy, że do I grupy podatkowej zaliczamy:

 • małżonka,
 • zstępnych,
 • wstępnych,
 • pasierbów,
 • zięcia,
 • synową,
 • rodzeństwo,
 • ojczyma,
 • macochę
 • i teściów.

Z kolei do II grupy podatkowej zaliczamy:

 • zstępnych rodzeństwa,
 • rodzeństwo rodziców,
 • zstępnych i małżonka pasierbów,
 • małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków,
 • małżonków rodzeństwa małżonków
 • i małżonków innych zstępnych. 

Do czego potrzebna jest umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny?

Skoro umowa użyczenia uznawana jest za ważną nawet w formie ustnej, a osoby z pierwszej i drugiej grupy podatkowej (członkowie rodziny) nie są objęci obowiązkiem podatkowym, to po co sporządzać taki dokument w formie pisemnej?

Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny będzie niezbędna, kiedy przedsiębiorca zechce złożyć wniosek o wpis do CEIDG.

Aby zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osoba prowadząca działalność gospodarczą musi podać we wniosku swój adres zamieszkania, adres do doręczeń i adresy, pod którymi wykonywana jest działalność.

Co więcej, wraz z wnioskiem o wpis przedsiębiorca powinien złożyć także oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy zamieścił w druku.

Jeśli nie jest on właścicielem danego lokalu, musi posiadać inny stosowny dokument, który potwierdza tytuł prawny do nieruchomości – w tym przypadku umowę użyczenia. 

W przypadku braku takiego dokumentu przedsiębiorca może zostać wezwany do dokonania zmiany wpisu lub do okazania dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości.

Ma na to 7 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli nie dopełni obowiązku w wyznaczonym czasie, grozi mu usunięcie wpisu z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej.

Co powinna zawierać umowa użyczenia lokalu pod działalność gospodarczą?

Chociaż Kodeks cywilny nie określa jednego, obowiązującego wzoru umowy użyczenia lokalu, to dokument tego typu musi zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • określenie stron umowy: imię i nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, a w przypadku osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą: nazwa firmy i numer NIP, 
 • opis przedmiotu umowy: adres, powierzchnia, liczba pomieszczeń lokalu,
 • opis stanu technicznego i oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu umowy,
 • określenie czasu trwania umowy – oznaczony lub nieoznaczony,
 • określenie kosztów użyczenia – umowa użyczenia jest nieodpłatna, dlatego użyczający nie otrzyma za nią wynagrodzenia, jednak dokument powinien odnosić się do kosztów związanych z opłatami eksploatacyjnymi, 
 • opcjonalnie określenie warunków rozwiązania umowy,
 • podpisy stron. 

W sporządzeniu takiego dokumentu pomocny będzie wzór umowy użyczenia lokalu pod działalność gospodarczą gotowy do wypełnienia, wydrukowania i podpisania przez strony umowy. 

Podobne:

4.6/5 - (9 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl