Wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu WZÓR

Jak napisać wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu? Zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego to częsta praktyka nieuczciwych najemców. Język prawny określa taką sytuację mianem bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego.

Co w takiej sytuacji może zrobić właściciel nieruchomości? Jak sporządzić takie wezwanie?

Wstęp

wezwanie-do-opuszczenia-bezumownie-zajmowanego-lokalu-wzor-pdf-docAby wezwanie było skuteczne i spełniło wszystkie formalne wymogi, w jego treści powinno znaleźć się kilka niezbędnych zapisów. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, który pobierzesz poniżej:

Wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu wzór

wezwanie-do-opuszczenia-bezumownie-zajmowanego-lokalu-wzor-pdf-doc

Wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu wzór

Kiedy mówimy o bezumownym zajmowaniu lokalu?

Bezumowne korzystanie z nieruchomości (czyli bez tytułu prawnego) to sytuacja, w której ktoś zajmuje lokal bez odpowiedniego tytułu prawnego.

Takie okoliczności mogą wynikać z:

 • samowolnego zajęcia lokalu, który przez dłuższy czas pozostaje niezamieszkany i pozbawiony opieki właściciela, osoba trzecia po prostu zajmuje mieszkanie bez zgody i wiedzy osób dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości,
 • wygaśnięcia tytułu prawnego lub rozwiązania umowy, która uprawniała do korzystania z lokalu, będzie to na przykład wygaśnięcie umowy najmu po upływie okresu, na jaki została zawarta lub rozwiązanie jej z powodu zaległości czynszowych,
 • braku wykonania przez komornika orzeczenia sądu w sprawie przymusowego opróżnienia lokalu, czyli wyroku eksmisyjnego – powodem może być zawieszenie wykonania wyroku ze względu na poszukiwania lokalu socjalnego (zastępczego) lub trwający okres ochronny (od 1. listopada do 31. marca),
 • faktu nieuregulowania stanu prawnego lokalu po śmierci dotychczasowego lokatora – dotyczy najczęściej członków rodziny zmarłego, które zamieszkiwały z nim w danym lokalu,
 • opuszczenia mieszkania przez eks.

Niestety dość często zdarza się, że najemca nie chce opuścić lokalu, warto więc wspomnieć, że za bezumowne korzystanie z nieruchomości można zażądać odszkodowania za 3 lata wstecz od momentu wniesienia pozwu.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Właściciel bezumownie zajmowanego lokalu może żądać od niechcianego lokatora wypłaty odszkodowania. O tym, ile wynosi odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, czytamy w artykule 18. ustawy o ochronie praw lokatorów:

1. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego.

3. Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

Co oznacza to w praktyce? Osoby, które nie mają prawa do lokalu zamiennego albo socjalnego, powinny wypłacać właścicielowi nieruchomości odszkodowanie w kwocie potencjalnego czynszu.

Potencjalny czynsz to taki, jaki wynajmujący mógłby uzyskać, gdyby wynajmował lokal innym osobom – jaki można uzyskać na rynku, wynajmując lokal o podobnych cechach.

Natomiast osoby, które uzyskały prawo do lokalu socjalnego/zastępczego, ale jeszcze nie zostały do niego przeniesione, powinny wypłacać właścicielowi nieruchomości odszkodowanie w wysokości czynszu, jaki musiałyby płacić, gdyby ich umowa najmu nie wygasła.

Jak pozbyć się z mieszkania niechcianego lokatora?

Wielu właścicieli wynajmowanych nieruchomości poszukuje niekiedy informacji o tym, jak pozbyć się niechcianego lokatora. Umowa najmu lokalu na czas oznaczony może wygasnąć po upływie okresu, na jaki została zawarta.

Z kolei umowa najmu na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron umowy z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy najmu musi przyjmować formę pisemną, pod rygorem nieważności.

Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu lokator powinien opuścić mieszkanie, jednak nie zawsze tak się dzieje.

Formalny nakaz opuszczenia wezwanie do opuszczenia lokalu może wydać jedynie sąd. Oznacza to, że konieczne jest rozpoczęcie postępowania prowadzącego do eksmisji. Pozew o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu właściciel nieruchomości składa w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lokatora (pozwanego).

Pozew powinien wskazywać wartość sporu, czyli kwotę odpowiadającą czynszowi najmu za okres trzech miesięcy. Opłata sądowa od pozwu o eksmisję wynosi 200 zł. Jeśli sąd wyda prawomocny wyrok w sprawie, eksmisję lokatora przeprowadzi już komornik.

Jednak zanim właściciel mieszkania złoży do sądu pozew o opróżnienie lokalu, powinien samodzielnie wezwać lokatora do opuszczenia jego nieruchomości. Może wypełnić w tym celu przygotowany przez nas wzór wezwania do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu.

Z takim pismem wynajmujący ma prawo wystąpić w momencie, kiedy po upływie okresu wypowiedzenia lokator nie opróżnił mieszkania ze swoich rzeczy. Dokument ma przypominać najemcy, że zawarta wcześniej umowa już nie obowiązuje.

Wezwanie do opuszczenia lokalu powinno wskazywać także konkretny termin opróżnienia lokalu mieszkalnego wraz z ostrzeżeniem o skierowaniu sprawy na drogę sądową w przypadku braku spełnienia żądania.

Jak sporządzić wezwanie do opuszczenia mieszkania?

Formalne wezwanie niechcianego lokatora do opuszczenia mieszkania po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu jest rozwiązaniem, które często pozwala wynajmującemu uniknąć kierowania sprawy na drogę sądową.

Wezwanie musi przyjmować jednak formę pisemną i musi zostać skutecznie doręczone najemcy. Oznacza to, że należy wręczyć mu je osobiście lub za pośrednictwem poczty – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Wynajmujący powinien zachować też dowód odebrania takiego pisma przez lokatora.

W celu sporządzenia pisemnego żądania opróżnienia mieszkania warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wezwania do opuszczenia bezprawnie zajmowanego lokalu.

Pismo należy uzupełnić jedynie następującymi danymi:

 • data i miejsce,
 • dane wynajmującego,
 • dane lokatora,
 • oznaczenie umowy najmu, która wygasła lub została wypowiedziana,
 • wskazanie terminu opróżnienia lokalu mieszkalnego (np. nie później niż w terminie 7 dni),
 • wystosowanie żądania: (np. proszę o wydanie mi lokalu mieszkalnego, lub żądam opuszczenia i opróżnienia lokalu w terminie ……. dni.)
 • ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Warto pamiętać, że kopię takiego wezwania właściciel nieruchomości musi dołączyć do ewentualnego pozwu sądowego w sprawie o eksmisję. Jeśli najemca nie chce opuścić zajmowanego lokalu – pisemne wezwanie do opuszczenia lokalu stanowi bowiem dowód na podjęcie próby pozasądowego rozwiązania sprawy.

Przygotowany przez nas wzór wezwania do opuszczenia lokalu który znajduje się u góry, jest zapisany w formacie PDF i DOC co oznacza że jest w pełni edytowalny!

Podobne:

4.7/5 - (11 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl