Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego? Umowa najmu okazjonalnego to szczególny rodzaj umowy najmu, regulowanej przez zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz przez przepisy Kodeksu cywilnego. Szczególne są również warunki rozwiązania takiej umowy, którą można wypowiedzieć lub rozwiązać za porozumieniem stron. 

Wstęp

wypowiedzenie-umowy-najmu-okazjonalnego-wzor-pdf-docJak napisać takie wypowiedzenie, aby było nie tylko skuteczne, ale i zgodne z prawem? W dokumencie muszą znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje umożliwiające spełnienie wymogów formalnych. Dla ułatwienia przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia, który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego wzór

wypowiedzenie-umowy-najmu-okazjonalnego-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego wzór

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego to umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Taka umowa jest zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Ta ostatnia cecha umów najmu okazjonalnego sprawia, że w stosunku do nich zastosowanie znajdują regulacje dotyczące umów terminowych. 

Zgodnie z nimi, jeśli czas trwania najmu jest oznaczony, najemca i wynajmujący mogą wypowiedzieć najem jedynie w przypadkach określonych w umowie.

Oznacza to jednocześnie, że w umowie najmu okazjonalnego nie można zawrzeć postanowienia, które pozwalałoby wypowiedzieć taką umowę bez podania przyczyny. 

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego możliwe będzie jedynie w przypadkach wskazanych wprost w treści umowy lub w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

Wypowiedzenie najmu okazjonalnego na podstawie przepisów prawa

Wypowiedzenie najmu okazjonalnego możliwe jest w sytuacjach opisanych w ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

Zgodnie z tym aktem prawnym, przedterminowe rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego dopuszcza się w sytuacji, gdy:

 • najemca (w obliczu utraty możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym w oświadczeniu notarialnym, w którym poddał się dobrowolnej eksmisji i zobowiązał do opróżnienia lokalu w wyznaczonym terminie) nie wskaże – w ciągu 21 dni od dnia, w którym otrzymał stosowną informację – lokalu zastępczego, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (wynajmujący może wypowiedzieć mu umowę pisemnie, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu wypowiedzenia),
 • najemca, pomimo pisemnego upomnienia, używa lokalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub sprzeczny z umową, zaniedbuje swoje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania, wykracza w sposób rażący, lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu sprawiając, że korzystanie z innych lokali staje się uciążliwej,
 • najemca zalega z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela za co najmniej trzy pełne okresy płatności i został uprzedzony na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy z wyznaczeniem dodatkowego miesięcznego terminu zapłaty należności zaległych i bieżących, 
 • najemca wynajął, podnajął lub oddał do bezpłatnego używania lokal, bądź jego część bez pisemnej zgody właściciela. 

W każdym z tych przypadków wynajmujący może wypowiedzieć najem okazjonalny nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Najem okazjonalny wypowiedzenie z przyczyn określonych w umowie

Jeśli chodzi o najem okazjonalny, wypowiedzenie umowy może nastąpić także w przypadkach określonych umownie.

Kodeks cywilny nakazuje zawarcie w umowie najmu listy przyczyn wypowiedzenia pod rygorem niemożności skrócenia umowy najmu, ale nie określa szczegółowo, jakie przesłanki wypowiedzenia powinien opisywać dokument. Strony mają więc w tym zakresie pewną swobodę. 

Najczęściej w umowie najmu okazjonalnego pojawiają się przypadki podobne do tych określonych w ustawie, czyli związane z zaległościami czynszowymi czy zaniedbywaniem lokalu.

Dopuszczalne  jest także wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy przez najemcę, na przykład w przypadku pogorszenia jego sytuacji finansowej.  

Umowa najmu okazjonalnego może wskazywać również na tak zwane ważne powody wypowiedzenia umowy. Jest to jednak stosunkowo ryzykowne, bowiem stanowi uzasadnioną przyczynę sporów pomiędzy wynajmującym a najemcą. 

Dodatkowo umowa najmu okazjonalnego może określać okres wypowiedzenia umowy, a nawet wskazywać na fakt, że we wskazanych przypadkach umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. 

Jak napisać wypowiedzenie najmu okazjonalnego?

Wynajmujący lub najemca, którzy zastanawiają się, jak napisać wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego, mają możliwość skorzystania z przygotowanego przez nas – gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego. 

Dokument przyjmuje prawidłową dla pism tego typu formę i przewiduje zawarcie w wypowiedzeniu wszystkich niezbędnych informacji. Jak napisać wypowiedzenie najmu okazjonalnego?

Pismo musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane strony wypowiadającej umowę, 
 • dane strony, której umowa jest wypowiadana, 
 • podstawę prawną wypowiedzenia,
 • określenie przedmiotu najmu poprzez podanie jej adresu,
 • określenie terminu rozwiązania umowy,
 • uzasadnienie wypowiedzenia, 
 • podpis osoby wypowiadającej umowę. 

Warto pamiętać, że umowa najmu okazjonalnego może zostać rozwiązana także za porozumieniem stron.

Takie zakończenie stosunku prawnego dopuszczalne jest w dowolnym momencie i nie musi wiązać się z obowiązkiem zachowania okresu wypowiedzenia. 

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl