Umowa najmu instytucjonalnego WZÓR z omówieniem

Jak powinna wyglądać prawidłowa umowa najmu instytucjonalnego? generalnie wyróżnia się kilka rodzajów umowy najmu. Obok najmu okazjonalnego, najem instytucjonalny jest kolejną umową uregulowaną w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wiąże się on między innymi z ułatwieniem procesu eksmisji oraz ze zwiększeniem ochrony praw najemców. 

Wstęp

umowa-najmu-instytucjonalnego-wzor-pdf-doc-przykladAby umowa była zgodna z prawem i zabezpieczała interesy obu stron, w jej treści powinno znaleźć się kilka niezbędnych klauzul i zapisów. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej pełnoprawnej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu instytucjonalnego lokalu, który pobierzesz poniżej:

Umowa najmu instytucjonalnego wzór

umowa-najmu-instytucjonalnego-wzor-pdf-doc-przyklad

Umowa najmu instytucjonalnego wzór

Co oznacza umowa najmu instytucjonalnego?

Najem instytucjonalny został wprowadzony wraz z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Definicja umowy najmu instytucjonalnego znajduje się natomiast w ustawie o ochronie praw lokatorów z dnia 11 września 2017 roku. Zgodnie z nią:

Najmem instytucjonalnym jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokalu.

Umowa najmu instytucjonalnego musi być umową na czas określony, ale przepisy nie precyzują, jak długi powinien być ten czas. Najem instytucjonalny nigdy nie przekształca się jednak w umowę najmu na czas nieoznaczony.

Sama umowa powinna zaś zostać sporządzona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Do jej przygotowania warto wykorzystać więc przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu instytucjonalnego.

Zawiera on wszystkie niezbędne klauzule oraz elementy w umowie najmu instytucjonalnego, które powinny się tam znaleźć, takie choćby jak:

 • dane stron umowy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy, opis lokalu,
 • oświadczenie najemcy w formie załącznika do umowy,
 • oświadczenie wynajmującego o posiadania tytułu prawnego do lokalu,
 • zasady korzystania z lokalu,
 • informacje dotyczące wydania lokalu używanego najemcy,
 • itd.

Kto może zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego?

Jak czytamy w ustawie o ochronie praw lokatorów, umowa najmu może zostać zawarta przez “osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali”.

W praktyce oznacza to, że umowę tego typu mogą podpisać tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną z wynajmem mieszkań. Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność związaną z inną branżą, to nie może skorzystać z takiej formy umowy wynajmu.

Warto jednak wiedzieć, że umowę najmu instytucjonalnego można podpisać także z osobą niebędącą właścicielem nieruchomości. 

Co daje umowa najmu instytucjonalnego?

Najważniejszą cechą najmu instytucjonalnego lokalu są uprawnienia wynajmującego do szybszego i łatwiejszego wyeksmitowania z mieszkania lokatora, który zalega z czynszem i innymi opłatami lub nie chce opróżnić lokalu po rozwiązaniu umowy najmu.

Do umowy najmu należy dołączyć bowiem oświadczenie najemcy sporządzone w formie aktu notarialnego, w którym najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym przez wynajmującego. 

Jeśli po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy lokator nie chce opuścić mieszkania, wynajmujący może wystosować pisemne żądanie opuszczenia lokalu i wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z oświadczeniem najemcy.

Później właściciel lokalu ma możliwość wystąpienia do komornika z wnioskiem o przeprowadzenie czynności egzekucyjnych.

Warto podkreślić, że wynajmujący, przekazując najemcy żądanie opróżnienia lokalu nie może wyznaczyć terminu krótszego niż 14 dni.

Wynika to z faktu, że zawierając umowę najmu, lokator nie jest zobowiązany do wskazania lokalu zastępczego na wypadek wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (inaczej jest w przypadku najmu okazjonalnego).

Ma natomiast obowiązek złożenia oświadczenia, w którym przyjmuje do wiadomości, że w takich okolicznościach nie przysługuje mu prawo do lokalu ani pomieszczenia socjalnego

Najem instytucjonalny wypowiedzenie przez wynajmującego

Wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego to jedna z przyczyn zakończenia stosunku najmu okazjonalnego. Najem tego typu może wygasnąć również wraz z upływem terminu, na który zawarto umowę. 

Wypowiedzenia umowy może dokonać zarówno wynajmujący,  jak i najemca.

Podstawę wypowiedzenia mogą stanowić przesłanki ujęte w samej umowie lub te, które wynikają z przepisów Kodeksu cywilnego. 

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu instytucjonalnego lokalu, kiedy:

 • najemca używa lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z zawartą umową,  
 • najemca zaniedbuje swoje obowiązki najemcy, doprowadza do powstania szkód w lokalu, 
 • najemca niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców,
 • najemca wykracza (w sposób uporczywy lub rażący) przeciwko porządkowi domowemu, co czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali,
 • najemca nie płaci czynszu, zalega z opłatami za używanie lokalu lub opłatami niezależnymi od wynajmującego (media) za co najmniej trzy pełne okresy płatności,
 • najemca wynajął, podnajął lub oddał do bezpłatnego używania lokal, lub jego część bez pisemnej zgody właściciela nieruchomości. 

Jeżeli wynajmujący zamierza wypowiedzieć umowę najemcy z takich przyczyn, powinien wcześniej wystosować pisemne wezwanie najemcy do zaniechania nieprawidłowych działań.

Dopiero kiedy takie pismo nie przyniesie skutku, może skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy. 

Wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego przez najemcę

Również najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu instytucjonalnego, w sytuacji kiedy:

 • lokal ma wady, które uniemożliwiają jego używanie,
 • wady lokalu zagrażają życiu lub zdrowiu najemcy,
 • wynajmujący uniemożliwia najemcy korzystanie z lokalu zgodnie z przeznaczeniem tego lokalu (dla celów mieszkalnych).

W takich okolicznościach najemca powinien wezwać wynajmującego do usunięcia wad lub do zaniechania uniemożliwiania mu korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, a następnie wyznaczyć wynajmującemu co najmniej 30-dniowy termin na usunięcie wad lub na zaniechanie uniemożliwiania mu korzystania z lokalu dla celów mieszkalnych.

Dopiero po upływie tego terminu najemca może wypowiedzieć umowę. 

Dodatkowo najemca ma prawo wypowiedzenia umowy najmu instytucjonalnego z przyczyn ważnych, związanych ze zmianą jego sytuacji życiowej, na przykład w obliczu ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie pracy lub w przypadku śmierci członka rodziny, która ma wpływ na jego sytuację finansową. 

Wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego powinno przyjmować formę pisemną. Musi zawierać również uzasadnienie wypowiedzenia.

Jeśli wypowiedzenie sporządzane jest przez wynajmującego, a lokator nie chce opuścić mieszkania, należy wystosować pisemne żądanie zwolnienia mieszkania, w którym właściciel lokalu zawrze takie dane, jak:

 • wskazanie osób, których dotyczy umowa,
 • określenie przedmiotu umowy oraz powodu jej rozwiązania,
 • wskazanie terminu opuszczenia lokalu.

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl