Aneks do umowy najmu Podwyżka czynszu WZÓR

Jak napisać aneks do umowy najmu o podwyżce czynszu? Aneks dotyczący podwyższenia czynszu to jeden z najczęściej sporządzanych aneksów do umowy najmu lokalu. Taki dokument może modyfikować warunki oryginalnej umowy niezależnie od tego, czy została ona zawarta na czas oznaczony, czy nieoznaczony.

Wprowadzenie

Jeśli właściciel nieruchomości chce zmienić wysokość czynszu, musi wcześniej sporządzić specjalny aneks, w którym w porozumieniu z najemcą obaj zgodzą się na podwyższenie czynszu. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego aneksu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu do umowy najmu, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy najmu Podwyżka czynszu wzór

aneks-do-umowy-najmu-podwyzka-czynszu-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy najmu Podwyżka czynszu wzór

Czym jest aneks do umowy?

Długi czas trwania umów oraz wynikłe w trakcie ich obowiązywania okoliczności mogą wymagać wprowadzania pewnych zmian do postanowień kontraktu zawartego przez strony.

Takich zmian można dokonywać poprzez aneksowanie umowy, zmieniając postanowienia umowy najmu. Aneks to pismo, które pozwala usuwać, modyfikować i dodawać nowe zapisy do istniejącej umowy.

Należy zawierać go w takiej formie, jaka została ustalona przez strony. W przeciwnym razie nie będzie on prawnie obowiązujący. 

W przypadku umów najmu aneks do umowy może dotyczyć:

 • zmiany właściciela,
 • przedłużenia czasu trwania umowy,
 • zmiany wysokości czynszu, itd. 

Warto pamiętać, że aneksowanie to forma końcowa porozumienia. Takiego dokumentu nie może sporządzić jedna ze stron bez zgody drugiej. Pismo musi zawierać podpisy wynajmującego jak i najemcy.

Później aneks dołączany jest do umowy najmu jako jej nieodłączny element. 

Jak sporządzić aneks do umowy podwyższający wysokość czynszu?

Aneks do umowy najmu zmiana czynszu musi zawierać kilka niezbędnych elementów. Wymieniamy wśród nich:

 • określenie miejsca i daty zawarcia umowy,
 • określenie stron umowy, czyli najemcy i wynajmującego,
 • określenie przedmiotu najmu, czyli opis lokalu oraz wskazanie jego adresu,
 • opis wprowadzanych zmian,
 • wskazanie terminu obowiązywania zmian,
 • podpisy stron.

Aneks do umowy najmu podwyżka czynszu powinien przytaczać zapisy dotyczące wysokości czynszu i w jasny, precyzyjny sposób wskazywać, w jaki sposób ulegają one zmianie. Takich modyfikacji dokonuje się w formie:

Określoną w  § … pkt. … treść: „X”, strony zastępują treścią: „Y”.

Dokument sporządza się w takiej samej liczbie, jak ilość egzemplarzy umowy najmu. Każdy z nich należy dołączyć do oryginalnego kontraktu zawartego przez strony. 

Aneks o podwyżce czynszu przy umowie najmu lokalu użytkowego

Przy umowie najmu lokalu użytkowego zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego (więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego).

Jest to czynność jednostronna – właściciel nieruchomości nie potrzebuje zgody najemcy. Jeśli ten przyjmie podwyżkę czynszu, należy sporządzić aneks do umowy najmu lokalu użytkowego zmiana czynszu.

Natomiast w przypadku, kiedy jej nie zaakceptuje, umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia (okres wypowiedzenia umowy najmu reguluje art. 673. Kodeksu cywilnego)

Przy najmie lokalu użytkowego najemca nie jest chroniony przed zmianami wysokości czynszu przez żadne przepisy. Wynajmujący może podwyższać czynsz w sposób dowolny – o dowolną kwotę i z nieograniczoną częstotliwością (więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Podwyższenie czynszu najmu w mieszkaniu ).

*Limity podwyżek czynszu znajdują się w Ustawie o ochronie praw lokatorów (Art. 8a)

Jedyny przepis, jakiego musi przestrzegać, dotyczy zachowania miesięcznego terminu wypowiedzenia. Poza tym, wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu musi dokonać na piśmie. Najemca jest w tym przypadku bezbronny.

Jeśli nie chce zaakceptować podwyżki, może jedynie wypowiedzieć umowę najmu i znaleźć inne mieszkanie. 

Tylko odpowiednio skonstruowana umowa najmu lokalu użytkowego może zabezpieczyć lokatora przed swobodnym podwyższeniem czynszu przez wynajmującego.

Jej zapisy dają prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie wysokości podwyżek, ich częstotliwości czy innych warunków zmiany wysokości czynszu.

Mogą na przykład obligować właściciela nieruchomości do negocjowania takich zmian z najemcą przed wprowadzeniem ich w życie. 

Aneks podwyższający wysokość czynszu przy najmie lokalu mieszkalnego

Aneks do umowy najmu mieszkania podwyżka czynszu nie będzie już dokumentem sporządzanym przez wynajmującego w pełni swobodnie.

W tym przypadku zastosowanie znajdują bowiem przepisy ustawy o ochronie lokatorów, która mówi o tym, że:

“1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

 1. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.
 2. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

4. Podwyżka, w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.”

Oznacza to, że aneks o podwyższenie czynszu właściciel lokalu mieszkalnego może sporządzić w określonych przypadkach oraz z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących wysokości podwyżki. Co więcej, takiego podwyższenia kwoty czynszu może dokonać maksymalnie dwa razy w roku, czyli co 6 miesięcy. 

Uzasadnienie podwyżki czynszu

Najemca lokalu mieszkalnego może żądać od wynajmującego pisemnego uzasadnienia podwyżki czynszu jeśli nie zgadza się z podwyżką czynszu.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw lokatorów, uzasadnienie to ma prawo wiązać się jedynie z podwyższeniem czynszu lub innych opłat za używanie lokalu.

Jeśli lokator uzna uzasadnienie za bezzasadne, może skierować sprawę do sądu i doprowadzić w ten sposób do unieważnienia podwyżki czynszu lub jej obniżenia. 

Warto odróżnić także aneksowanie podwyżki czynszu z kwestią waloryzacji kwoty czynszu. Jeśli umowa najmu mieszkania zawiera tak zwaną klauzulę waloryzacyjną, wysokość czynszu najmu może być podwyższana automatycznie o wybrany wskaźnik, najczęściej o wskaźnik inflacji.

Co więcej, waloryzacja ma prawo odbywać się niezależnie od podwyżek czynszu wprowadzanych przez właściciela lokalu. Jeżeli umowa najmu nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej, waloryzacja czynszu jest niemożliwa.

Klauzulę tę można wprowadzić jednak do umowy po jej zawarciu – za pomocą odpowiedniego aneksu. 

Podobne:

4.8/5 - (6 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl