Wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie WZÓR

Jak napisać wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie? Niepłacący czynszu najemca to duży problem dla właściciela lokalu. Jeśli lokator nie reaguje na pisemne wezwania do zapłaty czynszu, wynajmujący może doprowadzić do jego eksmisji, ale nie jest to jednoznaczne z wezwaniem do uregulowania zaległego czynszu za mieszkanie.

Wstęp

wezwanie-do-zaplaty-czynszu-za-mieszkanie-wzor-pdf-docJak postępować, kiedy mamy do czynienia z tak kłopotliwym najemcą? Jak powinno wyglądać zgodne z prawem dochodzenie zaległego czynszu? W przypadku niepłacącego najemcy należy wystosować do niego wezwanie do zapłaty, w którym nakłonimy najemcę do zapłaty zaległego czynszu, ostrzegając go przy tym o poważnych konsekwencjach prawnych, jeśli nie wpłaci zaległego czynszu w wyznaczonym terminie.

ważneAby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, który pobierzesz poniżej:

Wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie wzór

wezwanie-do-zaplaty-czynszu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie wzór

Czym jest wezwanie do zapłaty czynszu?

Wezwanie do zapłaty czynszu to pismo, stanowiące oficjalne żądanie uregulowania należności czynszowych przez najemcę. Należy skierować je do właściwej osoby, czyli do najemcy, a w przypadku małżeństwa do obojga lokatorów.

Co ważne, pismo tego typu można adresować również do każdej innej osoby pełnoletniej, która zajmuje mieszkanie na stałe. Mówi o tym artykuł 688. Kodeksu cywilnego, w którym czytamy:

Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Jak sporządzić wezwanie do zapłaty czynszu?

Wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie to inaczej wezwanie dłużnika do zapłaty należności. Pismo tego typu musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane dłużnika,
 • wskazanie okresu, za jaki zalega on z płatnością,
 • wskazanie kwoty zaległości wraz z odsetkami ustawowymi,
 • wskazanie terminu zapłaty zaległego czynszu wraz z odsetkami,
 • wskazanie numeru rachunku bankowego do wpłaty.

Wezwanie do zapłaty najemcy można przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub wręczyć osobiście, jednak żądając przy tym potwierdzenia doręczenia pisma na osobnej kopii.

Co robić, kiedy najemca odmawia zapłaty i ignoruje wezwania?

Jeśli pisemne wezwanie do zapłaty za wynajem mieszkania nie przynosi pożądanego rezultatu, właściciel nieruchomości powinien skierować sprawę do sądu. Najłatwiej będzie wystosować pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Jeśli wartość zaległości czynszowych nie przekracza 10 000 zł, sąd powinien poprowadzić sprawę w trybie uproszczonym.

W takim przypadku wystarczy jedynie wypełnić specjalny formularz i uiścić opłatę sądową, zależną od wysokości dochodzonej kwoty zaległości, czyli:

 • 30 zł dla kwot do 2 000 zł,
 • 100 zł dla kwot od 2 000 do 5 000 zł,
 • 250 zł dla kwot od 5 000 do 7 500 zł,
 • 300 zł dla kwot powyżej 7 500 zł.

Do pozwu dołącza się również dowód potwierdzający posiadanie prawa własności lokalu, dowód istnienia stosunku najmu (umowa) oraz dowód próby pozasądowego rozwiązania sporu, czyli wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru.

Eksmisja niepłacącego czynszu lokatora

Każda umowa najmu przewiduje możliwość wypowiedzenia jej w przypadkach, w których najemca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wypowiedzenie umowy najmu musi przyjmować formę pisemną, pod rygorem nieważności, a także określać przyczynę wypowiedzenia.

Aby właściciel lokalu mógł, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, dokonać skutecznego wypowiedzenia umowy najmu lokatorowi, który nie płaci czynszu, spełnione muszą zostać trzy warunki.

Konieczne jest zatem:

 • pozostawanie przez lokatora w zwłoce z zapłatą czynszu przez trzy pełne okresy płatności (na przykład przez trzy miesiące, jeśli termin zapłaty czynszu przypada co miesiąc),
 • skierowanie do lokatora pisma, jakim jest oświadczenia o zamiarze wypowiedzenia umowy,
 • wyznaczenie lokatorowi dodatkowego, miesięcznego terminu do spłaty zaległości, czyli pisemne wezwanie do zapłaty zaległego czynszu za mieszkanie.

Jeśli najemca zignoruje wszystkie pisma i odmówi opróżnienia mieszkania, wynajmujący powinien rozpocząć postępowanie prowadzące do eksmisji.

Musi złożyć w tym celu pozew o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (czyli ze względu na lokalizację mieszkania).

W pozwie tym należy podać wartość sporu, czyli kwotę odpowiadającą czynszowi najmu za okres trzech miesięcy z uwzględnieniem należnych odsetek ustawowych.

Warto pamiętać, że pozew o eksmisję lokatora to nie to samo, co wezwanie do zapłaty za czynsz. Nakaz eksmisji nie jest jednoznaczny z nakazem spłaty zaległości, dlatego jeśli lokator nie ureguluje kwoty zaległego czynszu, to właściciel mieszkania musi złożyć do sądu osobny pozew.

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, najemca będzie miał dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu, a po upływie tego czasu wyrok stanie się prawomocny. Wynajmujący może wtedy wystąpić do sądu o nadanie mu klauzuli wykonawczości i udać się do komornika, aby ten zajął się egzekucją wyroku.

W sytuacji, kiedy najemca nie będzie w stanie spłacić należności, komornik ma prawo wziąć w zastaw jego rzeczy wniesione do wynajmowanego lokalu (o ile nie są to przedmioty niezbędne do pracy, nauki, wykonywania praktyk religijnych lub życia codziennego).

Warto pamiętać, że przedawnienie roszczeń czynszowych następuje po trzech latach, niezależnie od tego, czy lokator dalej zamieszkuje w mieszkaniu, czy już utracił do niego prawa (rozwiązanie umowy).

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl