Wzór pisma o usunięcie usterki przez DEWELOPERA

Jak napisać wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji? Usterki budowlane są często niestety powodem sporów sądowych.

Przed złożeniem pozwu do sądu inwestor zobowiązany jest jednak spróbować załatwić sprawę polubownie, wzywając wykonawcę/dewelopera do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości.

Wstęp

wzor-pisma-o-usuniecie-usterki-pdf-doc-przykladSprawdź jakie usterki obejmuje ustawowa rękojmia i czym różni się od umownej gwarancji. Dowiedz się jak przygotować pismo do dewelopera o usunięcie usterek i pobierz gotowy, fachowo przygotowany wzór wezwania:

Wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji wzór

wzor-pisma-o-usuniecie-usterki-pdf-doc-przyklad

Wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji wzór

Jak napisać wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji?

Wezwanie powinno zawierać szczegółowy opis stwierdzonych usterek, w obiekcie budowlanym mogą zostać ujawnione takie wady jak:

  • wady prawne
  • wady fizyczne
  • wady trwałe
  • wady podstępnie zatajone przez wykonawcę.

lista-usterekNa wady fizyczne składa się m.in. bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania oraz odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, ochrona środowiska, ochrona przed hałasem i drganiami, oszczędność energii i właściwa izolacja cieplna przegród.

Wady prawne występują, gdy do budowy wykorzystano materiały lub urządzenia stanowiące własność osoby trzeciej, lub kiedy wykonawca użył materiałów, urządzeń i przyborów niedopuszczonych do obrotu w budownictwie.

Zgłoszenie rękojmi do dewelopera może objąć również wady trwałe, czyli wady fizyczne budynku, które pozwalają na jego użytkowanie, a ich usunięcie wiąże się z nadmiernymi kosztami.

Najtrudniejsze do wykrycia są wady specjalnie ukryte przez wykonawcę – wykonanie prac niezgodne z przepisami techniczno-budowlanymi lub zamontowanie w obiekcie materiałów niedopuszczonych do obrotu w budownictwie.

Wady podstępnie zatajone mogą ujawnić się dopiero podczas użytkowania obiektu, niekiedy nawet po wielu latach od odebrania budynku.

Ile wynosi rękojmia dewelopera?

termin-rekojmiZgodnie z regulacją art. 568 kodeksu cywilnego termin rękojmi za wady fizyczne nieruchomości wynosi pięć lat.

Przy czym roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Z uwagi na powyższe inwestor powinien pamiętać, by zauważoną wadę zgłosić w odpowiednim terminie – przed upływem roku od daty jej zauważenia, w przeciwnym razie nawet jeśli termin rękojmi jeszcze nie upłynął, naraża się on na możliwość utraty prawa skorzystania z przysługujących mu roszczeń.

Ujawnienie wad ukrytych nie zawsze jest możliwe w dacie odbioru nieruchomości, dlatego utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez inwestora (zamawiającego) lub zawiadomienia wykonawcy o wadzie jeśli wada została umyślnie zatajona przez wykonawcę.

Dodać należy, że zgłoszenie usterki do dewelopera może mieć miejsce również po upływie ustawowej rękojmi, jeżeli w umowie o roboty budowlane strony ustaliły dłuższy termin gwarancji np. lat 10.

Zatem jeśli ustawowy termin rękojmi upłynął, warto sięgnąć do zapisów umowy celem sprawdzenia, czy gwarancja nie została przedłużona wolą stron.

Jak zmotywować dewelopera do usunięcia wady?

wazneWezwanie do usunięcia wad przez dewelopera obejmować powinno opis ujawnionych nieprawidłowości, termin do ich usunięcia oraz ewentualnie inne roszczenia inwestora.

W tym miejscu wyjaśnić trzeba, że kompletny i wolny od wad obiekt budowlany powinien nadawać się do użytku. Jeśli nie zostanie prawidłowo wykonany lub posiada wady prawne, inwestor może odmówić przyjęcia odbioru budynku, zachowując uprawnienia do odszkodowania.

Nabywca mieszkania od dewelopera może również wyznaczyć mu dodatkowy termin do usunięcia wad, po którego upływie będzie mógł odstąpić od umowy, zlecić zastępcze usunięcie wad, żądać obniżenia ceny lub naprawienia szkody z tytułu pożytków inwestora z obiektu będącego przedmiotem umowy czy najmu pomieszczeń w zakresie zwłoki.

W wielu przypadkach po otrzymaniu wezwania i zestawienie wad – deweloper pozostaje bierny, dlatego od samego początku warto właściwie zająć się sprawą.

Znaczenie mieć będzie użycie odpowiednich argumentów oraz właściwe przedstawienie roszczeń i powołanie się na konkretne przepisy prawne. Pomocnym może okazać się fachowo przygotowany wzór pisma o usunięcie usterek budowlanych.

Zgłoszenie wady do dewelopera i co dalej?

jak-napisac-pismo-do-dewelopera-o-usuniecie-usterek-w-mieszkaniuPo przesłaniu zgłoszenia wady deweloper powinien podjąć kontakt z byłym klientem celem omówienia szczegółów ujawnienia i naprawy szkody. Jeśli jednak deweloper nie daje znaku życia, a co gorsza nie odbiera telefonów i nie odpowiada na maile, można założyć, że polubowne załatwienie sprawy nie będzie możliwe.

W takiej sytuacji warto zadbać o zgromadzenie odpowiednich dowodów na poparcie swoich roszczeń. Rozsądne jest zlecenie wykonania ekspertyzy biegłemu z zakresu budownictwa.

W kolejnym czasie – posiadając już właściwą opinię jeszcze raz można wezwać dewelopera do wykonania roszczenia z rękojmi pod groźbą skierowania sprawy do sądu.

I w tym przypadku po raz kolejny może zostać użyty przygotowany przez nas wzór pisma o usunięcie usterki.

Natomiast jeśli pomimo otrzymania kolejnego wezwania deweloper nadal nie podejmie kontaktu z inwestorem, ten powinien rozważyć zasadność złożenia pozwu, poddając wcześniej swoją sprawę analizie prawnej.

Podsumowanie

Deweloper za wady mieszkania odpowiada zawsze z tytułu rękojmi, mimo nawet, że umowa przedwstępna nie zawiera takich zapisów. Lokal mieszkalny kupowany od dewelopera na rynku pierwotnym, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z mocy prawa objęty jest 5-letnią rękojmią.

Zatem w trakcie 5 lat deweloper zobowiązany jest do usunięcia wad dzieła, czyli naprawy zgłaszanych przez nabywcę usterek.

Przy czym warto wspomnieć, że okres trwania rękojmi liczy się od momentu podpisania umowy przyrzeczonej (umowy przedwstępnej), przenoszącej własność na nabywcę nieruchomości.

W internecie pojawiają się czasem sprzeczne informacje, że czas rękojmi liczy się od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania – to jednak nie prawda.

Czas trwania rękojmi biegnie od dnia w którym inwestor i deweloper podpisali umowę przedwstępną zakupu mieszkania.

Jak napisać pismo do dewelopera o usunięcie usterki w mieszkaniu? w przypadku chęci usunięcia wad wzór pisma powinien skupiać się na wymienieniu ich wszystkich i możliwie dokładnym opisaniu każdej z usterek.

Pismo takie warto zacząć od zdania:

„Wzywam do usunięcia wad dzieła zgodnie z art. ……. kodeksu cywilnego……..”

Dalej w piśmie warto zamieścić co najmniej:

  • dane właściciela mieszkania,
  • dane nieruchomości (nr. lokalu, itd.),
  • datę zakupu i datę odbioru lokalu,
  • wezwanie do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma,
  • przytoczenie jakie uprawnienie przysługuje zamawiającemu mieszkanie,
  • uzasadnienie wezwania.

Warto też zaznaczyć, że usterka nie jest spowodowana użytkowaniem mieszkania przez nabywcę.

Przepisy, które warto znać:

Art. 636. – Sposób wykonywania dzieła – Kodeks cywilny

§ 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

Podobne:

4.7/5 - (7 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl