Pełnomocnictwo dla architekta WZÓR

Jak napisać pełnomocnictwo dla architekta? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, czynności prawne w ramach procesu budowlanego mogą być dokonywane przez pełnomocnika.

Wygodnym rozwiązaniem dla inwestora jest więc umocowanie do działania w jego imieniu architekta, który po wykonaniu projektu może zgłosić się do urzędu, aby dopełnić formalności w celu uzyskania pozwolenia na budowę, a później również je odebrać.

Wstęp

pelnomocnictwo-dla-architekta-wzor-pdf-docJak sporządzić pełnomocnictwo dla architekta, aby było ono honorowane w każdym urzędzie, gminie, bądź innym organie administracji państwowej? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pełnomocnictwa dla architekta, który pobierzesz poniżej:

Pełnomocnictwo dla architekta wzór

pelnomocnictwo-dla-architekta-wzor-pdf-doc

Pełnomocnictwo dla architekta wzór

Komu można udzielić pełnomocnictwa budowlanego?

Według zasady wyrażonej w art. 95 i 96 Kodeksu cywilnego, wszystkie czynności prawne, w tym czynności konieczne do dokonania przez inwestora w ramach procesu budowlanego, mogą być dokonywane również przez jego pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo to umocowanie do działania w imieniu mocodawcy, które opiera się na oświadczeniu reprezentowanego. Pełnomocnikiem – zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego – może być każda osoba fizyczna pełnoletnia mająca zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnikiem nie może być zatem osoba prawna lub jednostka organizacyjna (biuro architektoniczne), ale może być nim sam architekt. Poza tym, do załatwiania spraw budowlanych można upoważnić także członka rodziny lub dowolną inną osobę. 

Pełnomocnik może działać w imieniu mocodawcy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwa udzielonego ustnie do protokołu.

Warto wiedzieć również, że w sprawach mniejszej wagi w sytuacji, gdy zamiast inwestora występuje w postępowaniu członek jego najbliższej rodziny lub domownik oraz gdy nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia, organ administracji może nie żądać żadnego pełnomocnictwa. Nie będzie tak jednak w przypadku architekta, który nie jest jednocześnie członkiem rodziny inwestora.  

Rodzaje pełnomocnictw

Pełnomocnictwo budowlane powinno określać zakres pełnomocnictwa, czyli jego rodzaj. Wyróżnia się trzy rodzaje upoważnień:

 • ogólne,
 • rodzajowe,
 • szczególne. 

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje natomiast umocowanie do czynności określonego rodzaju i jest potrzebne także do dokonywania czynność przekraczających zakres zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności prawnej, której dotyczy umocowanie. 

Pełnomocnictwo szczególne obejmuje umocowanie do dokonania czynności konkretnie określonej w pełnomocnictwie, na przykład pełnomocnictwo do odbioru pozwolenia na budowę. 

W jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo dla architekta?

Zgodnie z treścią artykułu 33. kodeksu postępowania administracyjnego:

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Oznacza to, że do przygotowania upoważnienia można wykorzystać gotowy wzór pełnomocnictwa dla architekta, który wystarczy uzupełnić odpowiednimi danymi. 

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw związanych z budową udzielone architektowi powinno zostać dołączone do akt sprawy w oryginale lub w formie urzędowo poświadczonego odpisu. Urzędowe poświadczenie odpisu pełnomocnictwa to kopia, której zgodność potwierdzona została z oryginałem przez notariusza, adwokata czy radcę prawnego. 

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości przez architekta można złożyć w dowolnym momencie postępowania – i w dowolnym momencie można je wycofać – jednak najczęściej inwestor udziela takiego pełnomocnictwa w momencie, kiedy projekt budowlany jest gotowy do przedłożenia go w urzędzie. 

Pełnomocnictwo wygasa natomiast:

 • kiedy zostanie odwołane przez mocodawcę,
 • kiedy pełnomocnik zrzeka się pełnomocnictwa,
 • w przypadku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika,
 • kiedy upływa czas, na jaki udzielono pełnomocnictwa,
 • w momencie dokonania przez pełnomocnika czynności prawnej, do której został umocowany.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo dla architekta?

Obowiązuje ogólna zasada, że pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie, chyba że:

 • pełnomocnictwo zawiera umocowanie do dokonania czynności prawnej, dla której potrzebna jest forma szczególna (np. pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego),
 • ustawa wymaga określonej formy pełnomocnictwa (np. pełnomocnictwo ogólne powinno udzielone na piśmie pod rygorem nieważności).

W innych przypadkach pełnomocnictwo można sporządzić samodzielnie, zawierając w nim takie elementy jak:

 • data i miejscowość,
 • dane mocodawcy: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania,
 • dane pełnomocnika (takie same jak mocodawcy),
 • określenie zakresu pełnomocnictwa,
 • ewentualnie oznaczenie okresu obowiązywania pełnomocnictwa,
 • podpis mocodawcy.

Należy wiedzieć, że w razie wątpliwości, organ administracji publicznej może zażądać urzędowego poświadczenia podpisu mocodawcy. Jeżeli organ nie ma pewności co do tego, czy osoba udzielająca pełnomocnictwa złożyła na dokumencie własnoręczny podpis, ma prawo żądać takiego potwierdzenia.

Własnoręczność podpisu potwierdza notariusz albo wójt/burmistrz/prezydent miasta, gdy w danej miejscowości nie ma kancelarii notarialnej.

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl