Wzór umowy brukarskiej na ułożenie kostki brukowej [POBIERZ]

Jak powinien wyglądać wzór umowy brukarskiej na ułożenie kostki brukowej? Wiele osób zleca tego typu prace, korzystając z ustnej formy umowy. Ta, choć jest prawnie wiążąca, nie pozwala dochodzić swoich roszczeń w przypadku niezrealizowania postanowień umowy – nie pełni roli dowodowej.

Zlecając ułożenie kostki brukowej, warto więc zawrzeć umowę w formie pisemnej, aby dla bezpieczeństwa obu stron uregulować warunki współpracy na linii wykonawca-inwestor. 

Wstęp

umowa-na-ulozenie-kostki-brukowej-wzor-pdf-docPod uwagę możemy wziąć dwa rodzaje umów: umowę o dzieło lub umowę o roboty budowlane. To, na której korzystniej będzie nam bazować, zależy przede wszystkim od charakteru robót. Dobrze zatem znać charakter i możliwości zastosowania obu tych umów. Co powinna zawierać umowa na wykonanie kostki brukowej? aby ułatwić Ci jej sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy:

Umowa na ułożenie Kostki Brukowej wzór

umowa-na-ulozenie-kostki-brukowej-wzor-pdf-doc

Umowa na ułożenie Kostki Brukowej wzór

Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane

Umowa na ułożenie kostki brukowej może bazować na umowie o dzieło. Zgodnie z prawem, w ramach takiej umowy:

 • przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać oznaczone dzieło – ułożyć kostkę brukową,
 • zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy ustalone wynagrodzenie.

Umowa o dzieło to umowa rezultatu. Liczy się przede wszystkim osiągnięty wspólnie efekt, realny do zrealizowania. Konieczne jest wskazanie momentu rozpoczęcia prac i momentu ich zakończenia. 

Z kolei umowa o roboty budowlane to szczególny rodzaj umowy, doprecyzowany przez przepisy Kodeksu cywilnego. Zawierając umowę o roboty budowlane, wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, natomiast inwestor ma obowiązek:

 • przygotowania robót, w tym przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu,
 • odebrania gotowego obiektu,
 • zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

Umowa o roboty budowlane do pewnego stopnia przypomina umowę o dzieło, jednak jej warunki stawiają większy nacisk na sposób wykonania dzieła. 

Kiedy lepiej sprawdzi się umowa o dzieło, a kiedy umowa o roboty budowlane?

Umową na ułożenie kostki brukowej może być zarówno umowa o dzieło, jak i umowa o roboty budowlane. Strony mają w tym przypadku pełną dowolność wyboru, choć powinny sugerować się stopniem skomplikowania i rozległością prac. Pod uwagę należy wziąć też fakt, w jakim zakresie ocena realizowanego dzieła podlega wymogom zawartym w prawie budowlanym.

Umowa o roboty budowlane może być wzorem dla umowy brukarskiej, jeśli zakres prowadzonych prac jest rozległy, prace są skomplikowane i wzajemnie powiązane. Najczęściej taką wersję umowy wybiera się wtedy, kiedy ułożenie kostki brukowej stanowi element większej inwestycji.

Roboty budowlane wykonuje się wtedy w oparciu o projekt budowlany – sporządzony zgodnie z przepisami i zgodnie z nimi zatwierdzony. Nad realizacją prac czuwa natomiast osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, na przykład kierownik budowy. 

W wielu przypadkach zlecenie ułożenia kostki brukowej nie będzie jednak pracą rozległą i skomplikowaną. Najczęściej inwestor nie przygotowuje projektu ułożenia kostki i nie musi uzyskiwać żadnej zgody budowlanej, dlatego wystarczającą formą umowy brukarskiej jest umowa o dzieło. 

Niektórzy zastanawiają się również, czy umowa zlecenie na ułożenie kostki brukowej będzie dobrym rozwiązaniem. Warto pamiętać jednak, że jest to umowa „starannego wykonania”, a nie umowa rezultatu.

Oznacza to, że jej przedmiotem jest układanie kostki brukowej, a nie wykonanie konkretnego dzieła, np. podjazdu czy chodnika. Z założenia umowa zlecenia nie sprawdzi się więc w przypadku, kiedy inwestorowi zależy przede wszystkim na efekcie prac, a nie na samej czynności ich wykonywania. 

Jak sporządzić umowę brukarską?

Do sporządzenia prostej umowy na ułożenie kostki brukowej, bazującej na umowie o dzieło, warto wykorzystać przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór umowy brukarskiej, który pozwala zawrzeć w kontrakcie wszystkie istotne elementy współpracy na linii inwestor-wykonawca.

Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą zawrzeć w niej dowolne postanowienia, o ile ich treść lub cel nie sprzeciwiają się naturze stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 

Umowa brukarska, jak każda umowa, powinna określać strony kontraktu poprzez podanie:

 • imion,
 • nazwisk,
 • nazw firm,
 • adresów, 
 • numerów PESEL,
 • numerów NIP, 

…w zależności do tego, czy strony są osobami fizycznymi, czy prowadzą działalność gospodarczą.

Niezbędnym elementem umowy jest określenie jej przedmiotu, czyli dzieła wykonanego z kostki brukowej. Kontrakt powinien opisywać rezultat prac. Musi więc definiować zakres robót poprzez podanie powierzchni bruku w metrach kwadratowych. Warto zadbać, aby rezultat prac został opisany jak najdokładniej, dlatego w umowie można uwzględnić też:

 • rodzaj materiałów,
 • rodzaj technik budowlanych, które mają być stosowane w trakcie realizacji inwestycji. 

Konieczne jest też doprecyzowanie miejsca wykonania prac, w czym pomocne będzie nie tylko wskazanie adresu nieruchomości, ale także dołączenie szkicu/projektu, wskazującego miejsce i sposób ułożenia kostki względem zabudowań czy ogrodzenia

Ważnym elementem umowy jest wskazanie terminu realizacji dzieła poprzez podanie daty zakończenia prac. Kontrakt musi określać też ustalone wynagrodzenie:

 • kosztorysowe – na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów,
 • ryczałtowe – ustalone z góry, bez szczególnego uwzględnienia kosztów. 

Należy wskazać przy tym także sposób i termin płatności, a jeśli rozliczenie ma nastąpić przelewem, niezbędne jest również podanie w umowie numeru konta bankowego do płatności. Istotne może okazać się też ustalenie kwestii ponoszenia kosztów zakupu i transportu materiałów. 

Umowa na ułożenie kostki brukowej może odnosić się także do kwestii:

 • odbioru dzieła (termin),
 • odpowiedzialności wykonawcy za wady dzieła z tytułu rękojmi,
 • zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 
 • kar umownych,
 • możliwości odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. 

W przypadku, kiedy umowa o dzieło w niewystarczający sposób reguluje prawa i obowiązki stron, lepiej będzie zdecydować się na wzór umowy na roboty budowlane, który już w swojej podstawowej wersji odnosi się do przepisów Kodeksu cywilnego, wyliczając wszystkie prawa i obowiązki inwestora i wykonawcy. 

Podobne:

4.7/5 - (4 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl