Umowa na remont dachu i wykonanie dachu WZÓR

Jak napisać umowę na remont dachu lub wykonanie dachu? Umowa na remont dachu lub umowa na wykonanie nowego dachu to nic innego jak umowa o roboty budowlane. Ten rodzaj kontraktu pomiędzy stronami reguluje w głównej mierze Kodeks cywilny oraz niektóre ustawy.

Zarówno wykonawca, jak i inwestor mogą jednak wprowadzić między sobą dodatkowe ustalenia, o ile nie są one sprzeczne z wymienionymi podstawami prawnymi.

Wprowadzenie

umowa-na-remont-dachu-wzor-pdf-doc-przykladCo powinna zawierać ogólnie rozumiana umowa na prace dekarskie? W umowie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje spełniające wymogi formalne dla tego typu umów, aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy na remont i wykonanie dachu, które pobierzesz poniżej:

Umowa na remont dachu wzór

umowa-na-remont-dachu-wzor-pdf-doc-przyklad

Umowa na remont dachu wzór

Umowa na wykonanie dachu wzór

umowa-na-wykonanie-dachu-wzor-pdf-doc-przyklad

Umowa na wykonanie dachu wzór

Forma umowy na wykonanie dachu

Wiele umów o roboty budowlane zawieranych jest dzisiaj ustnie, w szczególności przez małe firmy i osoby prywatne. Tymczasem bardzo istotne jest zawieranie umów tego typu w formie pisemnej, dla celów dowodowych.

Umowa o wykonanie dachu lub o remont dachu zawiera bowiem wiele istotnych ustaleń, które regulują współpracę pomiędzy stronami.

Nie wystarczy również sporządzenie umowy na prace dekarskie w formie pisemnej, jeśli jej treść będzie ogólnikowa i lakoniczna.

Celem każdego dokumentu tego typu jest bowiem sprecyzowanie warunków współpracy i wzajemnych rozliczeń, tak aby oświadczenia składane sobie nawzajem nie sprawiały problemów interpretacyjnych.

Poza tym już sama reakcja wykonawcy lub inwestora na propozycję zawarcia umowy w formie pisemnej może powiedzieć nam wiele na temat takiego podmiotu – jeśli jest on niechętny, zawieranie umowy w formie ustnej może okazać się bardzo ryzykowne.

Co musi zawierać umowa na wykonanie dachu?

Umowa na wykonanie dachu to umowa o roboty budowlane, która należy do umów dokładnie sprecyzowanych przez przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego zapisami, a dokładnie z treścią artykułu 647:

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia

Oznacza to, że umowa na roboty budowlane to kontrakt, na podstawie którego dochodzi do realizacji inwestycji.

Jest ona również pochodną umowy o dzieło, a wyodrębniona została ze względu na charakter obiektu budowlanego, profesjonalny charakter wykonawcy i obszerne uregulowanie problematyki budowlanej w przepisach prawa administracyjnego.

Ze względu na to, że umowa o wykonanie dachu to umowa o roboty budowlane, muszą znaleźć się w niej pewne elementy wymagane przepisowo, dotyczące praw i obowiązków inwestora i wykonawcy, czyli:

 • zobowiązanie się wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
 • wykonanie przez wykonawcę obiektu zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej,
 • zobowiązanie inwestora do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót (przekazanie terenu budowy, dostarczenie projektu)
 • zobowiązanie się inwestora do odebrania gotowego obiektu,
 • zobowiązanie się inwestora do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

Co więcej, umowa na wykonanie dachu powinna określać zakres robót, które wykonawca ma wykonać osobiście, a które może zlecić podwykonawcom.

Jakie kwestie powinna poruszać umowa na prace dekarskie?

Z gotową do wypełnienia umową na wykonanie dachu pdf łatwiej jest sporządzić dokument, który dobrze chroni prawa i interesy zarówno wykonawcy, jak i inwestora. Nie warto więc ignorować żadnych elementów takiego wzoru, a w szczególności zwrócić uwagę na takie części kontraktu, jak:

 • określenie przedmiotu zlecenia (wielkość, wygląd)
 • określenie miejsca i sposobu wykonania zlecenia (metody pracy, materiały)
 • uwzględnienie kar umownych za opóźnienia,
 • ustalenie wynagrodzenia – wysokości, sposobu płatności i terminu zapłaty,
 • wskazanie terminów częściowego i końcowego przyjmowania robót.

Jak sporządzić umowę na wykonanie dachu?

Aby sporządzić prawidłowo brzmiącą i precyzyjną umowę na prace dekarskie, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy na wykonanie prac dekarskich.

Pismo tego typu składa się między innymi z takich elementów, jak:

 • określenie stron umowy,
 • określenie przedmiotu i celu umowy,
 • określenie praw i obowiązków stron,
 • określenie wynagrodzenia dla wykonawcy,
 • udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane,
 • ustalenie warunków rozwiązania, wypowiedzenia i odstąpienia od umowy.

Wzór umowy na wykonanie dachu precyzyjnie opisuje przede wszystkim prawa i obowiązki stron, czyli prawa i obowiązki wykonawcy i inwestora.

Wśród obowiązków inwestora wymienia się:

 • przygotowanie robót pod względem finansowym i organizacyjnym, czyli dostarczenie projektu, posiadanie tytułu własności nieruchomości, posiadanie pozwolenia/zgłoszenia,
 • współdziałanie przy wykonywanych pracach, czyli przy podejmowaniu decyzji w sprawach zależnych od inwestora, wyrażanie zgody na zatrudnienie podwykonawców,
 • odebranie obiektu, czyli zgłoszenie zakończenia prac,
 • wypłatę wynagrodzenia wykonawcy.

Do praw inwestora należą z kolei:

 • możliwość kontrolowania sposobu wykonywania usług,
 • żądanie wykonania zobowiązania zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wzory umów na prace dekarskie dokładnie opisują także prawa wykonawcy, który powinien:

 • zabezpieczyć teren budowy, 
 • sprawdzić poprawność przekazanej dokumentacji projektowej,
 • wykonać obiekt zgodne z umową i projektem oraz normami prawa budowlanego.

Wykonawca ma również swoje umowne prawa, czyli:

 • prawo do wynagrodzenia,
 • prawo do oczekiwania od inwestora podjęcia czynności związanych z przygotowaniem robót.

Czy inwestor może odstąpić od umowy na prace dekarskie?

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, inwestor może odstąpić od zawartej umowy na budowę lub remont dachu, jeśli:

 • wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót do tego stopnia, że nie jest prawdopodobne, iż zdoła je ukończyć w umówionym terminie,
 • jeżeli wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

Co więcej, ponieważ do umowy o roboty budowlane stosuje się przepisy dotyczące umowy o dzieło, inwestor może odstąpić od umowy także w następującym przypadku:

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Podobne:

4.1/5 - (8 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl