Podanie do spółdzielni mieszkaniowej o remont balkonu WZÓR

Jak napisać podanie do spółdzielni mieszkaniowej o remont balkonu? Remont balkonu przynależącego do mieszkania w budynku wielorodzinnym to kwestia problematyczna. Balkony nie mają bowiem jednolitego charakteru prawnego. Z jednej strony stanowią pomieszczenie pomocnicze, przypisane do konkretnego lokalu. Z drugiej zaś, są też częścią całej konstrukcji budynku, stale zespoloną z elewacją.

Wstęp

podanie-do-spoldzielni-mieszkaniowej-o-remont-balkonu-wzor-pdf-docKto zatem ponosi odpowiedzialność za utrzymanie balkonu i jego stan techniczny? Jeśli balkon jest w złym stanie, posadzka kruszy się, barierka jest ruchoma, lub odpadają elementy ze ścian balkonu, jak najszybciej należy złożyć w spółdzielni podanie, w którym domagać się będziemy remontu balkonu, ponieważ jego zły stan może zagrażać życiu i zdrowiu innych mieszkańców bloku jak i przechodniów.

Aby ułatwić Ci przygotowanie pisma do spółdzielni, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz poniżej:

Podanie do spółdzielni mieszkaniowej o remont balkonu wzór

podanie-do-spoldzielni-mieszkaniowej-o-remont-balkonu-wzor-pdf-doc

Podanie do spółdzielni mieszkaniowej o remont balkonu wzór

Kto jest odpowiedzialny za remont budynku?

remont-balkonu-podanie-do-spoldzielni-wzorKiedy można złożyć podanie do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remont balkonu? Jest to kwestia bardzo kontrowersyjna, bowiem balkon stanowi jednocześnie część elewacji i część lokalu mieszkalnego. Uchwała Sądu Najwyższego z 2008 roku odnosi się do tego tematu w następującym orzeczeniu:

Właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu. Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem obciążają wspólnotę mieszkaniową.

Wynika z tego, że balkon nie jest traktowany w jednolity sposób przez przepisy prawa. Z jednej strony jest pomieszczeniem pomocniczym, które służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających w danym lokalu.

To oznacza z kolei, że wydatki związane z utrzymaniem balkonu w odpowiednim stanie technicznym powinien ponosić właściciel lokalu.

Z drugiej strony, balkon jest trwale połączony z budynkiem jako część elewacji, element konstrukcyjny i część nieruchomości wspólnej. To oznacza, że remonty i bieżąca konserwacja balkonu powinny obciążać wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową.

Lokatorzy mieszkania nie korzystają bowiem z balkonu jako z elementu konstrukcji budynku, lecz jedynie z jego przestrzeni wewnętrznej.

Remont balkonu w praktyce

remont-balkonu-podanie-do-spoldzielni-wzorPismo do spółdzielni mieszkaniowej o remont balkonu należy złożyć niezależnie od tego, czy właściciel przynależącego lokalu chce pokryć koszty remontu samodzielnie, czy ubiegać się o pokrycie kosztów remontu z funduszu remontowego.

Prawo pozostawia bowiem pewną dowolność wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, które w ramach uchwały mogą zadecydować o tym, jak rozwiązana będzie sprawa finansowania remontów balkonów.

Informacje na ten temat znajdziemy zazwyczaj w regulaminie administracji.

Zasadniczo, za remont balkonu powinien odpowiadać właściciel przynależącego mieszkania. Wiele zależy jednak od stanu technicznego tego elementu oraz od charakteru planowanych do prowadzenia prac.

Jeśli stan techniczny balkonu stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców nieruchomości – jest uszkodzony konstrukcyjnie – koszty naprawy powinna pokryć spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. 

Remont balkonu w spółdzielni mieszkaniowej administracja może również współfinansować. Jeśli właściciel lokalu liczy na częściowy zwrot kosztów swojej inwestycji, przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanych prac powinien uzyskać jednak zgodę zarządcy budynku.

W tym celu należy wystąpić do wspólnoty lub spółdzielni ze stosownym pismem. Również inne zmiany aranżacji balkonu wiążące się z ingerencją w jego strukturę wymagają uzyskania zgody administracji budynku.

Jeśli właściciel mieszkania zechce, na przykład, zamknąć balkon zabudową ze szkła lub pleksi, powinien złożyć wcześniej wniosek o zabudowę balkonu do zarządu nieruchomości.

Kiedy spółdzielnia pokryje koszty remontu balkonu?

remont-balkonu-podanie-do-spoldzielni-wzorRemont balkonu we wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej może zostać sfinansowany z jej środków również w całości, jeśli balkon zostanie włączony do tak zwanego planu remontów.

Inwestycje tego typu wiążą się zazwyczaj z termomodernizacją całego budynku. W takim przypadku administracja zleca wykonanie prac zewnętrznym wykonawcom i pokrywa koszty inwestycji z funduszu remontowego.

Z reguły do planu remontowego włączane są balkony, które powodują przecieki do położonych niżej mieszkań ze względu na nieszczelną izolację przeciwwilgociową.

Ponieważ taki stan rzeczy może prowadzić do zalewania lokali, tworzenia pleśni i grzybów – stanowi więc zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

Jak napisać pismo w sprawie remontu balkonu?

remont-balkonu-podanie-do-spoldzielni-wzorChociaż nie istnieje jeden odgórnie narzucony wzór pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu, to dokument musi zawierać kilka określonych elementów.

Jego treść będzie różniła się nieco w zależności od tego, czy właściciel lokalu:

  • ubiega się o zgodę na remont we własnym zakresie (z własnych środków),
  • o współfinansowanie remontu lub zwrot części kosztów,
  • o wykonanie remontu na koszt administracji.

Jak napisać wniosek o remont balkonu? Warto wykorzystać w tym celu przygotowany przez nas wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej o remont balkonu, który wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi, wskazując między innymi:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy,
  • adres mieszkania, a tym samym określenie przynależnego balkonu.

Najważniejszym elementem pisma jest jednak jego treść, w której należy opisać stan techniczny balkonu, planowany/wymagany zakres prac remontowych oraz uzasadnienie prośby o przeprowadzenie remontu lub jego współfinansowanie.

Podsumowanie

remont-balkonu-podanie-do-spoldzielni-wzorJeśli balkon jest w złym stanie technicznym – to odpowiedzialność za jego remont ponosi spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Jeśli jednak chcemy wyposażyć balkon w dodatkowe udogodnienia, koszty poniesiemy my sami.

Podstawa prawna: Uchwała Sądu Najwyższego dnia 7 marca 2008 r.III CZP 10/08

Właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu.

Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem, obciążają wspólnotę mieszkaniową.

Zatem wydatki za wyremontowanie balkonu (tak jak za remont mieszkania) według własnej wizji ponosi właściciel lokalu mieszkalnego, do którego przynależy balkon.

Natomiast wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe ponoszą odpowiedzialność za konserwację balkonu i utrzymanie go w stanie niezagrażającym życiu osób znajdujących się w jego pobliżu.

Jeśli stan techniczny balkonu jest zły – jak najszybciej należy złożyć wniosek o wyremontowanie balkonu, jeśli natomiast sami chcemy go wyremontować według własnej wizji, także powinniśmy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na remont balkonu.

Wniosek użytkownika lokalu spółdzielczego skierowany do administracji spółdzielni mieszkaniowej powinien zostać rozpatrzony bez zbędnej zwłoki.

Warto dodać, że często sytuacja finansowa w spółdzielniach mieszkaniowych bywa ciężka i w przypadku braku funduszy remontowych, remont może zostać odłożony w czasie.

Podobne tematy:

4/5 - (5 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl