Umowa sprzedaży działki ROD – WZÓR

Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej ROD? Działka ROD to znakomita alternatywa dla domku na wsi. Zamiast wyjeżdżać poza miasto w poszukiwaniu odpowiedniego siedliska, można cieszyć się własnym zielonym zakątkiem za stosunkowo niewielkie pieniądze i – co więcej – niedaleko miejsca zamieszkania.

Wstęp

umowa-sprzedazy-dzialki-rod-wzor-pdf-doc-przykladSprawdź, jak kupić działkę rekreacyjną w mieście. Poznaj zasady przenoszenia prawa do działki oraz formalności, jakie należy dopełnić, spisując umowę dzierżawy działki ROD.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia umowy kupna-sprzedaży działki ROD, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, który pobierzesz poniżej:

Umowa sprzedaży działki ROD wzór

umowa-sprzedazy-dzialki-rod-wzor-pdf-doc-przyklad

Umowa sprzedaży działki ROD wzór

Jak znaleźć najlepszą działkę ROD?

wazneDziałki ROD podlegają szczególnym regulacjom. Ich zbycie oraz zasady użytkowania określa bowiem ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

Zatem decydując się na zakup działki ROD – warto wcześniej zapoznać się z przedmiotowym aktem prawnym.

Dopiero w dalszej kolejności – znając prawa i obowiązki działkowców można przystąpić do wyboru najlepszej działki ROD.

Umowa kupna-sprzedaży działki ROD, o czym należy pamiętać?

wazneWskazana wyżej ustawa dokładnie definiuje działki ROD, wskazując, że jest to podstawowa jednostka przestrzenna rodzinnego ogrodu działkowego o powierzchni nie większej niż 500 m2, której celem jest zaspokajanie potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.

Przepisy ustawy wskazują również sposób zagospodarowania działki, określając m.in. maksymalne powierzchnie zabudowy (altan).

Z uwagi na powyższe umowa kupna sprzedaży działki rekreacyjnej powinna zostać poprzedzona oględzinami w terenie oraz wizytą w siedzibie zarządu stowarzyszenia.

Do zweryfikowania jest sporo rzeczy, dlatego, aby uniknąć „utraty działki”, warto zabezpieczyć przyszłą transakcję umową przedwstępną sprzedaży działki.

Ta nie wymaga zachowania żadnej formy szczególnej. Dla uniknięcia zbędnych formalności i kosztów można wykorzystać sprawdzony wzór umowy przedwstępnej sprzedaży działki w ROD.

Po podpisaniu umowy przedwstępnej już na spokojnie można przystąpić do:

  • sprawdzenia, czy na działce nie dokonano samowoli budowlanych
  • weryfikacji czy altana działkowa spełnia ustawowe normy (powierzchnia zabudowy, wysokość)
  • oceny stanu technicznego zabudowań
  • kontroli czy do działki ROD doprowadzone są niezbędne media
  • ustalenia wysokości dzierżawy wynikającej z umowy dzierżawy działkowej.

Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej?

waznePo znalezieniu odpowiedniej działki ROD i potwierdzeniu, że zarówno jej zabudowa jak i wyposażenie spełnia normy ustawowe oraz oczekiwania nabywcy można przystąpić do dalszych formalności.

W przypadku przeniesienia prawa do działki w ROD fundamentem takiej transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży, której wzór pobierzesz u góry.

Tych na szczęście przy ogródkach rodzinnych jest stosunkowo niewiele. Sama umowa kupna-sprzedaży działki ROD nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Dzieje się tak dlatego, że umowa nie przenosi prawa własności do działki.

Nabywca wchodzi jedynie w dzierżawę działki od stowarzyszenia ogrodowego na podstawie umowy dzierżawy działkowej dotychczasowego działkowca – ma prawo do używania i pobierania z niej pożytków za uiszczeniem odpowiedniej opłaty.

Należy jednak pamiętać, że docelowa umowa sprzedaży działki rekreacyjnej powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpisami złożonymi w obecności notariusza.

Warto dodać, że strony umowy mogą być reprezentowane przez wybranych pełnomocników.

Umowa kupna działki ROD – ile kosztuje?

wazneSformalizowanie zakupu działki ROD nie jest kosztowne. Taksa notarialna uzależniona jest od wartości działki przyjętej przez strony.

W umowie wskazać więc należy wartość ogródka działkowego z uwzględnieniem nasadzeń, urządzeń i innych obiektów.

Od tej kwoty notariusz wyliczy taksę notarialną.

Przy przyjęciu wartości działki na 10 000 zł notariusz pobierze 31 zł netto plus 23% podatku VAT za każdy podpis.

Przy czym wyjaśnić należy, że umowa kupna sprzedaży działki ogrodowej powinna zostać sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron plus egzemplarz dla zarządu stowarzyszenia.

Łatwo więc obliczyć, że opłata obejmie sześć podpisów.

Dodatkowo strony umowy powinny pamiętać o uiszczeniu podatku od czynności cywilno prawnych we właściwym urzędzie skarbowym.

Podatek ten nie jest pobierany przez notariusza, jak to ma miejsce przy sporządzaniu aktu kupn-sprzedaży nieruchomości, dlatego obowiązek jego wyliczenia i przekazania do Urzędu Skarbowego spoczywa na stronach umowy (PCC przy ROD wynosi 2% wartości).

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki

wazneJeśli umowa kupna-sprzedaży została już podpisana, musimy zgodnie z przepisami ustawy o ROD złożyć do zarządu wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki.

Aby umowa kupna-sprzedaży weszła w życie, konieczne jest jej zatwierdzenie przez zarząd ogrodu działkowego.

W tym celu należy złożyć ww. wniosek i dołączyć do niego jeden z egzemplarzy umowy kupna-sprzedaży, aby zarząd miał wszystkie dane potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Zaznaczyć przy tym należy, że ustawa nakazuje, abyśmy we wniosku ujawnili kwotę wynagrodzenia za przejęcie praw do działki.

Następnie zarząd ma 2 miesiące, by rozpatrzyć złożony przez nas wniosek o zatwierdzenie transakcji, termin ten liczy się od daty złożenia wniosku.

Przeważnie decyzję otrzymuje się po tygodniu lub dwóch, a jeśli w ciągu wspomnianych 2 miesięcy nie otrzymamy żadnej decyzji – to umowa jest uznawana za zatwierdzoną (art. 41 ust. 3 ustawy o ROD).

Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarządu, a decyzję doręcza się obu stronom umowy kupna oraz dołącza się do ewidencji działek w ROD.

Podsumowanie

wazneStatus prawny rodzinnych ogrodów działkowych reguluje ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 – dalej: „ustawa o ROD”). Ogrody działkowe zakłada się gruntach, które należą do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i stowarzyszeń ogrodowych (art. 7 ustawy o ROD).

W większości przypadków działki ROD funkcjonują pod zarządem Polskiego Związku Działkowców (PZD).

Natomiast ustanowienie prawa do działki ROD przydziela się na podstawie umowy dzierżawy działkowej, którą to zawiera się pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a osobą fizyczną, która musi być pełnoletnia (art. 27 ww. ustawy).

Co ważne: prawo dzierżawy do działki ROD nie może zostać zawarte w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki ogrodowej!

Regulacje normujące prawo do zbywania i nabywania praw do rodzinnych ogrodów działkowych określa art. 41 ustawy o ROD. Przepis jasno określa możliwość, w której działkowiec w drodze umowy przeniesienia praw do działki może przenieść prawa i obowiązki związane z działką na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej.

Umowę należy zawrzeć w formie pisemnej, koniecznie z podpisami notarialnie poświadczonymi.

W umowie przeniesienia prawa do działki ROD na podstawie umowy dzierżawy działkowej – powinny znaleźć się wszystkie niezbędne w tego typu umowach – elementy.

Jeśli przy samodzielnym sporządzaniu takiej umowy zabraknie jakichś istotnych informacji, któraś ze stron transakcji (kupujący lub sprzedający) narażają się na pewne ryzyko.

Na szczęście nasza umowa przeniesienia praw do działki ogrodowej zawiera wszystkie niezbędne informacje, które powinny znaleźć się w takiej umowie – zachęcamy do jej pobrania!

wazneTransakcja krok po kroku

Proces zakupu działki ogrodowej tak naprawdę składa się na 4 podstawowe etapy:

  1. Podpisanie umowy kupna-sprzedaży.
  2. Zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa.
  3. Oczekiwanie na decyzję zarządu ogrodu o zatwierdzenie transakcji (na decyzję czeka się maksymalnie w dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku).
  4. Po zatwierdzeniu umowy – stajemy się działkowcami.

Podobne:

4.6/5 - (5 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl