Zgłoszenie nieprawidłowości do nadzoru budowlanego WZÓR

Jak napisać zgłoszenie nieprawidłowości do nadzoru budowlanego? Donos do nadzoru budowlanego nie zawsze stanowi objaw złośliwości. Bardzo często jest to jedyna forma obrony własnych praw i interesów. W końcu wyburzenie ściany nośnej w lokalu piętro niżej może wiązać się z naruszeniem stabilności budynku, a budowa ogrodzenia w granicy działki może wpłynąć negatywnie na użyteczność sąsiedniej posesji.

Wstęp

zgloszenie-nieprawidlowosci-do-nadzoru-budowlanego-wzor-pdf-docKrótko mówiąc, zgłoszenie nieprawidłowości do nadzoru budowlanego bywa jedyną metodą walki z niebezpieczną i nieobyczajną samowolą budowlaną, dlatego warto wiedzieć, jak dokonać takiego zgłoszenia prawidłowo, aby przyniosło on efekty.

wazneDla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do nadzoru budowlanego o samowoli budowlanej, który pobierzesz poniżej:

Zgłoszenie nieprawidłowości do nadzoru budowlanego wzór

zgloszenie-nieprawidlowosci-do-nadzoru-budowlanego-wzor-pdf-doc

Zgłoszenie nieprawidłowości do nadzoru budowlanego wzór

Co podlega donosowi do nadzoru budowlanego?

wazneWarto wiedzieć, że anonimowe zgłoszenie samowoli budowlanej nie musi dotyczyć jedynie „dużych” inwestycji noszących miano samowoli budowlanych czy też poważnych remontów, które ingerują w konstrukcję budynku.

Zgłoszenia do nadzoru budowlanego odnoszą się niekiedy również do błahych z pozoru spraw, jednak pozwalają one innym obywatelom walczyć o obronę swoich praw czy zapewnienie sobie bezpieczeństwa.

Nadzór budowlany zajmuje się między innymi zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowej eksploatacji budynku, co ważne dla osób mieszkających w blokach mieszkaniowych lub w ich pobliżu.

Zaniedbany stan techniczny elewacji czy dachu może stanowić bowiem zagrożenie i dla lokatorów, i dla osób przechodzących czy parkujących pod budynkiem.

Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo nakazać zarządcy budynku wykonanie remontu ze względu na jego zły stan techniczny. Nawet niska estetyka zabudowania, wpływająca na wartość nieruchomości sąsiednich, może stanowić podstawę zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Z kolei zignorowanie zaleceń inspektora grozi osobie odpowiedzialnej za budowę lub remont karą wysokiej grzywny.

Jak napisać skargę do nadzoru budowlanego?

pytanieJak zgłosić samowolę budowlaną sąsiada? Chociaż nie istnieje jeden narzucony odgórnie wzór pisma do nadzoru budowlanego, to donos tego typu powinien spełniać ogólne warunki dla pisma urzędowego.

Skarga do nadzoru budowlanego musi zawierać więc:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie osoby składającej donos (anonimowe pismo może nie zostać uwzględnione, jeśli sprawa nie będzie poważna, dlatego warto podać w nim swoje imię i nazwisko oraz adres – inspektorat nadzoru budowlanego ma obowiązek zanonimizowania donosu przed udostępnieniem akt postępowania osobie, która złamała przepisy),
 • oznaczenie odpowiedniego urzędu jako adresata, 
 • wskazanie adresu osoby, która łamie przepisy prawa,
 • opisanie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • podpis osoby składającej donos.

Pismo do nadzoru budowlanego powinno skutkować wszczęciem kontroli na miejscu łamania przepisów.

Czynności kontrolne przeprowadzane są w obecności inwestora, kierownika budowy i innych osób upoważnionych. W przypadku ich nieobecności, inspekcja może zostać dokonana w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.

Czego najczęściej dotyczy donos do nadzoru budowlanego?

Donos do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w przypadku nowo powstających budynków dotyczy najczęściej:

 • samowoli budowlanej – czyli odstępstw od tego, na co inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, a jaki jest rzeczywisty stan budowy, użytkowania nieruchomości przed otrzymaniem pozwolenia na budowę, wykorzystywania nieruchomości mieszkalnej na cele działalności gospodarczej, itd.,
 • braku zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,
 • braku tablicy informacyjnej na placu budowy,
 • odstępstw od projektu budowlanego,
 • niezachowania prawidłowej odległości od nieruchomości sąsiedniej,
 • skierowania wód opadowych na nieruchomość sąsiada,
 • ulokowania przydomowej oczyszczalni ścieków zbyt blisko nieruchomości sąsiada.

Jakie są skutki skargi do nadzoru budowlanego?

Pismo do nadzoru budowlanego o samowoli budowlanej czy innym łamaniu przepisów może wiązać się z karą grzywny lub wstrzymaniem kontynuowania budowy.

Pracownicy nadzoru budowlanego mają prawo nakładać na inwestorów grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł w postaci mandatu karnego. Mandaty udzielane są za:

 • nieprzestrzeganie w rażący sposób wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego, odpowiedniego usytuowania na działce, poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektów i uzasadnionych interesów osób trzecich, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska podczas projektowania lub wykonywania robót budowlanych,
 • przystąpienia do budowy bez dopełnienia obowiązków polegających na zawiadomieniu o terminie rozpoczęcia robót, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
 • prowadzenie robót budowlanych bez prowadzenia dziennika budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej na budowie, zabezpieczenia terenu budowy,
 • wykonywanie robót w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu, przepisach, zgłoszeniu lub zatwierdzonym projekcie.

Jeśli inwestor odmówi przyjęcia mandatu, organ nadzoru budowlanego wystąpi do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Inne konsekwencje dla inwestora

Wynikiem kontroli inspektora budowlanego może być również wstrzymanie budowy w następujących przypadkach:

 • brak zgłoszenia lub wymaganego pozwolenia na budowę,
 • prowadzenie budowy w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi, mieniu lub środowisku,
 • prowadzenie inwestycji w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, w projekcie lub w przepisach. 

Jeśli prace na budowie będą kontynuowane pomimo nakazu ich wstrzymania, organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę tej części budynku, która powstała po doręczeniu postanowienia o wstrzymaniu prac budowlanych.

Ponadto, inwestor może zostać ukarany w trakcie kontroli nadzoru budowlanego za próby jej utrudniania lub udaremniania.

Karze podlegają osoby, które przeszkadzają organowi nadzoru budowlanego w wypełnianiu jego obowiązków. Może to być nawet niewpuszczenie kontrolera na teren budowy – inspektor ma prawo wezwać policję.

Jeśli kontrola nie dojdzie do skutku w wyniku działania osoby trzeciej, to sąd może w stosunku do niej orzec karę grzywny, a nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Podobne tematy:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl