Skarga do nadzoru budowlanego WZÓR do wypełnienia!

Jak powinna wyglądać skarga do nadzoru budowlanego? Większość kontroli przeprowadzanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wynika z donosów. Co ważne, dotyczą one nie tylko samowoli budowlanej inwestora, ale także pracy samych inspektorów budowlanych, oskarżanych o układy i przyjmowanie łapówek.

Wstęp

skarga-do-nadzoru-budowlanego-wzor-pdf-docNiekiedy donos jest jednak jedyną formą walki z sąsiadem, który nie przejmuje się przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Jak więc sporządzić stosowne pismo w takiej sprawie? Skarga powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy oraz informacje, aby została przyjęta i rozpatrzona przez urząd zgodnie z naszą wolą. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, który pobierzesz poniżej:

Skarga do nadzoru budowlanego wzór

skarga-do-nadzoru-budowlanego-wzor-pdf-doc

Skarga do nadzoru budowlanego wzór

Czego najczęściej dotyczy skarga do nadzoru budowlanego?

wazneSkarga do nadzoru budowlanego bywa umotywowana zwykłą ludzką zawiścią, ale niekiedy jej przyczyny nawiązują także do kwestii związanych z bezpieczeństwem.

Sąsiedzi mogą złożyć taką skargę właściwie o wszystko. Najczęściej problem sprowadza się do postawienia budynku mieszkalnego lub garażu zbyt blisko ogrodzenia i sąsiedniej posesji. 

Czasami pismo do nadzoru budowlanego dotyczy także kwestii przyłączenia mediów. Zdarzają się sytuacje, w których sąsiad wyraża zgodę na przyłącze w formie ustnej, a później wypiera się tego faktu i zgłasza sprawę do nadzoru budowlanego. 

Jak zgłosić samowolę budowlaną?

pytanieJedną z najczęstszych przyczyn donosów do nadzoru budowlanego jest tak zwana samowola budowlana. Za samowolę uznaje się:

 • budowę obiektu bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia,
 • budowę obiektu pomimo wydania sprzeciwu do zgłoszenia,
 • rozbudowę istniejącego budynku bez zgłoszenia lub pozwolenia.

Jak zgłosić samowolę budowlaną sąsiada? Stosowny donos można zaadresować do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem 

 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, 
 • faksu,
 • wiadomości email,
 • listu, 
 • osobiście poprzez zgłoszenie uwag do protokołu w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

Problem można zgłosić też do właściwego ze względu na lokalizację budowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jak napisać pismo do inspektora nadzoru budowlanego?

Jak sporządzić donos do nadzoru budowlanego?

Donos do nadzoru budowlanego warto przygotować na bazie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór pisma do nadzoru budowlanego o samowoli budowlanej.

Wypełniając dokument, warto pamiętać, że zgłoszenie tego typu musi zawierać dane osobowe zgłaszającego.

Anonimowe zgłoszenie samowoli budowlanej może pozostać bowiem bez rozpatrzenia. Wyjątkiem będą sytuacje, w których pismo wskazuje na zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego. 

Donos powinien określać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie. Należy więc podać w piśmie numer działki lub wskazać miasto i ulicę oraz numer budynku.

Bez takich podstawowych danych kontrola na miejscu łamania przepisów prawa budowlanego będzie niemożliwa. 

Zgłoszenie powinno zawierać także dokładny opis sprawy, podparty materiałami dowodowymi. Mogą to być zarówno fotografie czy nagrania wideo, jak i zeznania świadków lub kopie istotnych dokumentów powiązanych ze sprawą. 

Donos do nadzoru budowlanego powinien zostać zanonimizowany

Nie warto obawiać się, że zgłoszenie nieprawidłowości do nadzoru budowlanego stanie się źródłem nieprzyjemności dla autora donosu.

Chociaż pismo donoszące o naruszeniu przepisów budowlanych – w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego – staje się częścią akt postępowania, a tym samym stanowi informację publiczną, to jednak prawo do informacji publicznej ograniczone jest w zakresie udostępniania danych osobowych. 

Organ nadzoru budowlanego powinien zatem ograniczyć dostęp do tych informacji, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, składającej donos. W praktyce oznacza to, że dokumenty mogą zostać udostępnione dopiero po ich zanonimizowaniu.

Jeśli tak się nie stanie i dane zostaną udostępnione wbrew woli osoby prywatnej,  będzie ona uprawniona do wszczęcia procesu cywilnego w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych. 

Jakie skutki wywołuje donos do nadzoru budowlanego?

Pismo do nadzoru budowlanego o samowoli budowlanej skutkować będzie oczywiście przede wszystkim przeprowadzeniem kontroli na miejscu łamania przepisów prawa budowlanego.

Jeśli w wyniku takiej inspekcji stwierdzona zostanie, na przykład, samowola budowlana, inwestorowi grozi wysoka kara grzywny. Dawniej, przed 2020 rokiem, za samowolę groziła także kara pozbawienia wolności.

Chociaż kary zostały złagodzone, to nadal za najpoważniejsze przewinienia inwestor zmuszony jest zapłacić karę nawet jednego miliona złotych. 

Sposobem na uniknięcie kary za samowolę budowlaną jest wystąpienie o umorzenie postępowania ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu, a także wskazanie, że sprawca nie miał świadomości, iż należało dopełnić konkretnych formalności. 

Warto podkreślić, że samowolę budowlaną można także zalegalizować. Koszt legalizacji uzależniony jest od rodzaju samowoli. Jeśli wynika ona z braku zgłoszenia prac budowlanych, to wynosi od 2,5 do 5 tysięcy złotych.

W przypadku budowy bez pozwolenia opłatę za legalizację samowoli należy obliczyć na podstawie specjalnego wzoru poprzez pomnożenie kwoty 500 zł razy 50, a następnie razy współczynnik kategorii i wielkości obiektu. 

Jak wygląda kontrola inspektora budowlanego?

Z reguły organy nadzoru budowlanego wszczynają postępowanie administracyjne w wyniku informacji o ewentualnych nieprawidłowościach. Wysyłają wtedy zawiadomienie o terminie kontroli inwestorowi.

Wizyta urzędników nie musi być jednak zapowiedziana.

Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonujący kontroli na skutek donosu powinien sprawdzić prawidłowość i zgodność inwestycji pod kątem warunków decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Urzędnik na miejscu budowy ma za zadanie sprawdzić między innymi:

 • zgodność zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • zgodność zagospodarowania terenu z wymogami z zakresu ochrony środowiska, 
 • warunki bezpieczeństwa, 
 • sposób wykonywania poszczególnych czynności,
 • zgodność zastosowanych w inwestycji rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 

Co do zasady, kontrola przeprowadzana przez inspektora nadzoru budowlanego powinna odbywać się w obecności inwestora i kierownika budowy. Nie mogą oni jednak utrudniać przeprowadzania inspekcji.

Za takie działania grożą bowiem dodatkowe kary – aresztu, pozbawienia wolności oraz grzywny. 

Podobne tematy:

4.5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl