Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane WZÓR

Jak napisać wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane? Kaucja gwarancyjna w budownictwie to powszechnie przyjęta praktyka, która pełni dwie funkcje. Po pierwsze, motywuje wykonawcę do prawidłowego wykonania powierzonych mu robót. Po drugie, stanowi dodatkowe zabezpieczenie, które służy usunięciu ewentualnych wad.

Wprowadzenie

wniosek-o-zwrot-kaucji-gwarancyjnej-za-roboty-budowlane-wzor-pdf-docCo do zasady, kaucja gwarancyjna powinna zostać zwrócona po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. Jeśli z jakichś powodów kaucja nie została zwrócona, lub jest problem z jej odzyskanie, należy wystosować pismo, w którym zażądamy zwrotu wpłaconej kaucji. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy o wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane wzór

wniosek-o-zwrot-kaucji-gwarancyjnej-za-roboty-budowlane-wzor-pdf-doc

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane wzór

Jak ubiegać się o wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane? kaucja gwarancyjna jest przysługującym inwestorowi zabezpieczeniem realizowanej przez niego inwestycji. Zabezpieczenie wykonawca robót budowlanych wnosi poprzez: przelew określonej kwoty w umowie o roboty…

Czym jest kaucja gwarancyjna za roboty budowlane?

Kaucja gwarancyjna na roboty budowlane to mechanizm, który opiera się na odroczeniu wymagalności (zatrzymaniu) części wynagrodzenia wykonawcy. W praktyce oznacza to, że wykonawca otrzymuje pomniejszone o X% wynagrodzenie, a środki te tworzą fundusz (kaucję), z którego inwestor może korzystać i który podlega zwrotowi. 

Warto podkreślić, że określenie „kaucja” jest w tym przypadku stosowane mylnie. Taka forma zabezpieczenia nie ma bowiem cech charakterystycznych instytucji kaucji. W linii orzeczniczej Sąd Najwyższy opisuje ją w taki sposób:

Cechą konstrukcyjną kaucji gwarancyjnej jest przeniesienie własności środków pieniężnych z majątku podmiotu ustanawiającego kaucję (podwykonawcy) do majątku (generalnego wykonawcy) (…).”

Krótko mówiąc, aby przepływ środków, traktować można było jako kaucję, podmiot zobowiązany do jej wpłacenia musiałby fizycznie przenieść część swojego majątku do majątku podmiotu przyjmującego – w określonym celu i na określonych warunkach. 

Skoro kaucja gwarancyjna w budownictwie polega na zatrzymywaniu części wynagrodzenia, czyli wypłacaniu na przykład 90% należnej sumy i zatrzymywaniu 10%, to tak naprawdę nie ma tu mowy o faktycznej kaucji, lecz o instytucji zatrzymania. 

Zatrzymanie definiowane jest jako odsunięcie w czasie wymagalności umówionej wartości wynagrodzenia wykonawcy, z zastrzeżeniem, że może ona zostać przez inwestora wykorzystana na zaspokojenie roszczeń, na przykład z tytułu źle wykonanego dzieła. 

Kto może ubiegać się o zwrot kaucji gwarancyjnej?

Odpowiedź na pytanie, czy wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane może złożyć tylko wykonawca generalny, czy również podwykonawca nie jest jednoznaczna.

Orzecznictwo i doktryna nie są zgodne w kwestii, czy zastosowanie znajdzie w tym przypadku solidarna odpowiedzialność z generalnym wykonawcą, ani czy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zwrotu kaucji do inwestora. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego:

 Brak jest podstaw do tego, aby zatrzymanie części wynagrodzenia należnego wykonawcy, który taką gwarancję ustanawia na rzecz zlecającego, traktować w dalszym ciągu, jako wynagrodzenie. Z chwilą zatrzymania części wynagrodzenia stało się ono bowiem kwotą gwarancji, której status prawny jest całkowicie inny od wynagrodzenia za roboty budowlane.

Jednakże w innym wyroku Sąd Najwyższy przyjął odmienne stanowisko, stwierdzając, że uprawnienie wykonawcy do zatrzymania części należnego podwykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane z każdej faktury (na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji) nie prowadzi do wygaśnięcia roszczenia o wynagrodzenie.

Jedynie względnie przekształca to wynagrodzenie w świadczenie należne na innej podstawie prawnej.

Sąd uznał więc, że takie zastrzeżenie trzeba traktować jako odroczenie terminu zapłaty wynagrodzenia, nieuchylające solidarnej odpowiedzialności inwestora za jego zapłatę (po upływie terminów rękojmi i gwarancji).

Należy pamiętać jednak, że sprawę mogą skomplikować dodatkowo postanowienia umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy stronami. Te formułuje się bowiem w sposób dowolny, zgodnie z zasadą swobody umów.

Odpowiednio brzmiące postanowienia umowy powinny wskazywać na to, jaki charakter miało mieć zabezpieczenie ustalone przez strony – czy miała to być faktycznie kaucja gwarancyjna oderwana od umowy o roboty budowlane, czy jedynie zatrzymanie kwoty stanowiącej część wynagrodzenia wykonawcy, który zgodził się na wypłacenie jej w innym terminie.

Co więcej, umowa powinna definiować, czy zgromadzone środki mają być przeznaczone na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania, czy nienależytego wykonania robót budowlanych. 

Jeśli wolą stron jest takie ukształtowanie umowy, aby kaucja gwarancyjna stanowiła część wynagrodzenia, a tym samym była objęta solidarną odpowiedzialnością inwestora, to jej zapisy powinny wyraźnie wskazywać na fakt, że stronom chodzi o odroczenie terminu płatności części wynagrodzenia.

Jeżeli natomiast strony mają na celu wyłączenie odpowiedzialności inwestora za zwrot kaucji przez wykonawcę generalnego, to zapisy umowy powinny podkreślać odrębność kaucji i wynagrodzenia. 

Jak odzyskać kaucję za roboty budowlane?

Aby odzyskać kaucję za roboty budowlane, po upływie okresu rękojmi i gwarancji, należy wystąpić z pismem, jakim jest wypełniony wzór wniosku o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane. Podanie powinno zostać rozpatrzone w terminach ustalonych zgodnie z umową.

Zwykle nie później niż po 14 dniach.

Warto pamiętać, że przedawnienie zwrotu kaucji roboty budowlane następuje po 3 latach od dnia wymagalności zwrotu, dlatego wypełniony wzór pisma o zwrot kaucji za roboty budowlane warto złożyć jak najszybciej. 

Podobne:

4.7/5 - (4 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl