Zgoda pracownika na monitoring WZÓR pdf i doc

Jak powinna wyglądać pisemna zgoda pracownika na monitoring PDF? Z uwagi na obowiązujące nas przepisy RODO, pracodawca nie może w sposób nieograniczony przetwarzać danych osobowych zatrudnianych pracowników, również poprzez utrwalanie ich wizerunku na wideo. Wizerunek stanowi bowiem dane osobowe, które są chronione.

Wprowadzenie

zgoda-pracownika-na-monitoring-pdf-doc-wzorJeśli pracodawca chce zainstalować monitoring w zakładzie pracy, musi dostosować się nie tylko do przepisów Kodeksu pracy, ale również do przepisów RODO, czyli poinformować pracowników o monitoringu. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiej zgody, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody pracownika na monitoring w pracy, który pobierzesz poniżej:

Zgoda pracownika na monitoring wzór

zgoda-pracownika-na-monitoring-pdf-doc-wzor

Zgoda pracownika na monitoring wzór

Monitoring a przepisy Kodeksu pracy

Już sam Kodeks pracy ogranicza możliwość zainstalowania monitoringu w miejscu pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takiej formy nadzoru nie może stosować pracodawca, który instaluje monitoring ze względu na własne potrzeby.

Nie ma on również prawa wykorzystywać nagrań do kontrolowania pracowników czy sprawdzania ich rzetelności podczas wykonywanej pracy. 

Jak czytamy w artykule 22. Kodeksu Pracy:

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Instalacja monitoringu jest więc uzasadniona i dozwolona prawnie w celu:

 • ochrony mienia,
 • kontroli produkcji,
 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
 • zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Pracodawca musi poinformować pracowników o monitoringu

Informacja dla pracowników o monitoringu jest niezbędna, aby zainstalować taką formę nadzoru zgodnie z przepisami.

Pracodawca, który chce zainstalować kamery w miejscu pracy, powinien:

 • ustalić cel, zakres i sposób stosowania monitoringu w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, ewentualnie w obwieszczeniu (w zależności od obowiązującego sposobu komunikowania się z pracownikami),
 • poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. 
 • przekazać informację o monitoringu nowo zatrudnionym pracownikom, 
 • umieścić na terenie zakładu oznaczenia informujące o monitoringu. 

Podstawa prawna:

Art. 22(2). – Monitoring w zakładzie pracy – Kodeks pracy.

§ 7. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

Co powinna zawierać informacja o monitoringu?

Oświadczenie o monitoringu w miejscu pracy powinno zawierać podstawowe dane dotyczące stosowanego monitoringu, w tym:

 • dane dokumentu, w którym dokładnie wskazano cele, zakres oraz sposób stosowania monitoringu,
 • wskazanie rodzaju stosowanego monitoringu,
 • określenie pomieszczeń objętych monitoringiem,
 • oznaczenie czasu przechowywania nagrań,
 • wskazanie osób mających dostęp do nagrań (administratora danych).

Informacja dla pracownika może przybrać dowolną formę, w zależności od przyjętego przez pracodawcę sposobu komunikowania się z pracownikami.

Najskuteczniejsza jest jednak forma pisemna oświadczenia, potwierdzona podpisem pracownika.

W sporządzeniu prawidłowo brzmiącego pisma pomocny będzie wzór zgody pracownika na monitoring (oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami o monitoringu).

Czy potrzebna jest zgoda pracownika na monitoring?

Co do zasady, zgoda pracownika na monitoring nie jest wymagana – poza sytuacją monitorowania wizyjnego pomieszczeń sanitarnych (wtedy potrzebna jest zgoda przedstawicieli pracowników lub organizacji związkowej). 

Kiedy w grę wchodzi monitoring w miejscu pracy, oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z informacją o monitoringu jest jednak dobrą praktyką i pozwala pracodawcy wykazać fakt dopełnienia obowiązku informacyjnego. 

Ponieważ zgoda na monitoring w pracy nie jest potrzebna, jej brak nie stanowi także podstawy do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem. Nieco inaczej wygląda sytuacja instalowania monitoringu w szkołach.

Zgodnie z przepisami zgodę na instalację kamer musi wyrazić w tym przypadku organ prowadzący placówkę po konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

Chcąc wprowadzić monitoring w placówce oświatowej, warto wykorzystać więc wzór zgody organu prowadzącego na monitoring w szkole.

Podstawa prawna:

§ 6.Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Monitoring w pracy a RODO

Decydując się na instalację monitoringu w miejscu pracy, warto pamiętać, że wizerunek utrwalony na nagraniu stanowi dane osobowe. Zgodnie z ustawą RODO:

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwą do zidentyfikowania osobą jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane osobowe to zatem nie tylko słowa, ale także obraz. Poza tym wizerunek osoby pozwala na określenie jej cech fizycznych, a tym samym umożliwia ustalenie jej tożsamości. 

Co warte podkreślenia, nawet dopełnienie obowiązku informacyjnego RODO nie uprawnia pracodawcy do nagrywania dźwięku. Przy wprowadzeniu monitoringu zapisowi może podlegać jedynie obraz.

Wykorzystywanie mikrofonów jest bowiem nielegalne. Uprawnienie do nagrywania dźwięku posiadają jedynie służby porządkowe i specjalne. 

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl