Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę WZÓR pdf doc

Kiedy możliwe jest wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę? Czy może dokonać tego tak samo pracodawca, jak i pracownik? Obie strony stosunku pracy mają prawo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w dowolnym momencie, jeśli chcą zakończyć umowę zawartą na czas próbny, oznaczony lub nieoznaczony w określonym terminie. Stosunek pracy wygasa wtedy wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Wstęp

wycofanie-wypowiedzenia-umowy-o-prace-wzor-pdf-docCzasami jednak jedna ze stron po złożeniu wypowiedzenia umowy chce je anulować. Jak zatem sporządzić wniosek o cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę, aby był skuteczny i spełniał wszystkie formalne wymagania? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wycofanie wypowiedzenia wzór

wycofanie-wypowiedzenia-umowy-o-prace-wzor-pdf-doc

Wycofanie wypowiedzenia wzór

Na jakiej podstawie można anulować wypowiedzenie o pracę?

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę nie jest rozwiązaniem, o którym informowałyby nas przepisy Kodeksu pracy. Ten określa warunki wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę i pracownika, jednak nie odnosi się w żaden sposób do możliwości anulowania takiego wypowiedzenia.

W związku z tym strony mogą odwołać się do artykułu 300. KP, zgodnie z którym w sprawach nieunormowanych przez przepisy Kodeksu pracy, należy sięgnąć do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Który przepis KC znajdzie zastosowanie w takich okolicznościach?

W jaki sposób można anulować wypowiedzenie umowy o pracę?

Chociaż Kodeks pracy nie mówi nic na temat wycofania wypowiedzenia o pracę, to zgodnie z artykułem 300. tego aktu prawnego, strony mogą zastosować w tym przypadku przepisy Kodeksu cywilnego (o ile nie pozostają one w sprzeczności z zasadami prawa pracy). Na który artykuł KC można powołać się w takiej sytuacji?

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie woli – pracownika lub pracodawcy. Jest ono skuteczne w momencie, kiedy adresat wypowiedzenia może zapoznać się z jego treścią.

Zarówno o tym, jak i o możliwości anulowania wypowiedzenia umowy mówi artykuł 61. Kodeksu cywilnego:

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Zgodnie z przytoczonym przepisem KC, oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę jest skutecznie złożone z chwilą, kiedy dotarło do adresata w taki sposób, że ten mógł zapoznać się z jego treścią.

Natomiast cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę może mieć miejsce wtedy, kiedy stosowny wniosek w tej sprawie dotrze do adresata równolegle z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Krótko mówiąc, wycofanie wypowiedzenia przez pracownika umowy o pracę odbywa się na takich samych zasadach, co wycofanie wypowiedzenia przez pracodawcę. Obie strony mogą anulować wypowiedzenie, jeśli ich wniosek w tej sprawie dotrze do adresata przed oświadczeniem o rozwiązaniu umowy lub w tym samym czasie.

Oczywiście, aby wniosek o wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę był skuteczny, należy zaadresować go i dostarczyć bezpośrednio drugiej stronie, a nie jej przedstawicielowi.

Przykładowo, nieskuteczne będzie skierowanie wniosku o wycofanie wypowiedzenia do przedstawiciela związku zawodowego, nawet jeśli ten oficjalnie reprezentuje pracownika.

Anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę po skutecznym złożeniu oświadczenia woli

Czy jeśli pracownik lub pracodawca nie zdążą dostarczyć wniosku o wycofanie oświadczenia woli, to nie mają już możliwości anulowania wypowiedzenia umowy o pracę?

Zgodnie z przepisami, wypełniony druk – wycofanie wypowiedzenia wzór pisma – można doręczyć adresatowi również po tym, jak ten zapozna się już z treścią oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy.

W takich okolicznościach, cofnięcie wypowiedzenia nie będzie jednak procedurą jednostronną.

Dla swojej skuteczności wymaga wtedy uzyskania zgody drugiej strony. Jeśli więc pracownik lub pracodawca złożą wniosek o wycofanie wypowiedzenia „po terminie”, nie mają gwarancji, że wypowiedzenie zostanie anulowane. Wszystko zależy od dobrej woli adresata i jego odpowiedzi na prośbę zawartą we wniosku.

Pracownik ani pracodawca nie mają obowiązku zaakceptowania wniosku o wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę. Jedynie w przypadku kobiet ciężarnych przełożony zmuszony jest przyjąć taki wniosek od pracownicy, nawet jeśli ta złoży go kilka miesięcy po tym, jak wypowiedziała umowę o pracę.

Podsumowując: możliwość jednostronnego cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje pracownikowi i pracodawcy na takich samych zasadach, czyli w sytuacji, kiedy wniosek o wycofanie wypowiedzenia dotrze do drugiej strony stosunku pracy najpóźniej w tym samym czasie, co oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy.

Jeżeli pismo dotrze do adresata po tym czasie, cofnięcie wypowiedzenia będzie możliwe tylko za zgodą drugiej strony.

Jak powinno wyglądać pismo z wnioskiem o wycofanie wypowiedzenia?

Chociaż nie istnieje jeden, narzucony odgórnie wzór wycofania wypowiedzenia umowy, to jednak pismo tego typu musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych.

Co ważne, przepisy nie nakazują sporządzania wniosku o wycofanie oświadczenia woli w formie pisemnej, jednak dla celów dowodowych jest to właściwie konieczne. Jak powinno wyglądać więc skuteczne odwołanie oświadczenia woli o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę?

Dokument tego typu można sporządzić według następującego schematu:

  • określenie daty i miejsca przygotowania pisma,
  • oznaczenie wnioskodawcy,
  • oznaczenie adresata,
  • tytuł wniosku: (np. cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy),
  • treść wniosku, czyli treść cofnięcia oświadczenia woli ze wskazaniem, o jakie oświadczenie woli chodzi,
  • podpis wnioskodawcy.

Kodeks cywilny nie nakazuje wnioskodawcy umieszczania w takim piśmie uzasadnienia podjętej decyzji. Pracownik lub pracodawca powinni jednak rozważyć ujęcie we wniosku argumentów, które wyjaśnią ich postępowanie.

Dlaczego? Ma to związek z faktem, że wnioskodawca nigdy nie ma pewności, kiedy pismo dotrze do adresata. Jeśli będzie to miało miejsce później niż w przypadku oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy, skuteczność wycofania wypowiedzenia uzależniona będzie od zgody drugiej strony.

Odpowiednie uzasadnienie może więc skłonić ją do podjęcia pozytywnej decyzji i zaakceptowania prośby o anulowanie wypowiedzenia.

Podsumowanie

Wniosek pracownika o zgodę na cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę to dokument składany celem odwołania złożonego u pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę.

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę jest również możliwe po wręczeniu wypowiedzenia pracownikowi, jednak w tym przypadku, niezbędne będzie uzyskanie pisemnej zgody pracownika.

Mimo że każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę, to najczęściej z wypowiedzeniem umowy o pracę występuje pracownik, jednak po niespodziewanej zmianie jego sytuacji życiowej oraz materialnej i różnych innych okoliczności, pracownik czasem zmuszony jest pozostać jednak u danego pracodawcy.

A kiedy możliwe jest jednostronne cofnięcie wypowiedzenia? (czyli bez konieczności uzyskania zgody drugiej strony), takie wypowiedzenie możliwe jest wyłącznie w sytuacji, w której cofnięcie wypowiedzenia umowy dotarło do adresata w tym samym czasie co wypowiedzenie umowy o pracę bądź wcześniej (art. 61 § 1 Kodeks cywilny).

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
O Redakcja 423 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl