Jak napisać usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy WZÓR

Jak napisać usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy? Nieusprawiedliwione niestawienie się w urzędzie pracy uznawane jest za brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, co stanowi podstawę wykreślenia danej osoby z rejestru bezrobotnych. Zarejestrowany bezrobotny czerpie wiele korzyści ze swojego „statusu osoby bezrobotnej”.

Jest to nie tylko świadczenie pieniężne, czyli zasiłek dla bezrobotnych, ale także pomoc w znalezieniu pracy oraz możliwość bezpłatnego podnoszenia kwalifikacji czy skorzystania z oferty stażu. Nic więc dziwnego, że na osobach bezrobotnych spoczywa także pewna odpowiedzialność.

Wstęp

Jednym z obowiązków bezrobotnego jest konieczność terminowego stawiania się na spotkaniach, których celem jest przyjęcie oferty pracy lub innej formy pomocy. Jeśli bezrobotny nie może pojawić się na umówionym spotkaniu, powinien sporządzić usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy.

Usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy wzór

usprawiedliwienie-niestawienia-sie-w-urzedzie-pracy-wzor-pdf-doc

Usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy wzór

Co grozi za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w urzędzie pracy?

Korzyści związane z legitymowaniem się statusem osoby bezrobotnej równoważą związane z tym przywilejem obowiązki.

Wśród nich wylicza się między innymi konieczność poinformowania urzędu pracy o zmianie miejsca zamieszkania, o założeniu działalności gospodarczej czy o podjęciu zatrudnienia.

Jednym z najważniejszych obowiązków bezrobotnego jest także zgłaszanie się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym terminie na cykliczne spotkania, najczęściej co miesiąc.

Celem takiego spotkania z urzędnikiem jest przyjęcie propozycji pracy lub innej formy pomocy.

Idea regularnych wizyt w urzędzie uzasadniona jest także koniecznością aktywizacji osób bezrobotnych do czynnego poszukiwania pracy lub korzystania z innych form rozwoju.

Bezrobotny zarejestrowany w UP stawiając się w urzędzie w wyznaczonym terminie, zgłasza tym samym swoją gotowość do pracy, która jest warunkiem wpisania osoby niepracującej do rejestru bezrobotnych.

Jeśli taka osoba nie stawi się na umówionym spotkaniu, dyrektor urzędu pracy może wydać decyzję o wykreśleniu bezrobotnego z rejestru i pozbawieniu go prawa do zasiłku. Utrata statusu osoby bezrobotnej wiąże się także z utratą ubezpieczenia zdrowotnego, które wygasa w ciągu 30 dni od dnia wykreślenie danej osoby z rejestru bezrobotnych.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniu w urzędzie pracy wiąże się z terminowym odebraniem statusu bezrobotnego przez starostę.

Najczęściej kara tego typu obejmuje okres trzech miesięcy, jednak zgodnie z przepisami pozbawienie statusu bezrobotnego na konkretny okres czasu związane jest z liczbą nieusprawiedliwionych niestawiennictw w urzędzie i wynosi kolejno:

  • 120 dni – za pierwsze niestawiennictwo,
  • 180 dni – za drugie niestawiennictwo,
  • 270 dni – za trzecie i każde kolejne niestawiennictwo. 

Jak uniknąć kary za niestawienie się w urzędzie pracy?

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia, bezrobotny nie zostanie pozbawiony swojego statusu osoby bezrobotnej, jeśli usprawiedliwi nieobecność na spotkaniu w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie. Jak czytamy w artykule 33 wymienionej ustawy, karze tej podlega bezrobotny, który:

nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się.

Usprawiedliwienie do urzędu pracy pozwala uniknąć przykrych konsekwencji niedopełnienia obowiązku, o ile bezrobotny jest w stanie uzasadnić swoją nieobecność i poprzeć wskazane argumenty odpowiednimi dowodami.

Jak uzasadnić niestawienie się w urzędzie pracy?

Kiedy problemem bezrobotnego jest niestawienie się w urzędzie pracy usprawiedliwienie musi odnosić się do przyczyn, które w sposób obiektywny nie pozwoliły takiej osobie stawić się w urzędzie pracy na umówionym spotkaniu.

Uzasadnieniem nie będzie więc udział w wydarzeniu planowanym, na przykład wyjazd wakacyjny czy ślub członka rodziny.

W takich przypadkach bezrobotny, znając wcześniej termin planowanego zdarzenia oraz termin umówionego spotkania z urzędnikiem, powinien bowiem podjąć próbę przełożenia go na inny dzień.

Usprawiedliwienie nieobecności w UP będzie uznane za zasadne wyłącznie w sytuacji zdarzenia losowego.

Jak usprawiedliwić nieobecność w urzędzie pracy? Najprościej jest usprawiedliwić swoją nieobecność chorobą lub wypadkiem, czy innym zdarzeniem losowym, które wiązało się z hospitalizacją.

Bezrobotny powinien posiadać wtedy dowody na zaistnienie takiej sytuacji, na przykład zaświadczenie od lekarza, wypis ze szpitala czy kartę leczenia. Choroba nie jest jednak jedynym usprawiedliwieniem nieobecności w UP.

Na zwolnienie z kary pozbawienia statusu bezrobotnego mogą liczyć także osoby, które w dniu umówionego spotkania w urzędzie pracy:

  • brały udział w egzaminie na prawo jazdy,
  • brały udział w pogrzebie bliskiej osoby,
  • odbywały rozmowę o pracę, 
  • odbywały praktyki absolwenckie, 
  • uczestniczyły w rozprawie sądowej,
  • brały udział w egzaminie na uczelni, itd. 

Zastanawiając się, jak napisać uzasadnienie do urzędu pracy, warto rozważyć przede wszystkim swoje możliwości udowodnienia stosowanych argumentów.

W każdym z wymienionych przypadków bezrobotny powinien posiadać bowiem zaświadczenie z odpowiednią datą, które potwierdzi przytoczone przez niego obiektywne przyczyny nieobecności.

Usprawiedliwienie niestawienia się w UP

Usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy na umówionym spotkaniu bezrobotny może przedłożyć w ciągu 7 dni od dnia swojej absencji. Stosowne pismo powinno zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych.

Jak napisać usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy?

Najważniejsze jest sporządzenie dokumentu z datą, która pokrywa się z terminem spotkania z urzędnikiem, na którym bezrobotny nie mógł się stawić. Poza tym pismo musi zawierać także dobrze sformułowane uzasadnienie.

Jak napisać podanie o usprawiedliwienie nieobecności w urzędzie pracy?

Odnosząc się do przyczyny swojej nieobecności, bezrobotny powinien mieć świadomość konieczności jej udowodnienia. W tym celu musi dołączyć do pisma odpowiedni dokument, na przykład zaświadczenie lub w ostateczności własne oświadczenie, w którym opisze przyczyny swojej absencji.

Podobne:

4.7/5 - (106 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl