Wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki WZÓR

Jak napisać wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki? Droga dojazdowa do działki to bardzo często droga ziemna, zwłaszcza w przypadku nowo powstających osiedli. Taka nawierzchnia w trakcie robót budowlanych czy zwykłej codziennej eksploatacji bardzo szybko niszczy się, stając się zupełnie nieprzejezdną. Nie wspominając już o stanie drogi w czasie deszczu i sięgającym do kolan błocie.

Wstęp

wniosek-o-utwardzenie-drogi-dojazdowej-do-dzialki-wzor-pdf-docMieszkańcy takiego osiedla mogą jednak postarać się o jej utwardzenie, składając stosowne pismo do zarządcy drogi. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o utwardzenie drogi, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki wzór

wniosek-o-utwardzenie-drogi-dojazdowej-do-dzialki-wzor-pdf-doc

Wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do działki wzór

Kto odpowiada za stan drogi dojazdowej do działki?

Wniosek o utwardzenie drogi dojazdowej do posesji należy zaadresować do jej zarządcy, którego obowiązkiem prawnym jest kontrolowanie i dbanie o stan techniczny nawierzchni.

Wśród ustawowych zadań zarządcy drogi wymienia się między innymi:

 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego (wskazanie cech i usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego),
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa. 

Oznacza to, że zarządca drogi powinien kontrolować jej stan techniczny i dokonywać niezbędnych napraw, aby zapewnić użytkownikom nawierzchni pełne bezpieczeństwo. W ostateczności może również wprowadzić ograniczenia, na przykład ograniczenie prędkości, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wniosek o drogę dojazdową należy kierować więc:

 • do gminy,
 • do prywatnych właścicieli,

…w zależności od tego, kto jest zarządcą danego odcinka i kto odpowiada za jego utrzymanie.

Jak zmusić gminę do utwardzenia drogi dojazdowej?

Nawet najlepiej uzasadniony i odpowiednio sformułowany wniosek do gminy o utwardzenie drogi może okazać się nieskuteczny, jeśli zarządca drogi nie będzie dysponował funduszami na przeprowadzenie tak kosztownej inwestycji.

W przypadku odmowy można oczywiście spróbować skierować sprawę na drogę sądową.

Ponieważ dbanie o utrzymanie nawierzchni to prawny obowiązek jej zarządcy, sąd może wydać nakaz przeprowadzenia takiej inwestycji, lecz rzadko kiedy określi również jej termin.

Jeśli osobom zainteresowanym zależy na czasie, warto dążyć do załatwienia sprawy polubownie. Współpraca z gminą, a zwłaszcza propozycja podziału kosztów remontu lub współfinansowania go ze środków prywatnych powinna przynieść znacznie lepsze i szybsze rezultaty.

Wniosek o budowę drogi dojazdowej może więc zaproponować gminie pokrycie kosztów budowy zjazdów do posesji przez właścicieli poszczególnych nieruchomości, bądź podział ogólnych kosztów budowy na gminę i mieszkańców danego osiedla.

Jak napisać wniosek o utwardzenie lub budowę drogi dojazdowej?

Podanie o utwardzenie drogi dojazdowej powinno zawierać kilka elementów formalnych. Przede wszystkim dokument musi wskazywać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane zarządcy drogi,
 • wskazanie odcinka drogi, której dotyczy wniosek,
 • opis sprawy, czyli prośbę o budowę lub utwardzenie nawierzchni,
 • uzasadnienie prośby,
 • podpis wnioskodawcy lub grupy wnioskodawców. 

Pismo o utwardzenie drogi gminnej może zawierać także propozycję sposobu utwardzenia nawierzchni.

Chociaż mieszkańcy nie mają prawa, aby narzucać sposobu przeprowadzenia takiego remontu czy inwestycji (a tym samym również jej kosztów), to jednak propozycja rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony, pozwoli gminie uchronić się przed ryzykiem dodatkowych roszczeń ze strony mieszkańców.

Czym utwardzić drogę dojazdową do działki?

Ponieważ wniosek o remont drogi dojazdowej do posesji może zawierać propozycję sposobu utwardzenia takiej nawierzchni, warto zastanowić się, czym da się utwardzić drogę dojazdową.

Najbardziej kosztowne rozwiązania to ułożenie efektownej kostki czy wylanie gładkiego asfaltu. Istnieją jednak bardzo nikłe szanse, że gmina znajdzie w swoim budżecie środki pozwalające na przeprowadzenie takiej inwestycji.

Znacznie tańsze rozwiązania to między innymi wysypanie gruzu, kruszywa czy żwiru. Ostatecznie, o sposobie wyremontowania nawierzchni zadecyduje jednak inwestor, czyli gmina.

Jak uzasadnić wniosek o utwardzenie, remont lub budowę drogi dojazdowej?

Podanie o remont drogi gminnej (drogi publicznej) lub budowę drogi dojazdowej do działki należy stosownie uzasadnić. Wniosek powinien wskazywać na zły stan techniczny nawierzchni i jej wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W piśmie warto poruszyć więc temat nierównej nawierzchni, głębokich kolein, dziur i wybojów.

Wskazaniem do utwardzenia drogi może być natomiast jej wymywanie, zalewanie położonych w pobliżu posesji czy tworzenie głębokich, rozległych kałuż, które utrudniają dostęp do nieruchomości zarówno pieszym, jak i kierowcom pojazdów.

Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, warto zebrać podpisy od wszystkich mieszkańców osiedla i zawrzeć je pod treścią podania. Grupowe pisma do gminy zawsze zwiększają szansę na pozytywne rozwiązanie problemu.

Podsumowanie

Wystosowanie do zarządcy drogi (najczęściej do gminy) pisemnego wniosku o naprawę drogi gminnej, to w zasadzie jedyna szansa na naprawę drogi dojazdowej. Jeśli do naprawy jest droga na całej długości, to wystarczy opisać, do jakiej posesji droga ta prowadzi, w przypadku natomiast miejscowego braku przejezdności, należy w miarę dokładnie określić kłopotliwy odcinek.

W jaki sposób wyegzekwować utwardzenie drogi do działki? Jeżeli Twój wniosek nie przyniesie oczekiwanych efektów (a zwykle przynosi – szczególnie jeśli skorzystasz z przygotowanego przez nas wzoru), to możesz  wejść jeszcze na drogę sądową.

W przypadku wyboru tego typu rozwiązania trzeba pamiętać, że nawet jeśli sąd nakaże gminie naprawę drogi dojazdowej, często nie podaje on terminu, w którym gmina ma dokonać naprawy takiej drogi.

Oczywiście obowiązek utwardzenia drogi dojazdowej leży po stronie zarządcy, którym najczęściej jest gmina, jednak problem przeważnie stanowi ograniczony budżet na tego typu działania.

Dlatego należy starać się o uwzględnienie naprawy drogi w budżecie planowanym na ten lub następny rok. Co ciekawe, jeśli z zaniedbanej drogi dojazdowej korzysta większa ilość domostw, to zbiorowy wniosek mieszkańców o naprawę drogi może przynieść jeszcze większe korzyści, bo zostanie on potraktowany już jako petycja.

Pobierz przygotowany przez nas wzór pisma o utwardzenie drogi dojazdowej, by zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie prośby!

Podobne tematy:

4.8/5 - (5 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl